Gruodžio 19-20 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio partizanai.
I    eilėje iš kairės: Edvardas Vingrys-Justinas, Petras Sinkevičius-Ąžuolas.
II    eilėje iš kairės: Stasys Bareika-Krienas, Vincė Adomonytė-Bareikienė-Kunigaikštytė, Pranas Dirsė-Kraštelis, Anelė Simaškaitė-Juzakėnienė-Liūtė, Jonas Sinkevičius-Šermukšnis, Vladas Jakubonis-Vermachtas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

JAKUBONIS Vladas, Mykolo-Vermachtas, gim. 1922 m. Užupušių k., Taujėnų vls., kumečių šeimoje. Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio partizanas, vėliau — vadas. Žuvo 1949 m. gruodžio 20 d. Lakelių k., Taujėnų vls.

http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Iš Vakaru griže desantininkai ir Tauro apygardos vadovybė.
Iš kairės: Juozas Lukšo-Skirmantas, Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, apygardos vado adjutantas Pranas Naujokas-Kietis, Benediktas Trumpys-Rytis ir Klemensas Širvys-Sakalas.
(Genocido aukų muziejus)

Naujokas Pranas-Kietis gimė 1911 m. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Gailinių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Tauro apygardos vado V. Vitkausko-Saidoko adjutantas, apygardos štabo narys. Žuvo 1950 m. gruodžio 20 d. Kazlų Rūdos apylinkėse

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

I būrio eilinis Vincas Bubnys - Boksas, anksčiau buvęs 2-o būrio vadas. Iš Varnupių. Būryje nuo 1945 m.

Vytas Čėpla - Uosis

 Boksas 1947 m. gruodžio 20 dieną kartu su Vytu Čėpla - Uosiu žuvo prie Šeštokų, Išlandžių kaime pas Grebliką. Išdavė Grebliko sūnus Petras, dabar gyvenantis Kazlų Rūdoje. 

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Bartaška (Bartuška) Vincas - Vaiduoklis. 1921— 1947.12.20. Perkūno rinktinės Žilvičio būrio partizanas, žuvęs Kivitų k. Rudaminos vlsč.

Čėpla Vitas-Uosis iš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. 1926- 1947.12.20. Žuvo išduotas kartu su V. Būbniu-Boksu Išlandžiuose pas Grebliką. Brolis Stasys ten buvo suimtas.

Dženkauskas Petras, Antano s., iš Škėvonių k. Prienų raj. Žuvo 1945.12.20 bunkeryje, tėviškėje.

Valatka Jonas - Kardas. G. 1926 m. Voseliūnų k. Jiezno vlsč. Alytaus apskr. Jiezno vlsč. Kisieliškių apylinkės sekretorius. 1946 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. 1947 m. paskirtas I būrio vadu. Žuvo 1949.12.20 Julijanavos k. Jiezno vlsč. Kartu žuvo Aras ir nežinomas vokietis.

Žukauskas Kazys - Žentukas. Iš Pilviškių vlsč. Juodupiu k. Žuvo 1947.12.20.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai. Iš kairės:
Pranas Vitkauskas-Granitas, Klemensas Grikainis-Gintaras (guli), kiti du guli neatpažinti,
Klevas, Kazys Vaišnoras-Pocius, Antanas Verbickas-Bijūnas, toliau stovi ir kitas sėdi -neatpažinti,
Vaclovas Rudnickas-Birštonas, Steponas Erstikis-Patašonas ir Algirdas Trinka-Algis. 1950-1951 m

 

Vitkauskas Pranas-Granitas gimė 1908 m. lapkričio 1 d. Šiaulių apskrities Kuršėnų valsčiaus Tulkinčių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Vadovavo Ventos partizanų grupei, priklausiusiai Žemaičių apygardai. Žuvo 1952 m. gruodžio 19 d. Kuršėnų rajono Budliškių kaime

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Foto: BUTKUS Viktoras, Juozo, g. 1907 Slabadoje, Raseinių v. Nuo 1940 rugsėjo mėn. Šaulių Bataliono organizacijos, veikusios Raseinių apskr., narys. Suimtas 1940 11 05. Sušaudytas 1941 12 19 Orenburge.

