SPORTININKŲ KELIONĖ

Liepos 8 d. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė išskrido į Pietų Amerikos kraštus sportinėse varžybose lietuviškojo pajėgumo išbandyti ir Lietuvos vardo garsinti. Lietuvių rinktinę sudaro 10 krepšininkų, kurių 4 Amerikoje gimę, 6 atvykę iš tremties. Rinktinės treneris Vytautas Grybauskas, jo pavaduotojas dr. R. Gaška. Rinktinės vadovas V. Adamkavičius. Lietuvių rinktinę sudaro lietuviai studentai, Amerikos universitetuose įsigiję visas gerąsias moderniojo krepšinio savybes. Rinktinė į Ameriką grįš rugsėjo 14 d. Pietų Amerikos kraštuose turės 14 rungtynių Kolumbijoj, Venecueloj, Urugvajuj, Brazilijoj ir Argentinoj. Lietuvių krepšininkų pasirodymo laukia spauda, radijas ir televizija. Pietų Amerikos spauda didelėmis antraštėmis garsina lietuvių vardą ir deda atvykstančių lietuvių sportininkų nuotraukas.

Mūsų rinktinės treneris V. Grybauskas, vadovai V. Adamkavičius, P. Pet-rutis ir žymieji krepšinio veteranai F. Kriaučiūnas ir Ruzgis įsitikinę mūsų rinktinės pajėgumu. Ji pajėgi atstovauti lietuvių ir Lietuvos garbę bet kuriame krašte. Pietų Amerikos kraštuose krepšinis populiarus ir žaidimo klasė pasaulinio garso. Argentina ir Brazilija yra dabartinis ir buvęs pasaulio krepšinio meisteris. Lietuvių rinktinė Buenos Aires mieste žais didžiausiame ir gražiausiame Luna Park stadijone. Venecuelos sostinėje Caracas Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės atvykimo proga ruošiamas didelis tarptautinis krepšinio turnyras, kurį atidarys Venecuelos prezidentas. Venecuelos prezidentas ir užsienių reikalų ministeris mūsų sportininkams ruošia priėmimą. Kituose kraštuose priėmimus ruošia gubernatoriai. Mūsų sportininkai į kiekvieną kraštą vežasi Chicagos mero laišką, rekomenduojantį juos kaip Amerikos reprezentantus artėjančių Pan Amerikos varžybų Chicagoje proga. Lietuvių rinktinės vyrai, lankydamiesi Pietų Amerikos sostinėse, aplankys vyriausybių vyrus ir jiems išsivežė lietuviškų dovanų — 5 meniškai išdrožinėtus kryžius, 20 Lietuvos albumų ir didesnį skaičių informacinių leidinių apie Lietuvą.

Sveikiname lietuvių sportuojančio jaunimo gražias pastangas. Kelionė į Pietų Amerikos kraštus tikriausiai pavirs didžiausiu visos mūsų tremties įvykiu ir laimėjimu Lietuvos vardo garsinimo žygiuose.