Į Laisvę 1974 61(98)

     T U R I N Y S
Laiškai redaktoriui ........................................................ 2
LFB suvažiavimo programa ................................................... 3
Dr. V. Vardys — Brežnevo tautybių politika ir Lietuva .....................  4
Dr. A. Maceina — Busimoji mūsų veikla, jos kryptys, uždaviniai ir būdai ... 22
Kun. J. Grabys — Ateities valstybės vizija kultūrinėje - religinėje srityje 46
Dr. F. Palubinskas — Ateities Lietuvos ekonomija .......................... 53
J. Kojelis — Suvažiavimo užbaigiamasis posėdis ir sveikinimai ............. 59
Dr. A. Musteikis — Literatūra ir visuomenė ................................ 65
V. Volertas — Gal pamiršote kai ką ........................................ 79
A. — Dviejų vedamųjų analizė .............................................. 84
JAV LB Kultūros Tarybos sąstatas .......................................... 87
Nuotraukos 45, 58, 61, 64, 88 psl. — A. Gulbinsko


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LFB VYR. TARYBA 6441 S. Washtenaw Ave. Chicago, Ill. 60629

Dr.Kazys Ambrozaitis, pirm. Chesterton, Inch

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, Calif.

Dr. Antanas Klimas, Rochester, N.Y.

Dr. Česius Kuras, Windsor, Ont., Kanada

Dr. Vytautas Majauskas,Southfield, Mich.

Juozas Mikonis, Cleveland, Ohio

Pilypas Narutis,Chicago, Illinois

Viktoras Naudžius, Chicago, Illinois

Antanas Sabalis, Woodhaven, N.Y.

LFB Vyr. Tarybaitaip pat priklauso Kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktoriai.

Europos LFBkreipiasi į biuletenio redaktorę Aliną Grinienę:

Mrs. Alina GriniusDiamantstr. 7 8 Muenchen 50 West Germany

JAV ir Kanados LFB Centro Valdyba:

Leonardas Valiukas,pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, Calif. 90075 Žibutė Brinkienė, vicepirm.

Laima Kulnienė,vicepirm.

Edmundas Arbas, vicepirm.

Balys Graužinis,vicepirm.

P. Algis Raulinaitis,iždin.

Jonas Prakapas, sekretorius

Rankraščiai, nuotraukos, knygos ir kita medžiaga sekančiam numeriui siunčiami šiuo adresu:

     Mr. Vytautas Volertas 405 Leon Ave. Delran, N.J. 08075

•    Atnaujinkite “Į Laisvꔞurnalo prenumeratą!

•    Padarykite tai dar šiandien!

Metinė Į LAISVĘ žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje — $7.00 metams, visur kitur — $5.00; atskiro numerio kaina $2.50; užsakymus ir prenumeratą siųskite administracijos adresu:

ALEKSAS KULNYS 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes, California 90274

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

 

POLITIKOS ŽURNALAS 1974 — RUGSĖJIS — Nr. 61 (98)

Redaktoriai/Editors

ANATOLIJUS KAIRYS 8457 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60652

LEONARDAS VALIUKAS Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

VYTAUTAS VOLERTAS 405 Leon Avenue Delran, New Jersey 08075


Šio numerio redaktorius/ Editor of this issue — ANATOLIJUS KAIRYS

Šio numerio kalbos taisytoja/ Language stylist of this issue — ALĖ RŪTA - ARBIENĖ Santa Monica, California

Administratorius/Circulation Manager —

ALEKSAS KULNYS 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes, California 90724

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ sąjūdis.

“Į LAISVĘ”(Toward Freedom), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by theFriends of the Lithuanian Front

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.