Vardai įvykiuose

Tarp mirusiųjų:

Lietuvoje mirė rašytoja Marija Lastauskienė 1957 liepos 19, kun. prof. Morkus Morkelis rugsėjo 3, rašytojas Antanas Vienuolis-žukaus-kas rugpjūčio 17, pulkininkas ir karinės istorijos rašytojas Vytautas Steponaitis spalio 10.

Vokietijoje mirė M. Lietuvos veikėjas Jonas Grigolaitis spalio 18. Amerikoje mirė tvirtas patriotas Worcesterio klebonas Augustinas Petraitis rugpjūčio 30. Toronte mirė visiems mielas žmogus Antanas Pabedinskas spalio 28, New Yorke lapkričio 30 mirė kanauninkas Juozas Meškauskas, pirmas lietuvių kariuomenės kapelionas, New Yorke geradarių įskųstas vyskupo kurijai.

*

Sukūrė šeimas

Eilė mūsų skaitytojų ir bendradarbių: Tadas Alinskas ir Renata Ba-barskaitė, inž. Antanas Sabalis ir Aušra Barauskaitė, dr. Antanas Sužiedėlis ir Galina Macelytė, prof. Zenonas Ivinskis irPaulina Talanskaitė, rašytojas Paulius Jurkus irVida Rėklaitytė, Kęstutis Kudžma irRegina Inglevičiūtė, Eduardas Alkevičius irRegina Gurskytė.

*

Studijiniame veikime:

Europos LP bičiulių studijų savaitėje pranešimus darė dr. J. Grinius, dr.Z. Ivinskis, dr.A. Maceina, A. Grinienė, dr.J. Vidzgiris, V. Natkus, M. Musteikis. Amerikos LFB studijų dienose — dr.A. Baltinis, dr.J. Girnius, Kęstutis Skrupskelis, A. Krikščiūnaitė, V. Kulbokas, J. Brazaitis. Koncertavo J. Rajauskaitė, kun. K. Balčys; savo kūrybą skaitė L. Andriekus, L. Žitkevičius; humoristiką organizavo dr.K. Ambrozaitis, J. Baužys, L. Žitkevičius; dainoms vadovavo dr. P. Kisielius, dr.V. Majauskas; jaunesniųjų pasirodyme dalyvavo Majauskaitė, Žitkevičius jr. ir kt.

Ryšium su sputniku Waterburio LF bičiuliai kviestinei visuomenei suorganizavo pranešimą apie erdvių pasauli — kalbėjo dr. R. Zalubas.

Bič. R. Soldaitienė baigė odontologijos mokslus ir išlaikė valstybinius egzaminus New Yorke.

*

Visuomeniniame veikime:

Dr. A. Trimakas krikščionių demokratų ir kt. vardu lankėsi Pietų Amerikoje. Apsilankymas buvo naudingas Lietuvos reikalui populiarinti.

Rytų ir Vidurio Europos krikščionių demokratų sąjungos biuras iškeliamas iš New Yorko į Paryžių ir nuo ateinančio birželio jo veikimas New Yorke numatomas visai likviduoti. Visas apmokamas vietas yra perėmę lenkai ir čekcslovakai. Lietuvių tedirba ten dr. V. Viliamas.

Kunigų Vienybės suvažiavime kun. V. Maknys siūlė reikšti nepasitikėjimą tais kunigais, kurie dalyvauja LF bičiulių veikime. Pats kun. Maknys — krikščionių demokratų sąjungos centro komiteto narys. Suvažiavimas nutarė siūlymo neprotokoluoti.