Su Šv. Velykom

 

Kas Tu esi, kur tu eini, keleivi –

Į nežinią, į naktį, ar audras?

 Ar rytmečio padangės nusiblaivę

 Kely tik tavo liūdną kapą ras?

Esu aš tas, kuris pamynė mirtį juodą,

Esu aš tas, kurio audra nenusineš,

Ir kad lydėčiau jus, ne vaišių soduos,

Tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs.

B. Brazdžionis

 

 

     Didžioji Atpirkimo drama prasidėjo Betliejuje ir baigėsi ant Golgotos kryžiaus. Ir šios abi datos: Kalėdos ir Velykos giliai įaugo į krikščionių protą ir širdį.

    Ir Kristaus Bažnyčia, geroji mūsų Motina, ragino ir ragina visus savo vaikus gerai pasiruošti šioms šventėms. Rekolekcijos, pamokslai, sakramentų praktikavimas, susikaupimai ir įvairūs fiziniai bei dvasiniai apsimarinimai. Bet, deja, ne visi tinkamai pasiruošia. Čia būna kaltas ir pats žmogus ir įvairios gyvenimo sąlygos. Pasibaigė, gal dar ne visai, ilga ir kruvina bolševikų okupacija, palikusi mūsų gyvenime neišdildomus pėdsakus. Tikėjimas buvo persekiojamas, nebuvo religinės litėratūros, maldaknygių ir net katechizmų. Ir brukama primityvi ir melaginga propaganda daugelį suklaidino. Todėl vieni pasitraukė iš Bažnyčios, kiti nesurado kelio į Bažnyčią. Jaunimas Dievą išmainė į krepšinį, o senesnieji - į pinigus ir malonumus. Bažnyčios ištuštėjo, o okupantai sugrįžo į valdžią.

Skaityti daugiau: Su Šv. Velykom

Sveikinimas su Šventom Kalėdom

 Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiem žmonėms. (Lk 2,14)
              Džiūgauk Siono dukra, šlovink, Jeruzale: štai ateina pas tave šventasis pasaulio Išganytojas, (iš šv. Kalėdų mišių)
              Mato visas pasaulis išganingą Dievo veikimą. (Ps 97,3)
              Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. (1 J4,8)
 
              Pirmąjį advento sekmadienį (adventas prasideda sekmadienį, kuris yra artimiausias šv Andriejaus šventei, lapkričio 30 d. ) prasideda nauji B ciklo bažnytiniai metai, keturių savaičių pasiruošimas šv. Kalėdoms - Kristaus gimimo šventei laikotarpis.
              Antrasis šv. Trejybės asmuo Dievo sūnus Jėzus Kristus įsikūnijo ir iš Mergelės Marijos priėmė Žmogaus kūną. Žmonija laukė ilgus amžius Mesijo atėjimo į mūsą istoriją. Po pirmąją tėvų nusikaltimo, žmonija prarado nemirtingumą, sielos ir kūno harmoniją ir savo veido prakaitu turėjo pelnyti duoną.
              Rytą išmintis ir Antikos protas negalėjo žmonijai atsakyti į rūpimus, taip vadinamus, būties klausimus: iš kur mes ateiname, kodėl gyvename žemėje, kodėl vyksta nuožmi kova mūsą širdyje tarp gėrio ir blogio ir kas mūsą laukia po mirties. Šitą žmonijos ilgą Mesijo laukimą geriausiai išreiškia žydą pranašas Izaijas: „ Rasokite dangūs, iš aukštybių,ir debesys te išlyja teisumą. Žemė te prasiveria, te dygsta išganymas (lz 45,8)

Skaityti daugiau: Sveikinimas su Šventom Kalėdom

Lietuvių spaudos ir gerųjų žmonių dėmesiui

     Pernai rudenį kažkas j mano pašto dėžutę įmetė penkis lapus iš Lietuvos ryto /Komjaunimo tiesos interneto su kažkokio Jono komentarais. Nepraustaburnis Jonas, komentuodamas internete paskelbtą 2010 m. liepos 6 d. rašinį „Popiežius rugsėjį lankysis D.Britanijoje" savo komentaruose bjauriausiai išniekino Dievą, šventuosius, Bažnyčią ir Popiežių Benediktą XVI, vadindamas jį neapipjaustytu žydu. Norėdamas nušauti vienu šūviu du zuikius, tas Jonas tvirtino, kad žydai - šėtono tarnai ir juos reikia visus sunaikinti. Jo nešvankių žodžių čia nekartosiu, bet medžiagą apie tai perdaviau Generaliniam prokurorui. Pasirodo, kad šie komentarai dar ir šiandien yra minėtoje interneto svetainėje. Taigi nusikalto ir Lietuvos rytas/Komjaunimo tiesa. Sakoma, kad komentarą gali parašyti bet kas į svetainę, bet svetainės savininkas, pamatęs ar patyręs, kad komentaras yra netikęs arba žalingas, įpareigojamas jį išimti. Taigi Lietuvos rytas/Komjaunimo tiesa", lygiai taip pat atsako už šį nusikaltimą. O gal ir dar daugiau - juk jie net dvejus metus šiuos iki šiol šlykščius komentarus skelbia savo svetainėje. Perskaitęs komentarus, laukiau, kad kokie nors Valstybės ar Bažnyčios atstovai ar autoritetai sureaguos ir šį nusikaltimą užprotestuos. Deja, šito neįvyko.

