Paskutinis lapas

— New Yorko lietuviu, latvių ir estų organizacijos jungtinėmis pastangomis ruošia "Baisaus Birželio” dešimtmečio paminėjimą ir organizuotą protestą prieš maskolišką agresiją ir tautžudystę. Paminėjimas įvyks sekmadieny, birželio 16 d. 8 val. vakare, Carnegie Hall didžiojoje salėje. Parengiamuosius darbus tvarko jungtinis komitetas, pasivadinęs “Baltic States Freedom Committee.”

— Besiorganizuojanti Tarptautinė Tremtinių Menininku Draugija pasirįžo apjungti tremtin patekusius albanų, bulgarų, čechų, estų, jugoslavų, latvių, lenkų, lietuvių, rumunų, slovakų ir vengrų menininkus — skulptorius, dailininkus, grafikus ir arkitektus. Vienas pirmųjų užsimojimų yra surengti didelę tarptautinę meno parodą New Yorke, kad gyvu pavyzdžiu supažindinti Amerikos visuomenę su tų tautų daile ir meno kryptimis. Numatoma parodą vėliau kilnoti, aplankyti pagrindinius šio žemyno centrus. Kitas užsimojimas yra parūpinti stipendijų ir lektoriavimų tremtiniams menininkams.

—    Latvis istorijos magistras K. Stalšans, buvęs Rygos lietuvių gimnazijos lotynų kalbos mokytojas ir veiklus Latvių Lietuvių Vienybės veikėjas, baigia ruošti veikalą apie Vilniaus krašto lietuviškumą ir dalino suslavėjimo eigą. Veikalas yra parašytas latvių kalba, betgi ruošiamasi ir lietuviškai išversti. Patsai Stalšans visai laisvai rašo lietuviškai.    

—    Angliją pasiekė žinia apie Jono Bulhako mirti Lenkijoje 1950 metais. Bulhakas buvo žymiausias Vilniaus ir ir Vilniaus krašto vaizdų fotografas, kurio rinkinių dalis buvo panaudota 1923 m. išleistam “Vilniaus Albumui.”

—    "Margučio” lietuviškosios programos JAV jau prašoko 8.000 skaičių. Jas suorganizavo drauge su “Margučio” žurnalu A. Vanagaitis. Jam mirus, dabar tą darbą tęsia p. Vanagaitienė, jai talkininkauja adv. P. Linkus ir dail. V. Vijeikis; programą pranešinėja K. J. Deveikis.

—    Dail. A. Tamošaitis suprojektavo  pirmąją koplytėlę lietuviškai sodybai, į kuri bus pastatyta Vas. 16 d. paminėti.

Pati dail. Tamošaičių dailės studija perkelta į lietuvišką sodžių: R. R. 1,  Kingston, Ont. Canada.

 — Kanadoj per St. Catharines, Ont. radijo stotį CK-CL neseniai įvesta lietuviška radijo valanda, kuri transliuojama banga 620 kiekvieną šeštadienį 14-15 val. Kanados laiku.

—    Smuikininkas Izid. Vasyliūnas Kolumbijoj paskirtas konservatorijos profesoriumi ir Popayano un-te dėsto smuiko meną. Jis taip pat įkūrė kvartetą ir savo koncertais, panašiai kaip seniau Vokietijoje, garsina lietuvių vardą, dažnai atlikdamas taip pat lietuvių kompozitorių kūrinius: Banaičio, Gruodžio ir kt.

—    Konsulo dr. P. Daužvardžio pareiškimu, šiuo metu Lietuvos piliečių Amerikoj yra apie 25.000, o visame laisvajame pasaulyje — per 50.000.

Šapirografo turėjimas — nusikaltimas

Vengrijos pogrindžio spausdintas laisvas žodis buvęs palaikomas šapirografuotų lapelių. Paskutiniu metu vyriausybė įsakė, kad visi šapirogra-fai, kurie nėra registruoti policijoje, turį būti perduoti valdžiai. Už įsakymo nevykdymą numatytos aukštos kalėjimo bausmės.

Surado gudresni

Vieną kartą Armijos ministeris Frank Pace, Jr., dalyvavo Fort Bragg didžiuliuose oro tilto manevruose. “Po krūvio numetimo,” jis pasakoja, “aš pastebėjau pradėtą kasti apkasą, ir kaip naujas Armijos ministras galvojau, kad būtų geras sumanymas pamėginti, kaip šis darbas atrodo. Ir taip aš pradėjau apkasą kasti. Tada pakilo kareivis ir pareiškė:    “Pone

ministeri, aš pageidaučiau jus nufotografuoti bekasantį apkasą”. Aš pamaniau, kad tai yra teisingas reikalas, ir kasiau visu atsidėjimu. Aš kasiau, prakaitavau ir rausiau, ir man atrodė, kad kovotojas labai ilgai rengėsi mane užfiksuoti taip rimtai bedirbantį. Pagaliau aš paklausiau: “Koks gi reikalas? Ar jūsų aparatas netvarkoj ?”

“O, ne, sir”, jis atsakė. "Tai yra mano apkasas ir aš noriu tik tada jus nufotografuoti, kai būsite baigę mano darbą.”

GERB. REDAKTORIAU,

Sveikinu ir džiaugiuosi, kad mūsų senasis KARYS vėl išvydo saulės šviesą. Mano, kaip atsargos kario, 2 pėst. D.L.K. Algirdo pulko viršilos, nuoširdžiausi linkėjimai.

Iš karinės tarnybos pasitraukiau 1929 m. ir išvykau į Braziliją, kur dar ir šiandien gyvenu ta pačia pilna energijos kario dvasia, nors jau esu 63 metų amžiaus ir š. m. gegužės mėn. švenčiu šią sukaktį. Ta proga sveikinu visus mieluosius KARIO bendradarbius, linkėdamas ir išeivijoj nepalūžti, kad liktume tais, kuo esame, kad, laisvės varpui išmušus, būtume vėl mūsų šauniose gretose savo tėvynės sargyboje.

Aleksandras Petkevičius Sao Paulo, Brazilija

ĮVAIRENYBĖS

Kur viengungiai privalo mokėti šeimų paramai?

Santa Fe provincijoje Argentinoje. Ten iš viengungių reikalaujamas vienos dienos mėnesinės algos uždarbis, kuris skiriamas nepasiturinčioms šeimoms.

Ar turi rusai slapą būdą panaikinti sniegą Sibire?

Tai nėra jokia paslaptis ir neištirpdo viso Sibiro sniego. Tačiau pavasarį, kad pagreitintų snego tirpimą kalnuose, rusai siunčia į kalnus žymų lėktuvų skaičių, kurie barsto ant sniego akmens anglies dulkių debesis. Juodasis akmens anglies sluoksnis labiau traukia pavasario saulės šilimą, ir tuo būdu sniegas greičiau ištirpsta.

Kokia yra bausmė už amerikinių dolerių padirbimą?

Už amerikinių dolerių padirbimą yra numatyta ši bausmė:    nuo 5-20

metų kalėjimo ir piniginė bauda nuo 5-10.000 dolerių.

Kas yra Amerikoje buvęs pirmasis, įsiskviepinęs nuo raupų?

Žymusis puritonų sektos pamokslininkas Cotton Mather, pradėjęs drąsiai skiepinti nuo raupų. Jis nesutiko su tais, kurie tvirtino, kad skiepinimas esąs prieš Dievo valią, remdamas savo tikėjimą tuo, kad pirmuosius įskiepino savo vaikus.

Kuris požeminis liftas giliausiai nueina i žemę?

New Mexico Tautinio Parko Carlsbad Cavern liftas į žemės vidurius, priešpiečių patalpas, net 750 pėdų po žeme.

