Robertas Grigas Benamės Svajos

viršelis

 

 

 

Robertas Grigas

     Benamės

     Svajos


 

Kaunas 2014

UDK 821.172-1
          Gr351

ISBN 978-9955-03-863-4

Knyga PDF formatu:  Fotografinė  knygos kopija:    Web (html) formatu: 

Iliustracijos-fragmentai iš Gražinos Didelytės grafikos darbų


© Gražina Didelytė, 2014
© Robertas Grigas, 2014 
© Robertas Keturakis, 2014 
© Regimantas Žilys, 2014

Skaityti daugiau: Robertas Grigas Benamės Svajos

Dalia Grinkevičiūtė LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS

lietuviai prie laptevu juros

 

DALIA GRINKEVIČIŪTĖ

lietuvių lobynas

 

LIETUVIŲ

LITERATŪROS

LOBYNAS

Dalia grinkeviciute

DALIA

GRINKEVIČIŪTĖ

LIETUVIAI

PRIE LAPTEVŲ

 JŪROS

Atsiminimai

Miniatiūros

Knyga Pdf formatu:   Knygos fotografinė kopija PDF:   Knyga WEB formatu: 

Skaityti daugiau: Dalia Grinkevičiūtė LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS

Aldona VILUTIENĖ TREČIOJI VĖLIAVOS SPALVA

     Aldona

          VILUTIENĖ

        TREČIOJI

VĖLIAVOS

       SPALVA

        Prisiminimų

   rinktinė

Vilnius

Knyga PDF formatu:    Knygos fotografinė kopija PDF:        knyga WEB formatu: 

"Žaliasis pasaulis"
1996

Skaityti daugiau: Aldona VILUTIENĖ TREČIOJI VĖLIAVOS SPALVA

Igarkos tremtiniai

viršelis Igarkos tremtiniai

Igarkos

tremtiniai

Kelias į kapines

Kelias į kapinesLeidyklaatkula
Vilnius 1998

 

Jenisiejus ties Igarka

1948 m. gegužės 22 d. tremtis

Knyga skirta Igarkos tremties penkiasdešimtmečiui

Knyga PDF formatu:    Fotografinė knygos kopija PDF:   Kyga WEB formatu: 

 

Skaityti daugiau: Igarkos tremtiniai

ŽUVUSIŲJŲ PREZIDENTAS

Nijolė Gaškaitė


Nijolė

Gaškaitė-Žemaitienė

ŽUVUSIŲJŲ

PREZIDENTAS

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

ŽUVUSIŲJŲ

PREZIDENTAS

JONO ŽEMAIČIO BIOGRAFIJA

Knyga PDF formatu:     Fotografinė knygos kopija:    Knyga WEB formatu: 

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR

REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS 

VILNIUS 1998

UDK 947.45 08:929   Žemaitis

                                       Ga476

ISBN 9986-757-13-4             © Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 1998

                                               © Meninis apipavidalinimas,
                                                      Alfonsas Žvilius, 1998

Skiriama
Jono Žemaičio 
90-osioms 
gimimo metinėms 
ir Lietuvos 
laisvės kovos 
sąjūdžio 
50-mečiui

Įvadas

Nelengva rašyti biografiją žmogaus, kurį pažinojusių asmenų beveik nebėra tarp gyvųjų. Dar prisimenami epizodai jau gerokai laiko dulkių užtemdyti. Tačiau kartu tas metas tebėra toks artimas, skaudus, persmelktas subjektyvių emocijų. Išlikusi archyvinė medžiaga biografo darbo beveik nepalengvina. MGB dokumentai, parašyti specifiniu žargonu, greičiau ne pateikia istorinius faktus, o byloja apie jų pasitelkimą sovietinės ideologijos tarnybai. Išlikę partizanų dokumentai, ypač parengtieji Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio, parašyti sausa dalykine kalba, neleidžiančia pajusti gyvo, jautraus žmogaus. Epistoliarinis J. Žemaičio palikimas negausus: laiškų sūnui, asmeninių užrašų neišliko, o laiškai kovos broliams — santūrūs ir dalykiški.

Kita vertus, iki šiol nėra parašyta biografijų net ir tų partizaninio karo didžiavyrių, kurie yra palikę dienoraščius, atsiminimus (pvz., Liongino Baliukevičiaus, Justino Lelešiaus, Adolfo Ramanausko, Juozo Lukšos ir kt.).

1997 m. pasirodžiusi Liūto Mockūno knyga „Pavargęs herojus“ skirta Jonui Deksniui, kuris, neatlaikęs jam tekusių išbandymų, liko tik „pavargusiu“ herojumi, neįstengusiu išsaugoti jaunystės idealų ir net paprasto padorumo.

1997 m. išėjo ir Viktoro Ašmensko knyga „Generolas Vėtra“, skirta Lietuvių tautinės tarybos įkūrėjui Jonui Noreikai. Mozaikiškos struktūros knyga, pagrįsta baudžiamosios bylos medžiaga, nors ir atskleidė taurų J. Noreikos patriotizmą, tačiau labiau išryškino ne jo asmenybę, o Lietuvių tautinės tarybos veiklą. Be to, J. Noreika, pasirinkęs Generolo Vėtros slapyvardį, buvo suimtas pačioje veiklos pradžioje, nespėjęs užmegzti glaudesnių kontaktų su partizanais.

Skaityti daugiau: ŽUVUSIŲJŲ PREZIDENTAS