     2011 m. spalio 15 dieną nuėjau į Generalinę prokuratūrą. Prašiausi priimamas generalinio prokuroro arba jo padėjėjo. Pasakiau, kad turiu labai svarbų valstybinį reikalą. Budinti moteris pasakė, kad pas prokurorą reikia užsirašyti iš anksto. Tada jai paaiškinau, kad esu Lietuvos partizanų kapelionas, Vyčio kryžiaus ir Saulių Žvaigždės ordinų kavalierius. Turiu daug darbo ir noriu valstybinės svarbos reikalu pas prokurorą patekti kuo skubiau. Budinti moteris manęs paklausė, ką tokiu atveju daryti, jei šiuo metu nėra galimybės susisiekti su Generaliniu prokuroru. Tada paprašiau, kad pakviestų prokurorą, kuris moka lietuvių kalbą. Netrukus atėjo prokuroras. Pasakė pavardę, bet taip neaiškiai, kad nesupratau. Šiam prokurorui paaiškinau, kad atėjau prašyti ne pagalbos, nes Jūs, Prokurore, vis tiek Dievo reikalo neginsite, bet prašiau pamokyti mane, kaip galime apginti internete apšmeižtą Dievą, Bažnyčią ir Popiežių. Prokurorui pasakiau, kad mes, grupė kunigų, ruošiamės rašyti laišką Popiežiui, ir pasiteisinti, kad negalime jo apginti, nes šiuo metu Lietuvos katalikai turi mažiau laisvės, negu sovietų laikais. Pareikšime, kad esame ištikimi Popiežiui ir už Jį meldžiamės. Mūsų ryžto dabartinė cenzūra nesulaikys, nes turime patirties iš anų bolševikų okupacijos laikų. Prokuroras trumpam susimąstė ir po to pasakė: „Duokite laiko pagalvoti". „O kiek reikės to laiko?" - paklausiau jo. „Dvidešimt dienų", - atsakė prokuroras. Savo pareiškimą - skundą palikau Generaliniam prokurorui.

Skaityti daugiau: Lietuvių spaudos ir gerųjų žmonių dėmesiui

Pamąstykime, kur mes einame...

      Mūsų kasdienos įvykiai verčia Lietuvos katalikus prabusti, plačiau atverti akis ir padaryti, kol nevėlu, reikiamas išvadas. Tėvynė pavojuje. Vėl tragiškas klausimas prieš Lietuvą: būti ar nebūti. Tik mes patys, mylintys Lietuvą privalome ją gelbėti. Jei nuoširdžiai dirbsime, kovosime už Lietuvą ir Dievas mums padės.
      Prieš keletą metų JAV prezidentas G. Bušas, kalbėdamas Vilniuje, pasakė: „Jūsų priešas, JAV priešas". Šio pareiškimo mums kaip tik ir reikėjo. Manome, kad bent artimiausiu laiku rusų tankai mūsų nesunaikins. Šis prezidento pareiškimas sumažino mūsų baimę ir įkvėpė vilties. Pastebėta, kad Blogio imperija naudoja naujas klastingas mūsų tautos naikinimo priemones. Būtina budėti ir visomis jėgomis priešintis.
      Rusijos komunistiniai veikėjai skelbia, kad jie bando atkurti buvusią Sovietų Sąjungą. Dažnai iš jų lūpų girdime, kad jokios okupacijos Lietuvoje ir Pabaltyje nebuvo. Laikas nuo laiko Rusijos vyriausybė apdovanoja įvairius brazauskus ir prunskienes titulais ir ordinais. Tuo jie dainuoja seną dainelę.
      Negalėdami įvykdyti tiesioginės Lietuvos okupacijos, jų kolaborantai superka tūkstančiais hektarų Lietuvos žemę (dar daugelis lietuvių yra neatgavę tėviškės žemės), didmiesčiuose didelius namus, laikraščių akcijas („Lietuvos rytas" pardavė rusams 30 procentų savo akcijų) nesiskaitydami su kaina. Tai didžiulis pavojus Lietuvai, nes kai 2011 metais bus leista parduoti žemę užsieniečiams, jie per kolaborantus supirktą Lietuvos žemę, perims į savo rankas ir su savo šeimomis užplūs Lietuvą. Tada trumparegiai politikai galės „pasidžiaugti", kokią nelaimę jie užtraukė Lietuvai.

Skaityti daugiau: Pamąstykime, kur mes einame...

Subkategorijos