Rugsėjo 24 d. žuvę partizanai

GRUMBINAS Povilas, Antano-Ąžuolas, gim. 1924 m. Pavarių k., Anykščių vls., motina buvo našlė, turėjo 1 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas, vėliau Užugirio būrio vadas. Žuvo 1949 m. rugsėjo 24 d. Ažuožerių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Popo šilelyje, Janydžiuose, vėliau seserys slapta palaidojo Andrioniškio mstl. kapinėse.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Užugirio būrio vadas Povilas Grumbinas-Ąžuolas sveikinasi su seserimi ryšininke Domicėle Grumbinaite-Žibute (VŽM)

Šaltiniai: http://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm
http://www.limis.lt/

Tėvai: Antanas Grumbinas (1891–1924) iš Peslių ir Barbora Jurginytė-Grumbinienė (1901–?) iš Pavarių – žemdirbiai smulkūs ūkininkai, turėjo 1 hektarą žemės. Augo dviejų vaikų šeimoje. Sesuo Domicelė Grumbinaitė-Žibutė-Sapkauskienė (1922–1999)  – laisvės gynėja, partizanų ryšininkė.

Tėvui anksti mirus, sūnų ir dukterį užaugino viena našlė motina.

Pokario metais P. Grumbinas išėjo partizanauti, buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 1949 m. sausio pabaigoje žuvus Jonui Staškevičiui-Aušrai, jis buvo paskirtas Jovaro kuopos Užugirio būrio vadu.

Žuvo 1949 m. rugsėjo 24 d. Ažuožerių kaime (Anykščių r.) – pateko į pasalą ir buvo nukautas. Palaikai buvo užkasti Popo šilelyje Anykščių priemiestyje Janydžiuose. Vėliau sesuo juos slapta palaidojo Andrioniškio kapinėse.

Rugsėjo 24 d. Šiaulių vls. prie Rėkyvos ežero kariuomenė užklupo Stasio Levicko-Zigmo būrį ir mūšio metu žuvo 9 partizanai (pagal NKGB): pats vadas, L.Putramentas-Vėjas, Vladas Goferis, M.Norkevičius ir kt., nors į Bazilionis nuvežė tik 6 kūnus(775,103)

http://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm


 

STASYS MAČIŪTA, slap. „VAIDILA"

gim. 1926 m. Kardokų km., Kazlų Rūdos valsč., Marijampolės apskr. Išėjo partizanauti 1946 m. Buvo linksmo būdo, draugiškas ir narsus. Labai neapkentė okupantų ir kovojo prieš juos negailėdamas savo jėgų, vadų užduotis vykdė šventai, rizikuodamas savo gyvybe.

Žuvo 1947 m. rugsėjo 24 d. Kampinių km., prie Veiverių miestelio. Buvo išduota „Birutės" rinktinės štabo slėptuvė. Jis šioje slėptuvėje nuolatos negyveno. Paskutiniu laiku „Vaidila" lydėdvo apygardos kapelioną J. Lelešių-„Grafą". Kai tik tuo momentu „Vaidila" ir „Švyturys" buvo atlydėję kapelioną „Grafą" į „Birutės" rinktinės štabą. Kai partizanai suprato, kad kareiviai aptiko slėptuvę, „Vaidila" ir „Švyturys" veržėsi pro angą į lauką, paleisdami serijas į priešą. Bet prie angos jie krito kulkų pakirsti. Viduje likę partizanai degino dokumentus ir susisprogdino. Jų kūnai labai skeveldrų sudraskyti ir išniekinti gulėjo Veiveriuose, vėliau buvo sumesti į apkasą. Dabar perlaidoti Skausmo kalnelyje. Tuomet šioje slėptuvėje žuvo „Birutės" rinktinės vadas kapitonas J. Bulota, slap. „Anbo", „Tauro" apygardos kapelionas J. Lelešius-„Grafas", „Birutės" rinktinės 3-čios kuopos vadas A. Petkevičius-„Svyturys", „Birutės" rinktinės ūkio skyriaus viršininkas leitenantas A. Čepliauskas-„Meška", „Birutės" rinktinės štabo adjutantas Stasys Mačiūta-,,Vaidila" ir „Birutės" rinktinės žvalgybos viršininkas leitenantas J. Čižikas-„Stepas".

Šaltinis: http://www.partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm


Drulia Stasys iš Beištrakio k. Kaišiadorių valsč., g. 1914m., ž. 1946 09 24 Būdos miške.

http://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm


BAJORAS Antanas, Marcelino - Liepa, g. Sklioriškiuose, Šiaulėnų apyl. Kraujelio būrio partizanas. Žuvo 1946 09 24 Gečaičiuose, Kelmės v., kartu su broliu Morkumi.

BAJORAS Morkus, Marcelino - Ąžuolas, g. Sklioriškiuose, Šiaulėnų apyl. Kraujelio būrio partizanas. Žuvo 1946 09 24 Gečaičiuose, Kelmės v., kartu su broliu Antanu.

http://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm


Pauliukonis Petras, Petro, sl. Ūdra, g. 1914 Vaitkuškio vnk., pabaisko vlsč. B rinktinės Stiklo būrio partizanas. Žuvo 1946 09 24. Užkastas Vidiškiuose. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines

Zelionka Ignas, Igno, sl. Ramūnas, g. 1925 Šalnų k., Deltuvos vlsč. B rinktinės Stiklo būrio partizanas. Žuvo 1946 09 24 Pamūšio k. Dalinkevičių ūkyje. Palaikai užkasti Vidiškiuose. 1989 perlaidoti.

http://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm