Spalio 13 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanai. 1950 09 16. Iš kairės: pirmas Albertas Pakenis-Jūreivis, trečia - Bronė Matuliauskaitė-Rožė, ketvirtas - Antanas Bagočiūnas-Dūmas. Antra - Šiaurės Rytų srities štabo ryšių įgaliotinė Janina Valevičiūtė-Astra (VŽM)

Iš kairės Vytauto apygardos Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas ir Algimanto apygardos Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanas Vilius Bugailiškis-Drąsutis. 1950 09 03 (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

BUGAILIŠKIS Vilius, Povilo-Drąsutis, Prancūzas, gim. 1929 m. Starkonių k., Viešintų vls., gyveno Pelyšių k., Šimonių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1952    m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

GUDAS Teofilis, Jono-Eskimas, gim. 1913 m. Nociūnų k., Šimonių vls., Lietuvos kariuomenės karininkas. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio vadas, vėliau Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės Gintaro rajono vadas. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagalių k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Iš kairės: Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio vadas Teofilis Gudas-Eskimas ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Vytautas Pačinskas-Audra. 1950 09 03 (VŽM)

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio partizanai 1947 m. vasarą. Sėdi iš kairės: Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Mykolas Kairys-Naujakurys, Juozas Vasylius-Dainius. Stovi iš kairės: neatpažintas, Albertas Apšėga-Raišys, Teofilis Gudas-Eskimas, Petras Apšėga-Vilkas (VŽM)

GEČIŪNAITĖ Janina, Povilo-Danutė, Dalia, gim. 1926 m. Kušlių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 10 ha žemės. Ryšininkė, vėliau Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio, Tigro būrių partizanė. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai apie 1949—1950 m.
I    eilėje iš kairės: Janina Gečiūnaitė-Dalia, Mykolas Namejūnas-Rimantas.
II    eilėje iš kairės: neatpažintas, Antanas Matuliauskas-Adaska, neatpažintas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas, Antanas Burokas-Mokytojas, Janina Valevičiūtė-Astra, neatpažintas, neatpažinta.
III    eilėje iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Vilius Bugailiškis-Drąsutis, neatpažintas, Stasys Jurkštas-Uosis, Juozas Jurkštas-Papartis (GAM)

NAMEJŪNAS Mykolas, Jono-Rimantas, Mokytojas, gim. 1918 m. Beregiu k., Šimonių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 12 ha žemės. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Lengvenio būrio, vėliau — Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės Tigro būrio partizanas. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

VALEVIČIŪTĖ Janina, Jurgio-Astra, gim. 1925 m. Galvydžių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 56 ha žemės. Baigė mokytojų seminariją, Aulelių pradžios m-klos mokytoja. Vytauto apygardos Liūto rinktinės, vėliau Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanė. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagalių k., Šimonių  vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Šaltinis: http://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

1949 metų spalio 13 dieną Juodelių kaime (Kalvarijos valsč.) stribai ir rusai aptiko partizanų stovyklą. Įvyko susišaudymas. Partizanas Simukas žuvo, 

Juodelių kaime susišaudymo metu su stribais žuvo Sergijus Ūkelis - Simukas.

Sadauskas Valentinas, Juozo s. - Velėna gimė Bautiškių k. Šakų raj. 1925 - 1949 10 13.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Aglinskas Antanas, Juozo s., iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1948.10.13. Geležinio Vilko rinktinė.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

MUSTEIKIS BRONIUS - Karvelis, Ramojus, g.1925 m. Gaspariškių k., Utenos vls. Paimtas į sovietų armiją ir apmokytas, iš Jašiūnų (prie Vilniaus) su Jonu Vyžintu pabėgo. Slapstėsi Dusynių kaime, paskui įsitaisė slėptuvę namie, po krosnimi. A.Trainiui pradėjus išdavinėt slėptuves, pasitraukė į Skudutiškio, Alantos apylinkes ir slapstėsi su A.Kraujeliu. Buvo Vyčio būrio vadas. Žuvo 1950 10 13 Buržilų kaime, netoli Alantos. Kartu žuvo Gintas Grigas, Vilius Sabaliauskas ir Mykolas Puodžiūnas.

PUODŽIŪNAS MYKOLAS - Valteris, g. 1918 m. Lementiškio k., Leliūnų vls. Partizanas, Žėručio rajono ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo 1950 10 13 prie Buržilų k., netoli Skudutiškio. Kartu žuvo Br.Musteikis, V.Sabaliauskas, Juočepis iš Bajorų k.

SABALIAUSKAS VILIUS, Povilo, - Slapukas, g. 1926 m. Biržynės vnk., Skiemonių vls. Priklausė Vyties būriui ir veikė apie Alantą. Žuvo su G.Grigu ir Br. Musteikiu 1950 10 13 Buržilų k., Alantos vls. Palaidotas Alantos kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Taparauskas Albinas, Jono, sl. Špokas, Alekso-Serbento ir Stasio-Karžygio brolis, g. 1922 Paberžės k., Kaišiadorių vlsč. DKR, A rinktinės 1 -o bataliono 3-os (Jurgino) kuopos partizanas. Žuvo 1946 10 13 Slabados k., paimtas gyvas ir kareivių nušautas. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

JONČA Vladas - Vaidotas, Varnas, g. 1925 Stirbaičiuose, Tauragės apskr. Gaurės v. sekretorius. Nuo 1945 partizanas. Kovojo Mindaugo būryje. Žuvo 1946 10 13.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm