Gruodžio 17-18 d. žuvę partizanai

Danielius Bružas-Atlantas,
g. 1929, #1949 12 27
P. 1950 02 15,  +1951 12 17 Skudutiškis

http://partizanai.org/failai/html/giedraiciu-partizanai.htm

BRUŽAS DANIUS - Atlantas, Jovaras, g.1929 m. Kaniūkų k., Molėtų rj. Mokėsi Molėtų gimnazijoje. Kai išaiškėjo ryšiai su partizanais, D.Bružas 1949 m. įstojo į H.Ruškulio - Liūto būrį. Žuvo Šlapių k. (netoli Skudutiškio), Savicko vienkiemyje 1951 12 17.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Medelis Justinas - Atas iš Balsupių k. 1923-1945.12.17. Žuvo Skaisčiūnų k. pas Eidukevičius. Iš Ožkasvilių perlaidotas į Marijampolę.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

DALBOKAS Viktoras, g. 1911 Norkūnuose, Krakių v. Tarnavo ulonų pulke. Žuvo 1944 12 17 kartu su Vincu Dalboku, P. Urba, V. Zinkumi ir trim nežinomais partizanais.

DALBOKAS Vincas, g. Norkūnuose, Krakių v. Žuvo 1944 12 17 kartu su Viktoru Dalboku, P. Urba, V. Zinkumi ir trim nežinomais partizanais.

Jonas PALIOKAS ir Milda NORKUTĖ

PALIOKAS Jonas - Martinaitis, Juozaitis, Martynas. Žuvo 1949 12 17.

URBA Petras, gyv. Norkūnuose, Krakių v. Šaulys. Partizanas. Žuvo 1944 12 17. Kartu žuvo Viktoras ir Vincas Dalbokai, Vladas Zinkus ir trys nežinomi partizanai.

ZINKUS Vladas, g. 1903 Krakių v. Karinę prievolę atliko 8-jo DLK Vaidoto pulko ryšių kuopoje. Šaulys. Partizanas. Žuvo 1944 12 17 kartu su broliais Viktoru ir Vincu Dalbokais, Petru Urba ir trim nežinomais partizanais.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Jonas Bulovas-Gaubica-Vėjas, Rokiškio vls., Kalpokiškio k., Ž.1947 12 17.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Balasevičius Bronius iš Pamūšio k., g. 1921 m., nužudytas 1944 12 18 Mantinonių miške

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

KEMZŪRA Benediktas, Augustino, g. 1896 Vosbutuose, Seredžiaus v. Sušaudytas prie savo gimtosios sodybos 1944 12 18. Enkavedistai iš Čekiškės sudegino trobesius su gyvuliais.

MASTEIKA Juozas, g. 1920 Padubysyje, Čekiškės v. Ūkininko sūnus. Partizanas Puidoko būryje. Žuvo 1944 12 18 Vosbutų mūšyje.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Balsevičius Bronius, Adomo, sl. Tigras, Alfonso-Vamzdžio brolis, g. 1921 Pamusių k., Musninkų vlsč. Nuo 1944 11 - DKR Erelio būrio partizanas. Žuvo 1944 12 18 Mantinionių miške.

Kudelis Leonas, Broniaus, sl. Bolševikas, Juozo-Dobilo brolis, g. 1917 Leščiūnų k., Gelvonų vlsč. LK vyr. puskarininkis. Nuo 1944 09 - Ukmergės LLA, DKR būrio vadas, 1945 -A rinktinės 7-o rajono/apylinkės vado pavaduotojas ir būrio vadas. Žuvo 1945 12 18 Darvydų girioje ar Astruvkos k., patekęs į pasalą susisprogdino. Palaikai išniekinti Gelvonų aikštėje. Slapta pavogti ir palaidoti girioje. 1989 perlaidoti į Vilniaus Rokantiškių kapines.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

BITKEVIČIUS JONAS, Justino - Sakalaitis, g. 1923 m. Politiškių k., Tauragnų vls. Vokiečių okupacijos metais tarnavo Rimšėj policijoj. Praėjus frontui, slapstės Tauragnų apylinkėse, buvo Erškėčio kuopos Laisvės būrio vadas. Žuvo 1948 12 18 Stūglių k., Tauragnų vls., Gurkšnio sodyboje.

BUTRIMAS BRONIUS - Trimitas, g. 1923 m. Jakėnų k. (dabar Ignalinos rj.). Kai 1948 m. ištrėmė motiną Juliją Butrimienę, Bronius išėjo partizanauti. Priklausė Prano Račinsko - Drugio būriui. Žuvo 1948 12 18 Stūglių k., Tauragnų vls., Gurkšnio sodyboje. Kartu žuvo Jonas Bitkevičius - Sakalaitis.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm