Gruodžio 19-20 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio partizanai.
I    eilėje iš kairės: Edvardas Vingrys-Justinas, Petras Sinkevičius-Ąžuolas.
II    eilėje iš kairės: Stasys Bareika-Krienas, Vincė Adomonytė-Bareikienė-Kunigaikštytė, Pranas Dirsė-Kraštelis, Anelė Simaškaitė-Juzakėnienė-Liūtė, Jonas Sinkevičius-Šermukšnis, Vladas Jakubonis-Vermachtas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

JAKUBONIS Vladas, Mykolo-Vermachtas, gim. 1922 m. Užupušių k., Taujėnų vls., kumečių šeimoje. Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio partizanas, vėliau — vadas. Žuvo 1949 m. gruodžio 20 d. Lakelių k., Taujėnų vls.

http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Iš Vakaru griže desantininkai ir Tauro apygardos vadovybė.
Iš kairės: Juozas Lukšo-Skirmantas, Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, apygardos vado adjutantas Pranas Naujokas-Kietis, Benediktas Trumpys-Rytis ir Klemensas Širvys-Sakalas.
(Genocido aukų muziejus)

Naujokas Pranas-Kietis gimė 1911 m. Šakių apskrities Jankų valsčiaus Gailinių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Tauro apygardos vado V. Vitkausko-Saidoko adjutantas, apygardos štabo narys. Žuvo 1950 m. gruodžio 20 d. Kazlų Rūdos apylinkėse

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

I būrio eilinis Vincas Bubnys - Boksas, anksčiau buvęs 2-o būrio vadas. Iš Varnupių. Būryje nuo 1945 m.

Vytas Čėpla - Uosis

Boksas 1947 m. gruodžio 20 dieną kartu su Vytu Čėpla - Uosiu žuvo prie Šeštokų, Išlandžių kaime pas Grebliką. Išdavė Grebliko sūnus Petras, dabar gyvenantis Kazlų Rūdoje. 

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Bartaška (Bartuška) Vincas - Vaiduoklis. 1921— 1947.12.20. Perkūno rinktinės Žilvičio būrio partizanas, žuvęs Kivitų k. Rudaminos vlsč.

Čėpla Vitas-Uosisiš Elveriškių k. Rudaminos vlsč. 1926- 1947.12.20. Žuvo išduotas kartu su V. Būbniu-Boksu Išlandžiuose pas Grebliką. Brolis Stasys ten buvo suimtas.

Dženkauskas Petras, Antano s., iš Škėvonių k. Prienų raj. Žuvo 1945.12.20 bunkeryje, tėviškėje.

Valatka Jonas - Kardas. G. 1926 m. Voseliūnų k. Jiezno vlsč. Alytaus apskr. Jiezno vlsč. Kisieliškių apylinkės sekretorius. 1946 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. 1947 m. paskirtas I būrio vadu. Žuvo 1949.12.20 Julijanavos k. Jiezno vlsč. Kartu žuvo Aras ir nežinomas vokietis.

Žukauskas Kazys - Žentukas. Iš Pilviškių vlsč. Juodupiu k. Žuvo 1947.12.20.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai. Iš kairės:
Pranas Vitkauskas-Granitas, Klemensas Grikainis-Gintaras (guli), kiti du guli neatpažinti,
Klevas, Kazys Vaišnoras-Pocius, Antanas Verbickas-Bijūnas, toliau stovi ir kitas sėdi -neatpažinti,
Vaclovas Rudnickas-Birštonas, Steponas Erstikis-Patašonas ir Algirdas Trinka-Algis. 1950-1951 m

 

Vitkauskas Pranas-Granitas gimė 1908 m. lapkričio 1 d. Šiaulių apskrities Kuršėnų valsčiaus Tulkinčių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Vadovavo Ventos partizanų grupei, priklausiusiai Žemaičių apygardai. Žuvo 1952 m. gruodžio 19 d. Kuršėnų rajono Budliškių kaime

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Baltrušaitis Edvardas, Antano s., iš Virbalio. 1930- 1947.12.19. Kęstučio rinktinė.

Černiauskas Leonas - Žaibas iš Virbalio. 1916.01.01—1945.12.19. Žuvo Vidgirių k. Vilkaviškio raj. prie Kudlinsko sodybos. Vasario brolis.

 

Janušaitis (Januškaitis) Bronius - Jaunius, Linas. G. 1925 m. Gražiškių k. Vilkaviškio apskr. Vokiečių okupacijos metais tarnavo policijoje, vėliau - Vermachto speckomandoje. Frontui artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Nepavykus patekti į amerikiečių zoną, 1945 m. rudenį slapta grįžo į Lietuvą. 1946.06.10 priimtas į Tauro apygardos Vytauto rinktinę. Žuvo 1947.12.19 prie Virbalio, Mažučių k. Kalniškės mūšio dalyvis. Vytauto rinktinės 70-osios kuopos vadas.

Liutkus Vytautas, Kazio s., - Spyglys iš Arlaviškio k. Panemunės vlsč. 1928-1949.12.19. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo būrys. Užmuštas Kaišiadorių saugume.

Matukynas Jurgis iš Uosos k. Balbieriškio vlsč. 53 m. eigulys. Žuvo 1944.12.19.

Muraška Juozas, Antano s., iš Pilėnų k. Panemunės vlsč. 1925-1947.12.19. Birutės būrys. Žuvo ar buvo suimtas Kauno apskr.

Saraitis Vladas, Antano s., iš Virbalio. 1923-1947.12.19. Kęstučio rinktinė. Žuvęs.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

ŠUMINAS JONAS, g. 1919 m. Šuminų k., Tauragnų vls. Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 12 19 čekistų buvo nušautas. 1945 04 03 palaidotas Ginučių k. kapinėse.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm