Gruodžio 23 d. žuvę partizanai

Svinkūnas Juozas - Šamas

Navickas Juozas - Liūtas

Svinkūnas Juozas - Šamas iš Dzingiškių k. Simno vlsč. 1920 - 1947 12 23.

Navickas Juozas, Vinco s. - Liūtas iš Varnupių k. Liudvinavo vlsč. 1927 - 1947 12 23. Žuvo Vytautiškėse.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Durneika Antanas - Žvirgždas iš Daukšių. 1929-1947.12.23(7). Baigęs Kauno finansų technikumą, dirbo Gudelių finansų skyriaus vedėju. Žuvo paliose. Stribas žuvusiam nupjovė galvą įrodymui, kad tikrai nušautas.

Dženkauskas Vytautas iš Skevonių k. Birštono vlsč. Žuvo 1946.12.23 24 metų. Nukankintas.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

BUKAUSKAS Antanas, g. 1923 Juodaičiuose, Girkalnio v. Partizanas Puidoko būryje. Per kautynes Vosbutuose 1944 12 23 Čekiškės enkavedistų suimtas ir tą pačią dieną betardant nukankintas.

TOTILAS Antanas. Mykolo, g. 1875 Graužuose, Girkalnio v. Žuvo 1944 12 23 Graužuose. Kaimas buvo sudegintas, 12 jo gyventojų sušaudė rusų kareiviai.

VIDIKAS Antanas, Prano, g. 1924 Kunigiškiuose, Ariogalos v. Gyveno ir dirbo tėvų ūkyje. Žuvo 1944 12 23-24 Grajauskų mūšyje prie Pagojo dvaro Sužeistas prasiveržė iš enkavedistų apsupties. Kovojo, kol baigėsi šoviniai. Paskutine granata susisprogdino pats.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

1952 m. gruodžio 22-osios naktį Telšių r. Ruišėnų k. buvo suimtas sunkiai sužeistas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas Liudas Rekašius-Vėtra.

L. Rekašius gimė 1920 m. Telšių aps. Tverų  vls. Skliausčių k. Į partizanų gretas įstojo 1948 m. Nuo 1951 m. – Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas. 1952 m. gruodžio 22  d. per kautynes su okupantais buvo sunkiai sužeistas į galvą ir paimtas į nelaisvę. Mirė 1952 m. gruodžio 23 d. Telšiuose.

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/20121220_rekasius.pdf

 

Jonas Peslikas, Troškūnų vls., Zavalynės k., Gražinos k. Ž.1944 12 23.

Povilas Peslikas, Troškūnų vls., Zavalynės k., Gražinos k. Ž.1944 12 23.

Bronius Šimkūnas-Uošvis, Subačiaus vls., Bajoriškių k., Kirvio b. Ž.1952 12 23.

1952 m. gruodžio 23 d. Vilties tėvūnijos vadas Kazimieras Kregždė, Povilo-Hitleris, Sausis (g.1924 m. Kupiškio r. Byčių k.) bei būrio vadas Bronius Šimkūnas, Jono-Uošvis, Laimutis (g.1927 m. Bajoriškių k.) buvo suimti, o Albinas Vogulis, Liongino-Sakalas (g.1928 m. Žegunių k.) ir Vladas Živeika-Dagilis (g.1931 m.) nukauti.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Valatka, Jonas-Kardas (1926-1949-12-23)

Gimė Voseliūnų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Jis priklausė Geležinio vilko rinktinei. Būrio vadas Viesulas - Vytautas Marčiulionis. Daug kartų jam teko dalyvauti mūšiuose, susišaudymuose. 1949 metų gruodžio 23 dieną jam teko susišaudyti su rusų kariais. Buvo sužeistas. Jis traukėsi į Nibrių kaimą, kur vėl susitiko su rusų kariais ir žuvo Julinavos kaime. Su juo žuvo partizanas vokietis. Abiejų kūnai atvežti į Jiezną ir išniekinti.

http://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

 

Kalėda Dominykas. A rinktinės Žvirblio būrio partizanas. Suimtas 1945 10 06. Žuvo (mirė) 1946 12 23 Nachodkos lageryje.

Švenčionis Stasys, sl. Graužinis, Žaibas, Jono-Šaulio brolis ir V. Žukausko-Putino pusbrolis, g. 1920 Abromiškių k., Vievio vlsč. Nuo 1945 - DKR partizanas, A rinktinės bataliono vadas. Žuvo 1946 12 23 prie Žiežmarių.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

BIMBA VLADAS - Lakūnas, g.1927 m. Devyniaviršės k., Saldutiškio vls. Partizanas nuo 1949 m. Priklausė Trimito, paskui Tarzano būriui. Žuvo 1951 12 23 su Jok. Paukšte - Gegužiu netoli Pliešiškių k.

PAUKŠTĖ JOKYMAS - Gegužis, g. 1927 m. Rukšėnų k., Linkmenų vls. Dirbo Švenčionėliuose vairuotoju. Partizanaut išėjo 1950 m. liepos mėnesį. Bunkerį, kuriame slapstėsi J.Paukštė, čekistams parodė buvęs būrio vadas Tarzanas (Alfonsas Radzevičius) 1951 12 23. Žuvo kartu su Vladu Bimba.

INDRAŠIUS BRONIUS, Prano - Rimgaudas, g.1925 m. Remeikių k., Užpalių vls. Partizanas. Žuvo Likančių kaime, bunkeryje, 1950 12 23, neatsargiai elgdamasis su ginklu. Partizano tėvas Pranas 1944 m. pateko į lagerį, buvo suimtas ir brolis Algirdas.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm