1951m. Balandžio 14 d. žuvę Partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. Iš kairės: Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Albertas Pakenis-Jūreivis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Vytautas Pačinskas-Audra, ryšininkės Emilija Mieliauskaitė, Ona Mieliauskaitė. 1951 04 14, Anykščiai (GAM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai 1949 m. Iš kairės: Algirdas Bražeika-Aidas, Vincas Laucius-Kirvis, Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Albinas Milčiukas-Tigras, Albertas Pakenis-Jūreivis, Juozas Banys-Šūvis, Povilas Grumbinas-Ąžuolas, Jonas Morkūnas-Šiaurys (UKM)

Antanas Bagočiūnas gimė 1927 m. pavasarį Utenos apskrities Anykščių valsčiaus Smalinos kaime, pasiturinčių ūkininkų Adomo Bagočiūno ir Onos Kačinskaitės-Bagočiūnienės šeimoje. Buvo jauniausias iš šeimoje augusių keturių brolių. Motinai 1939 m. mirus, užaugo su tėvu ir pamote.

A. Bagočiūnas 1934–1938 m. mokėsi Anykščių valsčiaus Vertimų kaimo pradžios mokykloje, 1938–1945 m. – Anykščių gimnazijoje, bet likus metams iki jos baigimo mokslą nutraukė.

Persekiojamas sovietinės valdžios dėl partizanais tapusių vyresniųjų brolių (Jonas Bagočiūnas (1921–apie 2000) – laisvės gynėjas, tremtinys, žemdirbys, Juozas Bagočiūnas (1923–1946) – laisvės gynėjas, žuvęs pokario kovose, Vytautas Bagočiūnas (g. 1925 m.) – laisvės gynėjas, tremtinys, kasyklos darbininkas), 1945 m. A. Bagočiūnas išėjo partizanauti kartu su jais ir tapo Niūronių kaimo mokytojo Jurgio Urbono-Lakštučio (1924–1948) suburto Lakštučio būrio partizanu, slapstėsi Ramuldavos girioje netoli Inkūnų. Vėliau tapo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos vado pavaduotoju.

1947 m. balandžio 30 d. Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio įsakymu Nr. 18 A. Bagočiūnas-Dūmas buvo paskirtas šios apygardos Ūkio skyriaus Kovotojų maitinimo ir aprūpinimo poskyrio viršininku. 1949 m. rugpjūčio 1 d. l. e. Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu Nr. 28 jis paskirtas Liūto rinktinės Deimanto rajono vadu. 1949 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 29 apdovanotas Pasižymėjimo lapu. Tuo metu partizanas slapstėsi ir kovojo kartu su šio rajono Tigro būriu, kuriam vadovavo Vytautas Magyla-Vairas (1924–1950), vėliau – Juozas Banys-Šūvis. Tigro būrys veikė Duobulės, Lašinių, Smalinos, Mogylų ir Inkūnų kaimų apylinkėse.

Nuo 1948 m. vasaros iki 1950 m. vasario mėn. A. Bagočiūnas-Dūmas palaikė ryšius su Anykščių gimnazijoje veikusia pogrindine moksleivių organizacija „Vienybė“, kartą ar du kartus per mėnesį susitikdavo su jos nariu Povilu Gražiu (1929–apie 1960). Kaip Vytauto apygardos štabo narys jis pateikdavo gimnazistams pogrindininkams temų, prašydamas surinkti Anykščiuose informaciją apie nusikalstamą sovietinių represinių struktūrų veiklą, gaudavo slaptus gimnazistų rankraščius, taip pat popieriaus ir kopijuojamosios kalkės. A. Bagočiūnas-Dūmas rašomąja mašinėle išspausdindavo lapo dydžio atsišaukimų ir perduodavo juos gimnazistų organizacijai „Vienybė“, kad jos nariai slapta išplatintų juos tarp Anykščių miesto gyventojų. Šie pogrindžio lapeliai, platinti vien per patikimus asmenis, penktojo dešimtmečio pabaigoje buvo vienintelis laisvas žodis, slapta sklidęs Anykščiuose.

2004 m. birželio 1 d. Antanui Bagočiūnui pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2004 m. birželio 15 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis (po mirties).

Šaltinis: http://genocid.lt/centras/lt/1321/a

Algimanto apygardos Perkūno būrio partizanas, nuo 1949 m. - Jovaro kuopos vadas, Vytauto apygardos štabo narys. 
Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Anykščių rajono Niūronių kaime — kartu su bendražygiais J. Puodžiūnu-Serkšnu, A. Pakeniu-Jūreiviu, V. Pačinsku-Audra ir seserimis Miliauskaitėmis buvo apnuodytas specialiu preparatu ir sušaudytas.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Albertas Pakenis-Jūreivis (VŽM)

 

PAKENIS Albertas, Juozo-Jūreivis, Žvejys, gim. 1929 m. Ramaškonių k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 8 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst. 

Į partizanų gretas įstojo 1948 m. Algimanto apygardos Perkūno būrio Deimanto rajono partizanas. 

Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Anykščių rajono Niūronių kaime kartu su bendražygiais J. Puodžiūnu-Šerkšnu, A. Bagočiūnu-Dūmu, V. Pačinsku-Audra ir seserimis Miliauskaitėmis — buvo apnuodytas specialiu preparatu ir sušaudytas

 

 

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. 1950 08 29. Sėdi iš kairės: Vladas Matuliauskas-Riešutas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Juozas Banys-Šūvis. Stovi iš kairės: Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (VŽM)

PUODŽIŪNAS Justinas, Petro-Šerkšnas, Paleckis, gim. 1925 m. Smalinos k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 20 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas, nuo 1949 m. — Deimanto rajono štabo organizacinio skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst. /

Iš kairės: Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Lengvenio būrio partizanas Jonas Marcinke-vičius-Jokeris ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Vytautas Pačinskas-Audra (VŽM)

PAČINSKAS Vytautas, Jono-Audra, Vieversys, gim. 1921 Paandrioniškio k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst.

 Partizanų ryšininkas nuo 1945 m., 1946 m. įstojo į Algimanto apygardos partizanų gretas. Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 

Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Anykščių rajono Niūronių kaime - kartu su dar šešiais bendražygiais buvo apnuodytas specialiu preparatu ir sušaudytas

MIELIAUSKAITĖ Emilija, Balio, gim. 1931 m. Niūronių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 80 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio ryšininkė. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls., bandydama iš apsupimo išvežti Perkūno būrio partizanus. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, 1990 m. perlaidoti Andrioniškio mstl. kapinėse. / P. 72

MIELIAUSKAITĖ Ona, Balio, gim. 1933 m. Niūronių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 80 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio ryšininkė. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls., bandydama iš apsupimo išvežti Perkūno būrio partizanus. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, 1990 m. perlaidoti Andrioniškio mstl. kapinėse.

Šaltinis http://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm