Karinės žinios ir kita...

NAUJIEJI GINKLAI

Neperseniai Aberdeen poligone armija demonstravo Trumanui naujausius ginklus, kurių smulkmenos dar neskelbiamos. Įspūdingiausi yra šie ginklai:

1)    šautuvas — lengvasvoris, 30-to kalibro T-25, baisiu šaudymo greičiu — 750 šūvių į minutę, šautuvas 2,5 svaro lengvesnis už ligšiolini Garand normalų šautuvą, šaudoma automatiškai ir pavieniais šūviais. Jo paskirtis — pakeisti karabiną ir šautuvą, bet taip pat ir automatinį pistoletą, o ateityje — ir 19 svarų Browning automatini šautuvą.

2)    Kulkosvaidis — 60 kalibrų, oru vėsinamas ginklas, didžiausiu iki šiol žinomu šaudymo greičiu, šaudymas galima vykdyti ir elektros pagalba iš tolimesnių atstumų.

3)    Tankas — naujasis T-41, kurį armija vadina geriausiu pasaulyje lengvuoju tanku. Tanko paskirtis — patruliavimo ir žvalgybos uždaviniai, nes jo greitis — 40 mylių į val. Tanko variklis šaldomas oru, o valdomas paprasta vairolazde. Tankas ginkluotas 76mm pabūklu, sveria 25,8 to ir gali būti pervežtas oru. Masiškai gaminamas Clevelando ginklavimosi į-monėse. Žuvusiam gen. Walker pagerbti, tankas pavadintas “Walker Bulldog." Armijos štabo V-ko gen. Collins nuomone, senieji JAV lengvieji tankai negalėję rungtis su rusiškuoju T-34, tačiau T-41 su juo lengvai susidorosiąs.

Ko reikia laukti

Nekreipkite dėmesio į kalbas apie ‘piaunantį” radijo aktyvų ruožą skersai Korėją. Tačiau jau ilgesnį laiką tariamasi apie panaudojimą dujų, kurios veiktų į žmonių nervus, kad sulėtintų žygį.

Karo aviacijos gamybinė pramonė nepasieksianti savo viršūnės 1952 m., bet tik 1953 m., kadangi nutarta sulėtinti mobilizacinį greitį.

Karo laivynas nesudėjo visų savo vilčių į vieną reikalą, įsakydamas gaminti atomine energija varomą povandeninį laivą. Jis ir toliau stengiasi tobulinti Diesel-variklį, kuris visą laiką galėtų naudoti savo išmetamas dujas ir taip beveik nenutrūkstamai galėtų likti po vandeniu, šiam reikalui yra paskirta apie 40.000.000 dolerių.

Aviacijos naujienos

JAV žemyno kariuomenė Fort Bragg, N. C., bando Taylor Aerocar ir Fulton Airphibian — du mažus atskiriamais sparnais lėktuvus, kurie yra tik dvigubai didesni už automobilį.    NEWSWEEK

Milžiniški manevrai

Birželio ir liepas mėnesiais N. C. valstijoje vyks didžiuliai JAV arnijos ir aviacijos manevrai, kuriuose dalyvaus apie 110.000 vyrų. Kiti manevrai vyks Colorado valstijoje.

Britu bombonešius gamins Amerikoje

Karo Aviacija patvirtino sutartį, pagal kurią britų bombonešiai “CANBERRA” bus gaminami Baltlmorėje f-mos Glemm L. Martin. Taip pat Aviacija leido Boeing Airplane Co. pradėti gamybą naujai suprojektuoto sunkaus bombonešio B-52.

Sprausminiai bombonešiai gauna degalus ore

Naujasis JAV Karo Aviacijos šešių prausminių variklių jėgos varomas vidutinis bombonešis B-47 (stratosfe-rinis) nepersenai baigė sėkmingus pratimus, kad ir šie superlėktuvai be jokio vargo gali gauti degalų papildymą ore.

