ŽODŽIAI “KARIUI”

BAL. BRAZDŽIONIS

Tu gimei, kai savanoriai narsiai kovės ...
Kai Maironis šaukė drąsiai, vis pirmyn!
Daugiau nebenorim svetimų vergovės ...

Tu išskleidei lapus broliams kariams ...
Žydėjai laimingai Laisvės metais!
Tu įdiegei kovos dvasią visiems laikams . . .

Kai kraštą sukaustė raudoni slibinai . ..
Ir rankas suvaržė, akis užspaudė!
Jie paskelbė mirtį Tau amžinai ...

—    Tu atsibudai Hitlerio kryžiaus naguos . . .
Ir švietei kariams karų sukūry!
Ir klausei, kas Lietuvą beišvaduos? . . .

—    Daug Tavo draugų užgeso pakely . . .
Ir Sibiro taigose ir Berlyno griuvėsiuose!
Nemaža krito partizanų kovos ugny...

Tu atgimei Amerikos žemėj laisvai. . .
Teik viltį kovoj sugrįžt atgalios!
O brangus “Kary”, gyvuok amžinai! . . .