Foto: DUKAUSKAS Leonas, Silvestro, g. 1911 Minioniuose, Raseinių v. Ūkininkas. Gyveno Daugoduose, Raseinių apskr. Nuo 1940 rugsėjo mėn. priklausė Šaulių Bataliono organizacijai. Suimtas 1940 11 05 ir 1941 12 19 sušaudytas Orenburge.

Foto: JANČYS Petras, Zigmo, g. 1897 Taujėnuose, Ukmergės apskr. Dirbo pradžios mokyklos mokytoju Raseiniuose. Šaulių būrio vadas. Tautininkų partijos narys. Karininkas. Šaulių Bataliono įkūrėjas ir vadovas. Suimtas 1940 11 09. Nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1941 12 19 Orenburge.

SAUKAS Petras, Antano, g. 1914 Bedančiuose, Raseinių v., ūkininkų šeimoje. Nuo 1935 vadovavo šaulių organizacijai. Šaulių Bataliono grupės, veikusios Raseinių v., vadovas. Suimtas 1940 11 05. Sušaudytas 1941 12 19 Orenburge (buv. Čkalove).

Foto:  SURVILA Jonas, Martyno, g. 1899 knygnešio šeimoje Varnaičiuose, Eržvilko v. Mokytojavo Kalnujuose, Žieveliškėje, Raseinių apskr. Nuo 1940 Saulių Bataliono narys. Suimtas 1940 11 05. Sušaudytas 1941 12 19 Orenburge (buv. Čkalove).

BAUŽA Antanas, g. 1918, gyveno Dievoniuose, Kelmės v. Kilęs iš gausios ūkininkų šeimos (aštuoni vaikai). Tarnavo Lietuvos kariuomenėje Pabradėje. Rusų ir vokiečių okupacijos metais slapstėsi. Partizanas nuo 1944 rudens. Gruodžio mėn. 18-20 d. sunkiai sužeistas, po paros mirė. Palaidotas Kelmės kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Kazys Ramanauskas - Barzda. Iš Želiūnų kaimo (Zarasų aps., Antazavės vls.). Buvęs šaulių vadas. Šeimoje buvo be jo dar 3 broliai ir 6 seserys. Žuvo 1948 m. gruodžio 19 d.

Vincentas (Vincas) Vaičėnas - Centas g. Vaičėnų kaime (Rokiškio aps, Obelių vls.). Vyties kuopos partizanas. Žuvo Samanių kaime (Zarasų aps., Antazavės vls.) 1947 m. gruodžio 19 d.

http://partizanai.org/failai/html/A-Druckus-Laukit-sugrisim.htm

Baltrušaitis Edvardas, Antano s., iš Virbalio. 1930- 1947.12.19. Kęstučio rinktinė.

Černiauskas Leonas - Žaibas iš Virbalio. 1916.01.01—1945.12.19. Žuvo Vidgirių k. Vilkaviškio raj. prie Kudlinsko sodybos. Vasario brolis.

Janušaitis (Januškaitis) Bronius - Jaunius, Linas. G. 1925 m. Gražiškių k. Vilkaviškio apskr. Vokiečių okupacijos metais tarnavo policijoje, vėliau - Vermachto speckomandoje. Frontui artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Nepavykus patekti į amerikiečių zoną, 1945 m. rudenį slapta grįžo į Lietuvą. 1946.06.10 priimtas į Tauro apygardos Vytauto rinktinę. Žuvo 1947.12.19 prie Virbalio, Mažučių k. Kalniškės mūšio dalyvis. Vytauto rinktinės 70-osios kuopos vadas.

Liutkus Vytautas, Kazio s., - Spyglys iš Arlaviškio k. Panemunės vlsč. 1928-1949.12.19. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo būrys. Užmuštas Kaišiadorių saugume.

Matukynas Jurgis iš Uosos k. Balbieriškio vlsč. 53 m. eigulys. Žuvo 1944.12.19.

Muraška Juozas, Antano s., iš Pilėnų k. Panemunės vlsč. 1925-1947.12.19. Birutės būrys. Žuvo ar buvo suimtas Kauno apskr.

Saraitis Vladas, Antano s., iš Virbalio. 1923-1947.12.19. Kęstučio rinktinė. Žuvęs.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

ŠUMINAS JONAS, g. 1919 m. Šuminų k., Tauragnų vls. Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 12 19 čekistų buvo nušautas. 1945 04 03 palaidotas Ginučių k. kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm