Gruodžio 13-14 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai 1947 m. Iš kairės: Bronislovas Strolė-Vėtra, Petras Bočiulis-Viršila, Petras Apšėga-Vilkas (VŽM)

APŠEGA Petras, Mykolo-Vilkas, gim. Bartašiškių k., Kupiškio vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio, vėliau Herkaus būrio partizanas, Šarūno rinktinės Mindaugo kuopos vadas. Žuvo 1948 m. gruodžio 14 d. Šeduikių k., Svėdasų vls.
http://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Treigys Juozas, Alekso s., g. 1924 m., slapyvardis Kadugys, nukautas 1947 m. gruodžio 14 d.
http://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Randis Vincas - Aidas iš Kumečių k. Pajevonio vlsč. Partizanuose nuo 1946 m. Žuvo 1947.12.14 Mažučių k. Kybartų vlsč.
http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Jonas Mockus-Vėjas, Ragelių k., Ąžuolo būrio vadas. Ž.1952 12 14.
http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Stribai žudydavo partizanams prijaučiančius žmones, paskleisdami gandus, kad tai padarė „žaliukai". Štai 1944 12 14 Janionių k., Musninkų vlsč., buvo nušautas 45 m. ūkininkas Ignas Dzedulionis. Kaugonių k., Žaslių vlsč., nušovė visų gerbiamą vietos pradžios mokyklos mokytoją, nors tas buvo tik partizanų rėmėjas.
http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

GUOBUŽAS KAZYS, Mykolo, g.1894 m. Gaspariškių k., Vyžuonų vls. Ūkininkas. Turėjo apie 30 ha žemės. Sūnūs slapstėsi. Darant kratą, buvo peršauti du čekistai, tai Kazį Guobužą 1944 12 14 nušovė, o sodybą sudegino. Palaidotas Vyžuonų kapinėse.
JAKŠTONIS JUOZAS, Antano, g.1917 m. Šileikių k., Vyžuonų vls. Slapstėsi ir buvo nušautas Šileikių k. 1944 12 14, ten ir palaidotas.
JUOZELSKIS DOMAS, Nikodemo, g. 1919 m. Šventupio k., Vyžuonų vls. Slapstėsi nuo sovietų kariuomenės ir 1944 12 14 Šventupio kaime buvo nušautas.
KALYTIS VYTAUTAS ,g. 1929 04 15 Kauliniškio k., Utenos vls. Buvo Utenos berniukų gimnazijos V klasės mokinys. 1944 12 14 Guobužo Kazimiero sodyboje Gaspariškių kaime per partizanų ir čekistų susišaudymą buvo sužeistas ir po dviejų dienų mirė Utenos ligoninėje. Palaidotas Utenos kapinėse, šeimos kape.
KUTKA KAZYS, g.1921 m. Aknystėlių II k. Partizanas nuo 1944 m. rudens. Žuvo 1944 12 14, patekęs į čekistų pasalą. Palaidotas Šileikių k. kapinėse.
http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Krikščiūnas Jurgis - Rimvydas, Vytautas. G. Rusijoje, Gorkio mieste. Motina rusė. 1919-1949.12.13. 1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1938 m. Kaune baigė „Aušros" berniukų gimnaziją, po jos, 1940 m., - Karo mokyklą atsargos leitenanto laipsniu. Kauno VDU studijavo geodeziją. 1944 m. šeimai pasitraukus į Vakarus, buvo suimtas, žiauriai tardytas. Paleistas išėjo į partizanus, kur rūpinosi partizanų ryšiais su Vakarais. 1949 m. apsigyveno Lenkijoje, Šlynakiemyje, pas Jakimavičius. Kartu gyveno V. Prabulis-Žaibas. Žuvo išduoti. Spėjama, kad palaidoti Suvalkų kapinėse.

Prabulis Vitas - Žaibas iš Mockų k. Sangrūdos vlsč. ?- 1949.12.13. Žuvo Slynakiemio k. Punsko vlsč. pas Jakimavičių. Kartu žuvo J. Kriščiūnas-Rimvydas. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Aleksiejūnas Bernasius-Ungurys    iš Vilionių km. Kaišiadorių valsč. ž. 1945 12 13 Skėrių km.
http://partizanai.org/failai/html/zalio-velnio-takais.htm

1945 12 13  žuvo Stasys Kavaliauskas - Žebenkštis ir jo brolis bataliono vadas Edvardas - Klajūnas.

Kareckas Silvestras - Lazdynas iš Skėrių k. Žaslių valsč., ž. 1945 12 13 Survelių k.

Taparauskas Albinas - Špokas iš Paberžės k., g. 1922m., ž. 1946 12 13 Slabados k.
http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Jonas Bačiulis-Dragūnas, Kinderių k. Vytenio būrys. Ž.1948 12 13.

Bronius Gružas, Puronių k. Blindos būrys. Ž.1946 12 13.

Vytautas Mašauskas, Čedesų k. Ž.1946 12 13.

Jonas Bačiulis-Dragūnas, Šimonių vls., Kinderių k. Ž.1948 12 13.

Kazys Gilys-Vilkas, Svėdasų vls., Vaitkūnų k. Ž.1947 12 13.

Kazys Indrelė-Strausas, Kamajų vls., Radžiu k., Dobilo b. Ž.1948 12 13.

Jonas Jančys, Viešintų vls., Plintiškių k., LLA.b. Ž.1949 12 13.

Vytautas Meškauskas-Sakalas, Svėdasų vls., Kunigiškių k., Algirdo b. Ž.1947 12 13.

Stasys Vairutis-Pantera, Jūžintų vls., Vainikių k., Ąžuolo b. Ž.1948 12 13.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm
 

Brizgus (Brizgys) Jonas, Jono, sl. Beržinis, g. 1908 Rygoje. DKR partizanas, 1945 09-A rinktinės 3-o bataliono 1-os kuopos vadas. Žuvo 1945 12 13 Dirvonų k. su E. Kavaliausku-Klajūnu, S. Kavaliausku-Dobilu ir J. Karecku-Žebenkštimi. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Jastremskas Jonas, Kazio, g. 1922 Gurščių k., Šešuolių vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 12 13 Želvos puolimo metu. Išniekintas Želvoje, užkastas žvyrduobėse. 

Kareckas Jonas, Juozo, sl. Žebenkštis, g. 1915 Skėrių k., Žaslių vlsč. DKR, A rinktinės 1 -o bataliono Klajūno būrio partizanas, 1-os kuopos skyriaus vadas ir Klajūno asmens sargybinis. Žuvo 1945 12 13 Dirvonų k. su S. Kavaliausku-Dobilu, J. Brizgumi-Beržiniu ir E. Kavaliausku-Klajūnu. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Kavaliauskas Edvardas, sl. Klajūnas, Stasio-Dobilo brolis, g. 1912 Skėrių k., Žaslių vlsč. LK vyr. puskarininkis. Nuo 1944 08 - DKR OS 2-o būrio vadas, 12 01 - rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas ir 2-o bataliono vadas, 1945 01 15 - 5-os LLA apylinkės štabo IV (Žvalgybos) skyriaus ir viršininkas, 0123 paskirtas kartu ir Vanagų vado (Žaliojo Velnio) pavaduotoju. 1945 10 - prie einamų pareigų paskirtas dar 1-o bataliono ir 1-os kuopos vadu. Žuvo 1945 12 13 Dirvonų k. su broliu Stasiu-Dobilu, J. Brizgumi-Beržiniu ir J. Karecku-Žebenkštimi. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Kavaliauskas Stasys, sl. Dobilas, Edvardo-Klajūno brolis, g. 1916 Skėrių k., Žaslių vlsč. DKR partizanas, 1945 10 - A rinktinės 1-o bataliono 2-os kuopos vadas ir bataliono vado pavaduotojas. Žuvo 1945 12 13 Dirvonų k. su broliu E. Kavaliausku-Klajūnu, J. Brizgumi-Beržiniu ir J. Karecku-Žebenkštimi. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

Rudys Jonas, Justino, sl. Žilvitis, Žilvytis, Žebenkštis, Zigmo-Smilgos brolis ir Lazdyno pusbrolis g. 1925 Skėrių k., Žaslių vlsč. Slapstėsi nuo mobilizacijos, nuo 1944-DKR Klajūno būrio, A rinktinės 1-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 12 13 Budelių k. Palaikai išniekinti Žasliuose, užkasti Kliuko pušinėlyje. Artimieji iškasė ir slapta palaidojo Budelių kapinėse.

Vainilavičius Petras, sl. Aušra, g. 1910 Aitekonių k., Kaišiadorių vlsč. Nuo 1945 - A rinktinės 2-o bataliono partizanas. Žuvo 1945 12 13 Skėrių k. 

Grikauskas Petras, sl. Žaibas, g. Vindziulių k., Kruonio vlsč.. Nuo 1945 - A rinktinės 3-o bataliono partizanas, būrio vadas. 1946 09 22 žuvus Serbentui - bataliono vadas. Žuvo (nusižudė) 1946 12 14.
 http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

BERČIUS ANTANAS, Kazio - Lapas, g.1921 m. Bajorų k., Tauragnų vls., partizanas, priklausė J.Stundžios - Klajūno būriui. Žuvo 1945 12 13 prie Mieliškių k., Utenos vls.

GRIMALAUSKAS STASYS - Lokys, gimęs Kyburių k., Utenos vls. Partizanas. Žuvo per susišaudymą su NKVD 1945 12 13 Mieliškių k. (už Spitrėnų bžnk.), prie Stefos Šimonelytės sodybos. Kartu žuvo Antanas Berčius.

http://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm