MacARTHURAS — SEPTINTASIS

Amerika buvo ir yra laisvo žodžio kraštas. Nuo balandžio mėn. pradžius, kai, niekam to nelaukiant, buvo paleistas iš savo aukštųjų pareigų gen. Douglas MacArthuras, kilo tokia žodinė kova, kokios, greičiausia, nežino ne tik Amerikos, bet jokio krašto istorija. Ją mes sekėme kasdien per radiją, spaudoje ir televizijoje. Mums ne tik patartina, bet ir būtina susilaikyti nuo per karštų savo simpatijų ar antipatijų pareiškimų. Laikas yra geriausias gydytojas ir jis pasakys, kas buvęs teisus.

Tačiau gen. MacArthuras nėra vienintelis, kurio pašalinimas sukėlė tokią audrą. Greičiausia jis ir ne paskutinis šioje eilėje, nes prieš jį 6 žymūs generolai JAV istorijos būvyje yra nesutikę su savo viršininkų nuomone ir atsikalbinėję prieš valdžią.

Andrew Jackson susikirto su prezidento Monroe vyriausybe 1818 m., I-me Seminole kare. Jacksonui buvę leista persekioti indėnų (Seminole) karius į ispanams priklausančią Floridą, bet neliesti ispanų kariškųjų postų. Nekreipdamas dėmesio J įsakymą, jis užėmė dvi ispanų tvirtoves (St. Marks ir Pensacola). Atrodė, kad prasidėsiąs karas su Ispanija, kurio vyriausybė labai nenorėjusi. Tačiau visuomenė jam labai pritarė. Ir kai po metų Ispanija Floridą perdavė JAV, jis tapo tikras herojus, o po 9-rių metų jis buvo išrinktas Amerikos prezidentu.

Zachary Taylor per savo 40 metų karinę tarnybą buvo laikomas blogu taktikos žinovu, bet laimėdavęs mūšius. Meksikos Karo metu (1846) prezidentas Polk ir jo kabinetas smarkiai kritikavę Taylor dėl meksikiečiams suteiktų pasidavimo sąlygų po Monterrey mūšio. Ir nors vyr. štabo v-kas gen Winfield Scott atėmė jam dalį kariuomenės, tačiau šis su likučiais lamėjo Buena Vista pergalę 1847 m., o po dviejų metų jis buvo Baltuosiuose Rūmuose.

Winfield Scott patraukė visuomenės dėmesį, griežtai kritikuodamas gen. A. Jackson. 1828 m. jis iškilo viešumon, atsisakydamas vykdyti vyr. vado gen. A. Macomb įsakymus. Tačiau, nežiūrint to, jau 1841 m. jis pats tapo vyr. štabo v-ku ir barėsi su karo ministerių W. Marcy dėl Meksikos karo vedimo. 1852 m. jis buvo nominuotas prezidentu, bet pralošė Franklin Pierce. Išėjo į atsargą 75 m. amžiaus 1861 m.

George B. McClellan, būdamas vos 34 metų amžiaus, iškilo viešumon pilietinio karo pradžioje. Greit jis vadovavo Patomac armijai, o 1862 m. birželio mėn., negaudamas pastiprinimų, buvo priverstas pasitraukti nuo gen. Lee stipresnių jėgų. Jo priešiškas elgesys prez. Lincolno ir jo vyriausybės atžvilgiu buvęs toks triukšmingas, kad 1862 m. jis buvo atleistas iš pareigų. 1864 m. demokratai jį pasirinko prezidentu, bet Lincolnas McClellaną triuškinančiai nugalėjo.

Leonard Wood įstojo į armiją kaip gydytojas ir nepaprastai pasižymėjo Ispanijos - Amerikos kare (pakeltas pulkininku), o 1910-14 metais buvo vyr. štabo viršininku. Nors jis buvo karinio pasirengimo šalininkas, tačiau jo viršininkai dažnai su juo nesutikdavo. 1917 m. grįžęs iš Prancūzijos jis apkaltino karo minister; Newton D. Baker ir štabo V-ką nesugebėjimu ir reikalo nežinojimu. Nors 1920 m. buvo numatytas respublikonų kandidatu į prezidentus, bet konvencijos rūme grupė asmenų pasiūlė Warren G. Hardingą. 1921 m. atsistatydinęs, jis tapo Filipinų gubernatoriumi.

William Lendrum Mitchell, būdamas vos 19 metų, tapo jauniausiu JAV armijos karininku, o Pirmojo pasaulinio karo gale jau pasiekė brigados generolo laipsnį ir Karo Aviacijos v-ko vietą. 1920 m., būdamas Oro Tarnybos v-ko padėjėju, jis pradėjo kovą, kad aviacija būtų atskirta nuo kitų ginklų rūšių. Su savo jaunais pilotais jis ypač kovojo prieš laivyną ir demonstratyviai nuskandino vokiečių atimtą drednautą ir kreiserį. Nežiūrėdamas savo v-kų įspėjimų, jis kova tęsė, griežčiausiai kaltindamas Karo ir Laivyno ministerijas. Jį teisė karinis teismas, atėmė teises metas, ir jis atsistatydino, kaip lakūnų ir visuomenės didvyris. Mirė 1936 m. Po dešimties metų, 1946 m., kai istorija įrodė jo pažiūrų teisingumą, jam buvo suteiktas Kongreso Garbes Medalis. Teisme, teisusiame Michellį, dalyvavo ir jo vaikystės draugas gen. Douglas MacArthur, kuris vienintelis balsavo, kad Mitchell yra nekaltas.

A. B.

AVIO TECHNIKOS NAUJIENOS

Devynios tonos iš oro

Paskutinių bandymų metu Karo Aviacijos Medžiagų Bandymo Vadovybė, sutrumpintai AMC, F. Bragg, N. C. vietovėje, suderinus 6-ius 100 pėdų parašiutus, numetė iš 2.000 pėdų aukščio 9-to krūvį, tuo pasiekdama naują rekordą.

Naujas fotografijos aparatas

AMC foto inžinerijos laboratorijos bando naujausią foto aparatą, kurią iš oro gali fotografuoti, gamindamas žemėlapius. 85 svarų oro akis su 400 pėdų ilgumo filmą galinti automatiškai nufotografuoti 7.000 kvadratinių mylių žemės paviršiaus plotą.

Modernus diesel variklis

AMC pranešė, kad ištobulino naujo tipo dieselinį variklį, kuris lygiai gerai veikia, naudodamas diesel alyvą, sprausminių variklių kurą, žibalą ar 100 oktanų aviacinį benziną.

Ištobulintas automatinis pilotas

Westinghouse Elektros B-vė, bendradarbiaudama su AMC ginklavimosi laboratorijomis, parengė naują elektrinį “co-pilotą”, kuris ves sprausminį naikintuvą bet kokio oro metu kautynių manevruose, mažiau sekundės tikslumu. Naujasis išradimas tilps dabar statomame Lockhead F-94C lėktuve, šis išradimas sveria tik 1/3 senojo įtaiso svorio.

AIR FORCE.

Gegužės mėn. 1951 m.

Korėja. Komunistų atramos bazės amerikiečių gazolino bombų ugnyje