Pranešimai...

Atviras laiškas gen. V. Nagiui

Į Tamstos atvirą laišką, tilpusi “Drauge", 1951 m. balandžio 2 d. Nr. 78, adresuotą man lietuvių invalidų šalpos reikalu, turiu atsakyti sekančiai:

1)    Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas įvairių buvusių Lietuvoje ar tremtyje įstaigų skyrių atskirai nešelpė ir savo darbe visuomet visus traktavo vienodai, nedarydamas jokių išimčių. BALFas šelpė visus vienodai, ar tai būtų karininkai, teisininkai, profesoriai, mokytojai, pro-profesionalai ar dirbtuvių ar ūkio darbininkai. Kaip karitatyvinė organižacija, jai lygiai rūpėjo visi lietuviai, nežiūrint jų politinių ar religinių įsitikinimų. Kam pašalpa buvo reikalinga, tas ją gavo ir gauna.

2)    Tamsta sakote, kad Lietuvos valdžia duodavo karo invalidams pensijas ir Invalidų Sąjunga turėjusi pavyzdingą ūkį ir t.t. Atstatyti tas sąlygas invalidams čia Amerikoje BALFas negali, nes Lietuvoje invalidai naudojosi valstybės globa ir privilegijomis, o BALF yra privati organizacija ir tokiam uždaviniui finansiniai nėra pajėgi.

3)    Lietuvos karo invalidai, praradę savo sveikatą kovodami už Lietuvos laisvę, turėtų ieškoti materialinės pagalbos per Lietuvos atstovą p. Povilą Žadeikį, Washingtone. Jis iš užšaldytų Lietuvos kapitalų galėtų atšildyti reikalingas sumas ir jomis suteikti pašalpą nusipelniusiems Lietuvos karo invalidams. Kiek man žinoma, latviai ir estai Amerikoje iš savo užšaldytų kapitalų yra gavę šimtus tūkstančių dolerių šalpos reikalams. BALF iš užšaldytų kapitalų jokių sumų negavo.

Kadangi tūkstančiai lietuvių buvo patekę į vargą, BALFo tikslas buvo visus, kiek galima sušelpti ir palengvinti jų sunkią tremties naštą, todėl BALFo šalpai skiriamos sumos ėjo našlaičiams ir vaikams, ligoniams ir invalidams, seneliams, mokslą einančiam jaunimui ir asmenims laikinai patekusiems į vargą šelpti. Ta linkme BALFas ir toliau tęs savo darbą ir veiklą ir, aišku, jis negali užmiršti invalidų, kuriems, kaip ir praeityje visuomet teiks pagelbą pagal reikalą ir savo pajėgumą. BALFui labai svarbu, kad Amerikos lietuvių visuomenė visuomet domėtųsi jo veikla ir ją nuoširdžiai remtų. Juo didesnis bus susidomėjimas lietuvių šalpos darbu ir jo reikalingumu, juo didesnė bus ir jo parama invalidams ir kitiems.

Dėkodamas už nuoširdų susidomėjimą lietuvių šalpos darbu, priimkite mano geriausius linkėjimus visiems buvusiems Lietuvos invalidams ir kartu gilios pagarbos pareiškimą.

Kan. Prof. J. B. Končius

BALF Pirmininkas.

Pirmasis KARIO koncertas Amerikoje

KARIO redakcijos surengtasis koncertas praėjo, palyginti, gražiu pasisekimu. Gegužės 20 d. švabų salėn susirinko arti pusės tūkstančio žmonių. Buvo gausu tiek senųjų lietuvių, tiek vėlesniųjų ateivių-tremtinių. Svečių tarpe, ypač buvusių karių, matėsi atvykusių ir iš kitų valstijų, iš tolimųjų vietovių, o taip pat keletas mūsų vyrų iš JAV armijos eilių.

Koncerto pradžiai žodį tarė KARIO vyr. redaktorius kpt. Simas Urbonas. Pasveikinęs vakaro svečius ir visus KARIO bičiulius, redaktorius trumpai priminė, kad mūsų tautos istorija esanti pilna nuolatinių kovų, neapsakomų kančių ir karo vargo. Visais amžiais ji reikalavusi ir šiuo metu tebereikalaujanti iš Lietuvos sūnų didžių žygių, brangių kraujo aukų. Mūsų spaudos, o juo labiau KARIO, esąs uždavinys—palikti po savęs, įamžinti tų žygių ir kovų kuo ryškesnius pėdsakus, jų dvasią, istorines aplinkybes; nes netolimoji praeitis ir dabartis po mūsų, nesustojamai sruvenančio laiko būvyje — taip pat paliks istorija. Toliau buvo priminta, kad prieš pusmetį čia, Amerikoje, atgaivintas mūsų senasis žurnalas, gimęs lygiai prieš 32-jus metus, Nepriklausomybės kovų dienomis, dabar vėl pradeda sujungti senaisiais tradiciniais ryšiais visus buvusius ir esamus mūsų karius, visus lietuvius, išblaškytus po platųjį pasaulį. Kad dar glaudžiau sujungtų artimiausius KARIO bičiulius, redakcija turėjo tikslo rengdama ir šį pirmąjį savo koncertą, kurio visus dalyvius dar kartą nuoširdžiai sveikinanti.

Toliau buvo pakviestas tarti žodį Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys. Savo nuoširdžiam pasveikinimo žodyje gen. konsulas pabrėžė, kad Great-Necko tremtiniai, besodindami gėles ir medžius, persodino ir prigydė čia, Amerikoje, ir mūsų lietuviškąjį ąžuo-

Pagaliau dar buvo perskaityta keletas mūsų karių sveikinimų iš JAV armijos, iš Korėjos fronto ir iš KARIO skaitytojų Belgijoje. Toliau prasidėjo pati koncerto programa, kurioje dalyvavo: solistai — Juzė Augaitytė, Aleksis Vasiliauskas, Violeta Pranskus, o taip pat “Aitvarų” kvartetas, vadovaujamas pianisto A. Mrozinsko, Harmonijos ansamblis, vad. V. Pranskus, ir dramos aktoriai —V. Žukauskas ir A. Katiliūtė. Koncertui akomponavo A. Mrozinskas, konferavo V. Žukauskas.

Jau pačioje pradžioje simpatinga koncerto publika šiltai sutiko mūsų menininkus, ir ši jauki, nuoširdi nuotaika tebesitęsė per visą dvejeto valandų koncertą. Nuotaikingai, smagiai visa surišo kariškai jumoristinis V. Žukausko konferavimas. Visas koncertas praėjo patriotinėje lietuviškoje dvasioje, nes daugiausiai vyravo mūsų liaudies ir karinės dainos ir kiti pan. kūriniai.

 

Šį pirmąjį KARIO koncertą palankiai įvertino ir visa vietinė lietuvių spauda.

TECHNIKOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI

Lietuviai technikos darbuotojai yra išblaškyti po viso pasaulio kraštus. Vakarų Vokietijoje buvę Inžinierių D-jos skyriai, dėl naujos emigracines bangos, savo išvystytą organizacinį bei techniškos spaudos darbą turėjo nutraukti ir iš naujo formuotis naujose vietose, naujose sąlygose.

Chicagos Liet. Inž. ir Arch. S-gos nariai — spaudos darbuotojai susibūrė į Technikinės Spaudos Sekciją vienos minties vedami — ugdyti savąją lietuvišką technikinę spaudą per spaudą palaikyti tarp kolegų tradicinius bendradarbiavimo ryšius. Sekcija, — matydama, jog Chicagoje yra didelis Kolegų sambūris (skyrius iš 130 narių) ir jog čia yra palankesnes spaudai bujoti sąlygos, — pradėjo leisti technikos darbuotojų nepriklausomą populiarų mėnesinį laikrašti “TECNIKOS ŽODĮ”, kuriuo norima apjungti ne tik inžinierius, bet ir visus technikos darbuotoju sluoksnius. “Technikos žodį” redaguoja redakcinė kolegija.

Kviečiame visus nuolatos bendradarbiauti “Technikos žodyje”, prisidėti savo straipsniais, žinutėmis bei korespondencijomis; remti prenumerata, propaguoti tai tarp pažįstamų technikos darbuotojų.

Straipsnius siųsti: Technikos žodis, c/o G. J. Lazauskas, 2419 W. Potomac Ave., Chicago, Ill. Telef. EV 4-537.

Prenumerata siųsti: “Technikos žodis, c/o K. Bertulis, 1616 So. Christiana Ave., Chicago, Ill. Telef. RO 2-8120.

T. Ž. prenumerata: JAV ir užsieniuose metams $2.00, pusm. $1.00.