Gruodžio 21-22 d. žuvę partizanai

Tipinio atminimo ženklo 1951 m. gruodžio 22 d. šiame miške žuvusiems Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo viršininkui J. Kemekliui-Granitui, Vytauto apygardos Erškėčio kuopos vadui J. Čipiniui-Garsui ir partizanams J. Graužiniui-Liepai, J. Jakučiui-Slapukui, R. Laurinavičiui-Daumantui, V. Laurinavičiūtei-Žalgirei atminti atidengimo iškilmės.

Molėtų r. Suginčių sen. Vidžiūnų kaimo pamiškė. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2002 m. gegužės 14 d. Iš Petro Kemeklio asmeninio archyvo

1951 m. gruodžio 22 d. Vilniaus aps. Molėtų r. Pelenių–Vidžiūnų k. apylinkių miškų masyve MGB 2-N valdybos 1-ojo skyriaus ir MGB Utenos r. skyriaus operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu buvo rastas partizanų bunkeris, kuriame slėpėsi 7 partizanai. Kautynių metu žuvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities ir Vytauto apygardos štabo viršininkas Juozas Kemeklis-Rokas, Rimtautis, Granitas, Vytauto apygardos Erškėčio kuopos vadas Julijonas Čipinys-Garsas, partizanai Jurgis Graužinis-Liepa, Julius Jakutis-Slapukas, Romas Laurinavičius-Daumantas ir Vanda Laurinavičiūtė-Žalgirė.

Žuvusių partizanų palaikai niekinti Utenoje. Vėliau užkasti Rašės šilelyje, kitapus stadiono einančio kelio į Sudeikius. 1989 m. rasti ir palaidoti naujose Utenos kapinėse. Yra pastatytas antkapinis paminklas. LGGRTC medžiaga

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201612_SRPS_VA_zutis.pdf

 

DUKAUSKAS Romas, Domo - Pergalė, g. 1924 Raseiniuose. LLA karys. 1944 Raseiniuose organizavo pasipriešinimą, ginklų tiekimą. Žuvo 1944 12 22 prie Diržionių, Betygalos apyl.

VAITKUS Kostas, Felikso, g. 1914 Armonuose, Betygalos v. LLA karys. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1946 12 22.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Kavaliauskas Edvardas-Klounas, Klajūnas iš Skėrių km. Apygardos žvalgybos ir kontržvalgybos sk. viršininkas, 1-mo bataliono vadas, ž. 1945 12 22 Budelių km. Žaslių apyl.

Kavaliauskas Stasys-Dobilas iš Skėrių km., ž. 1945 12 22 Budelių km., būrio, kuopos vadas.

http://partizanai.org/failai/html/zalio-velnio-takais.htm

 

Julius Jakutis-Slapukas, Margio rinkt. Ąžuolo b. Ž.1951 12 22.

Karolis Kolibotas-Lapė, Kavarsko vls., Butageidžio k., Lokio b. vadas. Ž.1940 12 22.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Bulauka Pranciškus (Pranas), Jono, sl. Kumštis, Motiejaus-Kolumbo brolis, g. 1924 Rusių k., Žaslių vlsč. Nuo 1945 - A rinktinės 1-o bataliono Dramblio būrio, 2-o bataliono Jurgino būrio partizanas. Žuvo 1947 12 22 Lapelių k./ Skruzdėlių k., Šmaukšto sodyboje, patekęs į stribų pasalą. Palaikai užkasti Musninkų senosiose kapinėse.

