Laiškai

Iš Izraelio 1973.VIII.5 pasiųsto laiško vokas. (Adresatas neskelbiamas).

Laiškas, gautas iš Izraelio, kuriame rašoma apie persekiojimą lietuvių Lietuvoje, “kurie rūpinasi savo tautos likimu” ir apie “grįžusio iš Amerikos progresyvaus lietuvio, laikraštininko Alsei-kio” ryšį su tais persekiojimais. (Pora pavardžių ir laiško siuntėjo bei jo žmonos profesijos iš laiško teksto išimtos).

PROF. STASYS ŽYMANTAS LAIŠKU LEONARDUI VALIUKU reaguoja į Kissingerio panaudotą “minorities” terminą pavergtoms tautoms pažymėti.