LAIŠKAI

Pone redaktoriau,

Ryšium su Į Laisvę Nr. 13 (50) straipsniu apie Petrapilio seimo eigą, noriu su nustebimu atkreipti jūsų dėmesį j to seimo aprašymą mūsų istorijos vadovėliuose. Prašomo skaityti:

A. M., Chicaga

Dr. A. Šapokos redaguotoji LIETUVOS ISTORIJA (535 psl.) apie 1917 m. Rusijos lietuvių seimą rašo:

—    Tačiau svarbiausiuoju būsimosios Lietuvos klausimu čia nebuvo vienybės: didesnioji seimo pusė pasisakė už visai nepriklausomos Lietuvos kūrimą, o beveik visi kairieji atstovai pasiūlė Lietuvos ateitį sujungti autonomijos arba federacijos pamatais su Rusijos tautų demokratijomis. Nesutikimas toks buvo griežtas, kad kairioji mažuma išėjo ir išardė seimą. —

Dr, V. Daugirdaitės-Sruogienės 1956 m. išleistoji LIETUVOS ISTORIJA (887 psl.) apie tą patį Rusijos lietuvių seimą rašo visai priešingai, būtent:

—    Tiktai kaikurios grupės reikalavo susilaikyti nuo jos (nepriklausomybės) paskelbimo tuojau, už Lietuvos sienų, kaip to norėjo dešiniosios, nes jų (kairiųjų) nuomone valstybės valdymosi formą turi nustatyti visa tauta per savo St. Seimą, kuris turėtų susirinkti okupantui iš krašto pasitraukus. —

Katroji tad istorija teisinga,