Kuris gyvulys garsiausiai švilpia?

Kalnų pelė. Kada jai gręsia pavojus, ji gali išleisti tokį garsą, kuris yra girdimas net už mylios.

Ar visi uodai mėgsta kraujo skonį?

Ne. Dauguma jų veislių bevelija augalų sultis. Tik kai kurios moteriškos giminės uodų rūšys lygiai siurbia gyvulių ir žmonių kraują.

MŪSŲ KARYS KVIEČIA VISUS Į TALKĄ!

MES PRADEDAME VASAROS OFENZYVĄ!

Telkiame naujus bendradarbius, ryžtamės gyvinti žurnalo turinį, norime visokiais būdais padėti seniesiems Lietuvos kariuomenės veteranams ir palaikyti mūsai jaunųjų karių dvasią JAV ir kitų demokratinių šalių armijų eilėse. Mes ryžtamės tęsti gražiąsias Lietuvos kariuomenės tradicijas ir skleisti šios didžiosios tautos mokyklos dvasią po visą pasaulį išblaškytų ar ten jau seniau įsikūrusių lietuvių tarpe.

Tačiau —

“Vienas vyras—ne talka,

Vienas žodis — ne šneka.”

Tad: nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius, karius JAV armijoje ir kitur, visus Lietuvos savanorius - kūrėjus, visus buv. Lietuvos kariuomenės vyrus, visus iki vieno Sąjungos “Ramovės” narius, legionierius, buv. šaulius, partizanus, abiejų okupacijų rezistentus —- vieningai stoti į talką senajam Lietuvos laisvės kovų veteranui

KARIUI

Pradedant jam 33-sius nenuilstamo žygio metus, visi supuolę padarykime KARĮ tokį populiarų, turiningą ir puošnų, koks jis buvo Nepriklausomoje Lietuvoje. Bendromis jėgomis nėra sunku tai pasiekti. Savo plunksna ir kukliais centais greitai galime padvigubinti KARIO tiražą, žurnalo apimtį, ir tuo pačiu palengvinti redakcijos darbo sąlygas.

KARIO skaitytojų šeima diena dienon pamažu didėja. Mūsų vyrai atsišaukia iš tolimiausių pasaulio kraštų — iš fronto Korėjoje, iš svetimšalių legionų, iš anglių kasyklų Belgijoje, iš Australijos, N. Zelandijos, o taip pat mūsų invalidai ir sergantieji iš ligoninių bei sanatorijų Europos žemėje. Todėl taikos būdu norime KUO GREIČIAU susirišti su visais senaisiais KARIO bičiuliais. Prašome visus lietuvius, kurių šeimos nariai, draugai ar pažįstami išėjo JAV armijon, atsiųsti redakcijai turimus JŲ ADRESUS. KARYS jiems bus siuntinėjamas nemokamai. Galintieji atsilygins, o visus kitus galėsime aprūpinti vsokeriopos KARIO rėmimo talkos dėka.

Nežiūrint, kad spaudos darbai žymiai pabrango, KARIO metinė prenumerata, palyginti, yra žema. Ją galima sumokėti ir dalimis, po l,2...dol. Tad visi stokime KARIO talkon! Nelaukime nė vienos dienos! Artimiausiu laiku sudarykime KARIUI sąlygas išsitiesti visu ūgiu! Išlaikykime mūsų gražiąją kultūrinę tradiciją. Tai yra mūsų garbės reikalas. Sėkminga KARIO talka yra vienas įrodymų apie buvusios Lietuvos kariuomenės auklėjimo reikšmę, apie jos vyrų patriotinę dvasią, jų nuotaikas.

Jaunime ir senime! Vyrai ir moterys! KARIO ofenzyva eina! Šiandien visi esame kariai, sunkiame mūsų pavergtos tėvynės išlaisvinimo žygyje.

Tad sėskime ir rašykime —

KARIO redakcijai:    156

Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.; administracijai: 417 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.