BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

     Paminėtas arkivysk. Jurgis Matulaitis.1980 m. sausio pabaigoje Marijampolėje (Kapsuke) buvo iškilmingai pagerbtas atminimas Dievo tarno arkivysk. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus, kurio beatifikacijos byla vedama Romoje.

    Sausio 26 d. vyskupai Liudvikas Povilonis ir Vincentas Sladkevičius koncelebravo šv. Mišias ir meldėsi prie Dievo tarno Jurgio sarkofago. Vysk. V Sladkevičius iškilmių proga pasakė pamokslą, aiškindamas Dievo tarno titulo, kuris suteiktas arkivysk. Jurgiui Matulaičiui, prasmę ir reikšmę.

    Tą pačią ir per keletą kitų dienų koncelebracines šv. Mišias aukojo kunigų grupės, tarp jų - 1979 metais Kauno kunigų seminariją baigę kunigai, Vilkaviškio vyskupijos vikarai (11 kunigų) ir kt. Pamokslą pasakė Kalvarijos vikaras. Po visų maldų, vikarų prašomas, sarkofago koplyčioje trumpą konferenciją pasakė kun. Juozas Šalčius. Kalbėtojas iškėlė darnių santykių su klebonais palaikymo svarbą ir kitus klausimus. Akcentavo Bažnyčios ekumenizmo idėją, kunigų vienybės būtinumą ir ugdymosi reikalą. Jis pabrėžė, kad šiandieninė kunigo veikla turi būti sentire cum Ecclesia. Jausti su Bažnyčia - tai žiūrėti, ar tavo mintys atitinka giliausią Bažnyčios mintį, pajusti savo atsakomybę, ieškoti ne savo, o Dievo garbės.

    Popiežiaus Jono Pauliaus II žodis ligoniams. Mieli broliai ir seserys! Jūs esate ligoniai. Žiūrint žmogiškai, jūs praradote daug galimybių, kurias turi gyvenime sveikieji. Bet, antra vertus, drįstu pasakyti, kad jūs esate privilegijuoti antgamtiniu atžvilgiu. Tam tikra prasme jūs esate panašūs į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Nukryžiuotąjį, dėl to esate tokie stiprūs. Aš remiuosi jumis (1978 m. rugsėjo 24 d. bendroje ligonių audiencijoje).

    Airiai meldžiasi už Lietuvą. Airijos sostinėje Dubline buvo atlikta novena už Lietuvą. 9 šeštadienius, pradedant gruodžio 22-ąja, Airijos bažnyčiose buvo viešai kalbamas rožančius prašant Lietuvai religijos laisvės.

    Indijos ministras įvertino misionierių veiklą. Indijos ministras Singhas dalyvavo pašventinant katalikų ligoninę Kailaspuro kaimelyje. Ta proga ministras pasigėrėjo katalikų misionierių darbais. Religija, - sakė jis, -kuri neskelbia meilės, neatjaučia artimo ir jam netarnauja, negali būti laikoma tikra religija. Indų visuomenė yra pamiršusi šitokią religijos prasmę, be to, indų religija dažnai tampa išnaudojimo priedanga. Todėl daugelis nusigręžė nuo induizmo ir pasekė budizmu, krikščionybe arba islamu. Ministras aptarė ir krikščionims daromus priekaištus, esą jų karitatyvinė veikla siekianti patraukti žmones prie savo religijos. Aš pasakyčiau, jog jie dirba ne dėl to, kad padarytą žmones krikščionimis, bet kad įsąmonintų juos, jog ir jie yra žmogiškos būtybės. Krikščionių misionieriai vieninteliai, kurie eina darbuotis nuošaliausiose vietovėse ir džiunglėse.

    Vargingiausiųjų vargšų Motina. 1979 metų Nobelio Taikos premijai buvo pasiūlyta 56 kandidatai, tarp jų - lenkų kardinolas Vyšinskis ir JAV prezidentas Karteris. Tačiau premija buvo paskirta Kalkutos Motinai Teresei, Mirštančiųjų angelui.

    Babelio bokštas. Irako vyriausybė nori atstatyti babiloniečių bokštą, kuris yra 90 km nuo Bagdado. Atstatymo darbai turi būti įvykdyti per 10 metų.