Brangus New Yorko gynimas

Naujieji New Yorko civilinės gynybos administracijos apskaičiavimai rodo, kad N. Y. apginti nuo puolimų iš oro reikia išleisti 350.000.000 dol. Į šią sumą įeinančios bėdos išlaidos ir ilgesnio nuo užpuolimo gintis laikotarpio sumos.    AIR FORCE

Benzino papildymas ore

Radaro pagalba, nakties ar blogo matomumo metu, lėktuvai bus lengvai pripildyti degalų jiems skrendant.

Didieji benzino gėrikai, kaip B-36 ar B-50, dėl naujų patobulinimų, sutrumpins šio veiksmo laiką iš kelių valandų į keliolika minučių. Taip, B-50 senojo aparato pagalba buvo pripildomas per 7 val., o dabar, per minutę pumpuojant po 600 galonų, šį veiksmą įvykdys tik per 35 minutes.

Kiek Šv. Rašto egzempliorių ligi dabar išleista?

Po spaudos išradimo buvę atspausdinta per 1.000.000.000 šv. Rašto kopijų, kurių pilniausiai pakanka kiekvienai šeimai po vieną egzempliorių visuose pasaulio kontinentuose.

Ar velionis Mahatma Gandhi mėgdavo vėlai keltis?

Priešingai. Mahatma keldavosi apie 4.15 val. ankstyvą rytą. Pradžioje jis melsdavosi, po to sėsdavosi prie verpiamojo ratelio ir verpdavo valandėlę prieš pusryčius.

Kiek žemėlapių JAV armija naudojo II-jo pasaulinio karo metu?

Prieš prasidedant Korėjos konfliktui, JAV Armija vartojusi apie 400. 000.000 žemėlapių.

Sekmadieninėje mokykloje mokytojas aiškino, kaip Lotoso žmona buvusi paversta druskos stulpu, kai ji atsigręžė atgal. Mažasis Jimmy išdidžiai pareiškė: "Kartą, mano mama, vairuodama automobilį atsigręžė atgal ir... ji drožė į telefono stulpą!.,,”

Puskarininkis: “Kaip sekasi jūsų merginai numesti svorį?”

Grandinis: “Puikiai. Praėjusią savaitę ji visiškai išnyko....

Kur banguoja Nemunėlis... Mūsų karininkai Darsūniškių apylinkėse 1922 m.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

TOTAL TERROR. Expose of Genocide in the Baltic by ALBERT KALME, edited by Walter Arm. Išleido :    Appleton-Century-Crofts, Inc.

Išleista 1951 m. birželio 15 d.,    310

psl. kaina $3.50. Knygoje yra nuotraukų bei dokumentų reprodukcijų ir statistinių žinių. Puikus knygos apipavidalinimas teikia patrauklų įspūdį.

Vincas Pietaris “Lapės pasaka”, parašyta pagal lietuvių liaudies pasakas. Išleido “Gabija” 1951 m. Piešiniai dail. P. Osmolskio. 96 psl., kaina $1.10. Knyga gaunama šiuo adresu: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus, ši knyga yra pirmoji jaunimui skirtų lietuvių klasikų raštų serijoje. Keturių knygų (V. Pieterio, V. Krėvės, Lazdynų Pelėdos ir Mot. Valančiaus), kurios atskiriai perkant kainuos apie $4.00, prenumerata yra $2.00.

Landsbergis - Mekai - Lėtas, ANTROJI PROZA. Išleido GABIJA, 1951 m. 128 psl. Kaina $1.25.

Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų Draugijos METRAŠTIS, 1951 New York - Brooklyn. Redaktorius lipi. stat. inž. K. Krulikas, leidėjas A. L. I. ir A. Draugija New Yorke. 20 psl. gerame popieriuje, gausu vertingos medžiagos kaina $1.

KOLUMBIJOS LIETUVIS, 1950 m. ar. 1 ir 1951 m. nr. 1, 2. P.L.B. Kolumbijoje neperiodinis katalikiškai patriotinės minties leidinys. Redaktorius - leidėjas kun. Myk. Tamošiūnas.

LAISVOJI LIETUVA, iliustruotas politikos ir kultūros žurnalas, 1951 m nr. 3-4 (115-116). Redaktorius Stepas Jakubickas. Leidžia Lietuvos Atgimimo Sąjūdis.

DARBO RANKOS, 1951 m. nr. 1 (7), pirmasis lietuvių periodinis leidinys Prancūzijoje. Išeina kas du mėn. Vyr. redaktorius Dr. J. Navakienė. Leidžia L.D.S. prie C.F.T.C.

PAIEŠKOJIMAS

Vladas ir Marija Petkūnai, gyv Australijoje, prašomi atsiliepti KARIO redakcijai. Teiraujasi seni prieteliai.

Mūsų vyrai, lankęsi KARIO redakcijoje - spaustuvėje Brooklyne, su vyr. redaktorium kpt. S. Urbonu.

JAV KARIAI LANKĖSI KARIO REDAKCIJOJE

Gegužės 9 d. KARIO redakciją Brooklyne, DARBININKO spaustuvėje, aplankė du lietuviai tremtiniai JAV aviacijos kariai: Cpl. R. V. Mišauskas ir Pfc. A. Benešiūnas. Jie abu jau beveik prieš metus į kariuomenę stojo savanoriškai, kur dabar sėkmingai tęsia savo karinę tarnybą.

R.    V. Mišauskas dirba aviacijos dalinio medicinos personale, o A. Benešiūnas yra vienos garsiosios JAV parašiutininku divizijos karys. Stodamas tarnybon, jis beveik visiškai nemokėjo anglų kalbos, tačiau po kurio laiko vienas pirmųjų baigė atitinkama mokymo programos kursą. Apie tai net buvo rašyta ir vietas amerikiečių spaudoje. Ilgokas rašinys su nuotrauka taip pat buvo laikraštyje anglų kalba ir apie R. V. Mišauską, ta proga paminint žiaurų Lietuvos likimą ir abi okupacijas.

Abu vyrai gerą valandą nuoširdžiai pasikalbėjo su KARIO redaktoriumi S. Urbonu, šie pavyzdingi jaunuoliai Lietuvos laikais buvę uolūs KARIO skaitytojai, dar tebesėdėdami mokyklos suole. Jų nuomone, tarnyba kariuomenėje esanti kieta, darbo daug, aprūpinimas geras. Kartais, ypač tarnybos pradžioje, vyrus labai kankinęs vienišumas. Pvz., A. Benešiūnas Amerikon atvykęs vienas ir apie Lietuvoje pasilikusius neturįs jokių žinių. Atsisveikindamas brangius svečius, redaktorius jiems palinkėjo laimės ir sėkmės, garbingai atliekant kario pareigas, kokios jos bebūtų.

IŚ N. ZELANDIJOS LIETUVIŲ VEIKLOS. JAU PERSIORGANIZAVO Į P.L.B.N.Z. KRAŠTO TARYBĄ

Šių metų kovo 18 d. N. Z. Lietuvių Draugija persiorganizavo į P.L.B. N. Z. Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybą išrinkti: Dr. A. Butkus, Br. Kuzma, VI. Skridulaitis, VI. Butkienė, V. Procuta, P. Čepulis, M. Gerdvilytė, M. Pakalniškis ir V. Gerdvilis. Krašto Tarybos pirmininkas Dr. A. Butkus, vicepirm. Br. Kuzma, sekertorius M. Gerdvilytė. Gyvesniai veiklai palaikyti, Krašto Tarybos ir Valdybos pirmininku buvo išrinktas tas pats asmuo. "N. Z. Lietuvio” redaktoriaus pareigas perėmė VI. Butkienė. Baigiantis 2 metų sutarčiai, laukiama pagyvėjant jaunosios kolonijos tautinio gyvenimo. Manoma, kad didesnieji centrai: Auckland’as, Welllngton'as. Christchurch’as ir Dunedin’as sulauks daugiau tautiečių iš provincijos. Iki šiol nebuvo galima padaryti platesnio pobūdžio minėjimo, parodos ar pan šelpimas likusių Vokietijoje ir Austrijoje yra vykdomas asmeniškai, šiuo j mėtau Raudonasis Kryžius daro rinkliavą trečiam D.P. transportui, atvykstančiam iš Graikijos, Italijos ir Prancūzijos, todėl nesitikima sulaukti savų tautiečių.    VI. Procuta.