Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kun. Ant. Keblaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės kapelionas, staiga atsiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 d. Balbieriškyje, Lietuvoje, ir palaidotas, dalyvaujant 55 kunigams, K. Naumiesčio kapinėse.

—    Vincas Šmulkštys, Steigiamojo seimo narys ir kariuomenės vado gen. Žukausko adjutantas, mirė E-vanstone, Ilk, sulaukęs 72 m.

—    Eimantas Vintartas, atliekąs karinę tarnybą JAV kariuomenėje, yra paskirtas į inžinerijos mokyklą. Jo tėvas, Lietuvos kar. plk. ltn., buvo Sibire ir grįžęs į Lietuvą mirė.

—  Karo istorikas plk.Kazys Ališauskas, labai stropiai rašo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės istoriją, kuri apims įsikūrimą, kovas, kariuomenės dalis, aviaciją, karo laivyną ir kt. Tikisi jau kitais metais, bus baigta.

—    Plk. ltn. Jono Juknevičiaus mirties metines minint, rugsėjo mėn. 2 d. trejose Čikagos bažnyčiose velionis buvo šeimos ir artimųjų prisimintas maldose.

—    Juozo Daumanto, žymaus mūsų partizano, vardo skautai akademikai surengė Custer, Mieli., Lietuvos partizanų ir Laisvės kovų 25 metų sukakties paminėjimą, kur pasireiškė žurn. Vl. Ramojus, Jonas Damauskas ir stud. Leonas, nesenai atvykęs iš Lietuvos.

—    Tomas Petraitis, gyv. 7159 So. Campbell, Čikagoje, išvyko į Lackland, Texas, karo aviacijon.

—     Aleksandras Zalatorius, II Pasaulinio karo veteranas, baigė savo gyvenimo kelionę Čikagoje rugp. 5 d.

—    Pr. Grigas, buvęs II Pasaulinio karo veteranas ir dalyvavęs Korėjos mūšiuose, netikėtai žuvo rugp. 6 d. Glen Alden anglies kasykloje, Wanamie, Pa. Atskilęs akmuo krito ir jį užmušė. Paliko žmona su penkiais vaikučiais.

—    Kpt. Donatas Skučas rugs. 28 d. Čikagoje sukūrė lietuvišką šeimos židinį su dr. Gina Purelyte, ir išvyko į Europą.

—    Domininkas Nargelė dabartiniu metu tarnauja Pietų Vietname ir yra marinų vyresnysis leitenantas. Jo tėvas buvo Kaune žymus advokatas ir vidaus reikalų ir žemės ūkio juriskonsultas.

—    Kpt. Ramutis Šemeta, teisininkas, yra pakviestas dalyvauti vienoje garsioje byloje Europoje, kuri yra sukėlusi didelį susidomėjimą kariniuose daliniuose, ten vienas karys teisiamas už žmogžudystę.

—    Daniel James-Jakomas, laivyno kapitonas, yra paskirtas vadovauti didžiausiai susisiekimo stočiai Chaltenham, Md., 14 mylių už Washingtono. Jo vienas sūnus jau lanko West Point akademiją.

—    Br. Gladkauskas rugpjūčio 11 d. H. Fordo ligononėje, po sunkios ligos, numirė. Buvo Lietuvos kariuomenės karys ir ilgą laiką Kretingos, Šiaulių ir Zarasų kalėjimų tarnautojas.

—    Don Varno veteranų poste rugsėjo 25 d. įvyko pagelbinio moterų vieneto ir posto valdybos įvesdinimas, kuriame dalyvavo ir veteranas teisėjas Al. Wells. Posto vadas dabar yra A. Andersonas.

—    Visi kariai ir jų šeimos, maloniai prašome, išvykstant į kariuomenę jaunuoliui, ar kitokių įvykių atveju, parašyti į KARĮ, arba Bal. Brazdžioniui, 2846 West 71 St., Chic-cago, III. Mes bandysime užsakyti KARĮ ir užmegzti tampresnius ryšius.

— Kpt. Robertas A. Aleksiūnas, baterijos vadas, remia pėst. bataliono veiksmus Pietų Vietname (kair. apačioje). Dešinėje — kpt. Aleksiūnas helikopteriu žvalgo savai baterijai pozicijas. Jis pažadėjo pasidalinti savo išgyvenimais, kovoje su komunistais, KARYJE su skaitytojais.