Pavilonis Adomas, sl. Striga, B rinktinės Vėtros būrio partizanas. Žuvo 1947 12 22 mūšyje su Želvos MGB

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

ČIPINYS JULIUS, Benedikto - Garsas, g.1922 m. Šakių k., Kuktiškių vls. Dirbo staliumi, ėjo per žmones. Verčiamas stot į skrebų būrį, 1945 m. išėjo partizanauti. Laikėsi Kuktiškių miškuose, buvo būrio vadas. Nuo 1950 04 24 Bazalto rajono Erškėčio kuopos vadas. Žuvo 1951 12 22 prie Pelenių - Vidžiūnų raiste įrengtos slėptuvės (NKVD atvedė M.Urbonas ir Br.Kalytis). Žuvo dar Jurgis Graužinis, Julius Jakutis, Juozas Kemeklis, Romas Laurinavičius ir Vanda Laurinavi-čiūtė. Sužeista Ona Laurinavičiūtė paimta gyva. Žuvusieji buvo užkasti Rašės paraistėje, 1989 m. palaikai perkelti į naująsias kapines.

GRAUŽINIS JURGIS - Liepa, g.1906 m. Vidžiūnų k., Kuktiškių vls. Buvo partizanų rėmėjas: laikė tvarte bunkerį, kuriame slapstėsi Juozas Skurkis, Balys Deveikis ir Verutė Deveikytė. 1949 02 11 bunkeris buvo surastas (išdavė ag. Laimutė ir Medis). Tuo metu J.Graužinio namie nebuvo. Sužinojęs, kas atsitiko, namo nebegrįžo, išėjo partizanaut. Žuvo 1951 12 22 Vidžiūnų - Pelenių raiste įrengtoje slėptuvėje su J.Čipiniu, J.Jakučiu, J.Kemekliu, J.Laurinavičiumi ir V.Laurinavičiūte.

JAKUTIS JULIUS, Prano - Slapukas, g. 1928 m. Kapanauzos k., Suginčių parapijoj. Šeima buvo ištremta, o Julius 1950 m. išėjo partizanauti. Žuvo 1951 12 22 užkluptas enkavedistų Pelenių - Vidžiūnų raiste. Kartu žuvo dar 5 žmonės -J.Kemeklis, J.Čipinys, J.Graužinis, R.Laurinavičius, V.Laurinavičiūtė. Ona Ramonienė buvo sužeista ir suimta. Žuvusieji užkasti Rašės paraistėje, 1989 m. perkelti į Utenos naująsias kapines.

LAURINAVIČIUS ROMAS - Daumantas, g.1919 m. Mindūnų k., Molėtų vls. Partizanavo Kuktiškių miškuose. Žuvo 1951 12 22 su Juozu Kemekliu, Julium Čipiniu, Jurgiu Graužiniu, Julium Jakučiu ir Vanda Laurinavičiūte. Čekistus prie slėptuvės Pelenių - Vidžiūnų raiste atvedė M.Urbonas. Žuvusiųjų palaikai buvo užkasti prie Rašės raisto, o 1989 m. perkelti į naująsias Utenos kapines.

LAURINAVIČIŪTĖ VANDA - Žalgirė, g.1927 m. Mieleikiškių k., Kuktiškių vls. Buvo partizanų rėmėja. Kai saugumas pradėjo įtarinėt ir tardyt, su J.Čipiniu išėjo partizanaut. Žuvo 1951 12 22 Pelenių - Vidžiūnų raiste įrengtoje slėptuvėje. Kartu žuvo dar 5 partizanai - J.Kemeklis, R.Laurinavičius, J.Čipinys ir kt. Palaidota Utenoje.

PETRAUSKAS BRONIUS, g.1926 m. Linskio k., Užpalių vls. Buvo Salų žemės ūkio mokyklos mokinys. 1944 12 22 atėjo kareiviai su skrebais. Radę kambaryje Bronių su broliu Juozu, surišo abiems rankas, sumušė ir, nuvarę prie Kušlių miško, nušovė. Dar buvo nušautas ir pas juos užėjęs Benonas Buitvydas iš Narbūčių k.

PETRAUSKAS JUOZAS, g. 1923 m. Linskio k., Užpalių vls. Baigė Salų žemės ūkio mokyklą. Į sovietų kariuomenę nėjo. 1944 12 22 į Petrauskų pirkią užėję čekistai rado kambaryje Bronių bei Juozą Petrauskus ir Benoną Buitvydą, surišo jiems rankas, sumušė, nuvarė iki Kušlių miško ir nušovė.

PUTRIMAS JONAS ,g. 1930 m. Viešeikių k., Nušautas namie, einant iš pirties 1950    12 22. Nušovė skrebai. Palaidotas Užpalių kapinėse.

ŠUMINAS JONAS, g. 1919 m. Šuminų k., Tauragnų vls. Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 12 19 čekistų buvo nušautas. 1945 04 03 palaidotas Ginučių k. kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Gruodžio  21-22 d. Merkinės vls. Piliakalnio k. bunkeryje (Vabalių miške) - V.Paulauskas-Pauliukas

http://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

 

BUITVYDAS BENONAS (Benjaminas), g. 1923 m. Narbūčių k., Svėdasų vls., Rokiškio aps. Prasidėjus vyrų gaudynėms, pasitraukė į nuošalesnį Linskio k., Utenos aps. 1944 12 21 enkavedistai surado ir čia. Suėmė B.Buitvydą ir Bronių bei Juozą Petrauskus. Pavarę iki Kušlių miško, B.Buitvydą ir Br. Petrauską nušovė. B.Buitvydas palaidotas Narbūčių kapinėse.

KARKLAS LEONAS, g. 1926 m. Kaniūkų k., Užpalių vls., ten ir nušautas 1946 12 21.

ZAMAUSKAS BRONIUS - Kietis, Ąžuolas, g.1928 m. Šikšnių k., Daugailių vls. Į Audros būrį išėjo, kai 1948 08 10 suėmė jo brolį Kazį. Žuvo Alaušos k., netoli Stasio Sirvydžio vienkiemio 1949 12 21. Su juo buvusiam B.Lukauskui pavyko pabėgti. Lavonas buvo išvogtas ir palaidotas Užpaliuose.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Staiga stiprus beldimas į duris. “Atidarykite: enkavede“, -šaukė už durų (durys neuždarytos). Brolis Kostas gesina lempą, o Anelė, vyriausia Bubnių dukra, greit atidengia rūsio dangtį, įleidusi abu partizanus, uždengia angą “dekiu” ir - į lovą. Įėję stribai užsidegė laikraščio skiautes ir pradėjo eiti per kambarius, šaukdami: “Kur banditai?” Stribų buvo nedaug, ir tėvelis su broliu Juozu lengvai pabėgo. Belandžiodami stribai surado milinę ir žiūronus - užgesinę lempą, vyrai nespėjo jų pasiimti. Dabar Anelę su broliu Kostu stribai pasiguldė ant grindinio ir pradėjo mušti per padus “šampalu”, reikalaudami pasakyti, kur banditai. Prie kluono pagavo mamą su pagalve, kambary rado milinę ir žiūronus - viskas aišku, yra banditai. Išėjęs laukan, kapitonas iššovė kelias raketas, ir netrukus iš netolimo Karklinės dvaro priėjo daug kareivių. Nutarė, kad vyrai pasislėpė kluone. Brolį vis mušė ir liepė eiti ir sakyti, kad pasiduotų, nes uždegsią kluoną. Taip ir padarė: kluoną apstojo kareivis prie kareivio ir uždegė. Paskui uždegė ir tvartą. Pastovėję prie degančių pastatų ir nesulaukę, kad kas išlįstų, išėjo. Išeidami pasakė: “Nenorėjot pasiduoti, svoločiai, tai sudegėt.”

Tai buvo 1946-ųjų gruodžio 22 d.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Graužinis Jurgis, g. 1906 m., gyv. Vidžiūnų k., Kuktiškių vls. Partizanų rėmėjas, bunkerio laikytojas. Kai 1949 02 11 bunkeris buvo išduotas ir žuvo 3 partizanai, šeima buvo ištremta, o šeimininkas išėjo į partizanus ir 1951 12 22 žuvo.

http://partizanai.org/failai/html/zadejom-laisve-parnesti.htm

 

 Vaitkus Kostas, Felikso, g.1914 m. Armonų k. Betygalos vls. LLA narys. Partizanavo nuo 1944 m. Žuvo 1946 12 22.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm