NAUJI LEIDINIAI

Naujasis Lietuvių Fronto Bičiulių Tarybos prezidiumas:

(iš kairės) dr. Vytautas Majauskas, pirmininkas; dr. Česlovas Kuras, narys; Vytautas Petrulis, sekretorius ir Jonas Urbonas, narys.

LIANŲ LIEPSNA. Brazilų naujosios poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Viršelis V. O. Virkau. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 West 59th St., Chicago, IL 60629. 287 psl. Kaina nepažymėta.

Povilas Gaučys savo vertimais iš ispanų, portugalų, italų ir anglų kalbų plačiai praplėtė lietuvio skaitytojo akiračius į pasaulinio garso rašytojų literatūrinį pasaulį. Be “Pietų Kryžiaus padangėje” (1953) — septynių brazilų rašytojų novelės antalogijos ir “Lianų liepsnų”, rašytojas - vertėjas Gaučys rankraščiuose iš portugalų kalbos turi paruošęs romano, poemos-romano, portugalų novelių antologijos, naujosios portugalų poezijos antologijos vertimus.

Šioje antologijoje yra atstovaujami 33 iškilūs brazilų poetai. Vertėjas antologijoje parašė ir išsamią brazilų poezijos apžvalgą, kuri skaitytoją supažindina su brazilų etnine sudėtimi, su jų poezijos pagrindine “liūdesio poezijos gaida”, su trumpomis poetų biografijomis.

Povilui Gaučiui už “Lianų liepsnų” antologiją Sao Paulo Brazilų meno kritikų draugija paskyrė premiją.

Antanas Musteikis. DANGAUS IR ŽEMĖS ŠAKNYS. Romanas. 339 psl. Viršelis dail. Vidos Stankienės. Spausdino Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 1983 m. Kaina 10 dol. Knyga gaunama pas leidėją ir platintojus.

Autorius, profesoriaująs Buffalo kolegijoje (sociologijos katedros vedėjas) šiame romane piešia šimtmetinę Samanių istoriją, apimančią keturių lietuvių kartų gyvenimą, kuris vyko Lietuvoje, Sibire, Vakarų Euro-pąje, šiame kontinente. Romano veikėjai sudaro tvirta valių Lietuvos sūnų ir dukrų įdomią galeriją, kuri išdrįso nepaklusti svetimųjų įsakymo lietuvių tautai — “Nebūk”.

Vytautas Bagdonavičius. KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. III knyga. Juodosios globėjos variantai. Keturių dalių tautosakinė - teologinė studija. 1983 m. Lietuviškų knygų klubo, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, leidinys. Viršelis Vytauto Virkau, 282 psl. Kaina 9 dol. Gaunama leidykloje ir pas knygų platintojus.

Autorius, ką tik atšventęs deimantinio amžiaus sukaktį, plačiai žinomas kaip redaktorius (Naujas Gyvenimas, Vokietijoje; Laivas, Draugas), vertėjas iš svetimų kalbų, arti tūkstančio straipsnių ir studijų literatūros, istorijos, filosofijos ir teologijos temomis autorius, 12 knygų autorius.

Savo “Kultūrinių gelmių pasakose” V. Bagdonavičius, giliai žvelgdamas į įvairių tautų pasakas, atranda jose žmonijos tikėjimo, kultūros ir papročių pėdsakų. Šios trilogijos pirmoji knyga išversta ir į anglų kalbą — Culture Wellsprings of Folkstales (1971) susilaukė tarptautinio pripažinimo Europoje.

Trečioje šios studijos knygoje V. Bagdonavičius analizuoja lietuvių, čekoslovakų, italų, čekų-kamonsų estų, zanzibaro, suomių, lenkų, švedų, ukrainiečių, vokiečių, žemųjų saksų, vengrų, Vakarų Indijų pasakas.

Antanas Tamošaitis. LITHUANIAN EASTER EGGS. Išleido The Lithuanian Folk Art Institute, 243 South Kingsvvay, Toronto, Ont., M6s 3 vi. Kanada. Didelio formato 8,5 x 11 colių. Gausiai iliustruota: apie 1870 originalių margučių nuotraukų ir 170 margučių brėžinių detalių. Nemažai spalvotų iliustracijų.

Autorius yra žinomas dailininkas, grafikas, pedagogas, tautinių kilimų, drabužių projektuotojas.

Gražiai išleista ir įrišta knyga — puiki dovana ne tik saviesiems, bet ir svetimtaučiams. Kaina 20 dol. Gaunama pas platintojus ir leidėją.

LAISVĖS BESIEKIANT. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos įnašas į antinacinę rezistenciją. Išleido LLKS išeivijoje, Chicago, 1983 m. Viršelis ir iliustracijos Vlado Vijeikio. 407 psl. Kaina nepažymėta. Knyga gaunama pas Sąjungos ižd. Joną Vasį, 132 Rosemary Rd., Dedham, MA 02026 ir pas platintojus. Kolektyviniame leidinyje rašo: Povilas Žitkus — “Užmirškite apie bet kokią nepriklausomybę”, Algirdas Vokietaitis su bendradarbiais Vladu Būtėnu, Jurgiu Jašinsku, Jonu Mildžiu ir Jonu

Vašiu — “LLKS pogrindinė spauda”, Vladas Žilinskas — “Švediškoji paunksnė nacių okupacijos metais”, Algirdas Vokietaitis — “LLKS atidaro duris į Vakarus”. Išspausdintas sąrašas nukankintų ir nužudytų bei mirusiųjų LLKS veikėjų trumpos biografijos.

Stasys Santvaras.BUVIMO PĖDSAKAI. Aštuntoji lyrikos knyga. Viršelį ir portretą darė dail. Vytautas Kaz. Jonynas. Leidinio mecenatė Valiukaitė - Santvarienė. Išleido Vilties draugijos leidykla, 6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103. Kaina 8 dol. 1983 m. Įrišta kietais viršeliais.

Be aštuonių lyrikos knygų, autorius - poetas, dramaturgas, libretistas ir vertėjas mūsų literatūrą yra praturtinęs Saulyte — dramatizuota svajone, Minių mylimąja — dramatizuota pasaka, Žvejais — 4 v. drama, Kaimynais — 7 pav. pjese, Pagirėnais — 4 v. lyrine drama, Sužadėtine — 5 pav. baletiniu libretu, Dana — prologu ir 3 veiksmų lyrine drama. Priesaika (pagal B. Sruogą) 1 v. lyrine drama ir Lietuviais — I Lituani vertimu iš italų kalbos.

“Buvimo pėdsakų” eilės sugrupuotos į keturius skyrius: Dainų ir sapnų atspindžiai, Septyni miestai, Rubajatai bei Žmogus ir daiktai.

MŪSŲ DEŠIMTMETIS. Red. Halina Mošinskienė. Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Literatūros būrelio leidinys. Spaudė “Mūsų Lietuvos” spaustuvė, 1981 m. Sao Paulo. 144 psl. Viršelis ir vinjetės Onos M. Petraitytės - Liblik. Kaina 5 dol. Redaktorės žodyje sakoma: “Šios knygelės tikslas supažindinti skaitančią visuomenę su Literatūros būrelio dalyvių pastangomis išlaikyti lietuvišką žodį gyvą ir neatsilikti nuo

kultūrinių tautos vertybių”. Alf. D. Petraitis duoda literatūros būrelio veiklos apžvalgą. Trumpi gyvenimo nuotykiai, prisiminimai, eilėraščiai bei vertimai sudaro visą leidinio turinį. Autorių tarpe randame A. Mošinskį, A. Steponaitį, B. Kėmeklytę-Merani, Gražiną Opaitę - Boleckienę, J. Čiuvinską, J. Ringuvą, J. Satkūnaitę, Kl. Jūrą, Kl. Timgaudą Juraitį, Pi. Gavėną, Rachel Portela Audenį, Venancijų Ališą, Zeną Ignonį ir kt.

JUOZO BRAZAIČIO RAŠTŲ jau išleista 4 tomai. I-me tome: Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas, Valančius, Baranauskas, Pietaris (1980 m.), 551 psl.; Il-me tome: Nuo Maironio iki Brazdžionio — 17 rašytojų (1981 m.), 568 psl.; Il-me tome: Literatūros baruose, knygų vertinimai, tautosaka (1982 m.), 568 psl.; IV-me tome: Kultūros rūpesčiai, kultūrininkai, teatras, mokyklos klausimais, (1983 m.), 563 psl.

Raštų redaktoriai: Alina Skrupske-lienė ir Česlovas Grincevičius. Viršelis ir aplankas Ados Sutkuvienės.

Leidėjas — Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Spausdino Draugo spaustuvė: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Gaunama ir pas platintojus. Knygos įrištos kietais viršeliais. Vieno tomo kaina 15 dol.

Pranas Gaida. NEMARUS MIRTINGASIS. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ganytojas. Kalinys. Kankinys ir laimėtojas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos, Roma, Piazza della Pilotta 4, leidinys. “Negęs-tančiųjų žiburių” serijos VI tomas. 369 psl. Kietais viršeliais. Kaina 15 dol. Gaunama ir pas platintojus.

Pr. Gaida savo įvadiniame knygos žodyje, pristatydamas T. Matulionį, kaip asmenį, kuris “nušvito Lietuvos gyvenime labai savita šviesa, kuri pasklido ne tik Lietuvos, Latvijos, Rusijos žmonėse, bet ir už Atlanto vandenyno, ypač Šiaurės Amerikoje, kur nuo seno yra įsikūrusi gana gausi lietuvių išeivija. Toji šviesa buvo ne mokslinė, ne politinė, ne valstybinė, o asmeninė, moralinė, spindinti krikščioniškomis vertybėmis”. Toliau autorius ten pat rašo: “Nors viešumon išeina tik vienas šios monografijos autorius, tačiau autorinė atsakomybė tenka ne jam vienam — antrasis autorius, gyvenąs Lietuvoje, šiuo metu negalėjo būti paskelbtas”.

Knyga suskirstyta į tris dalis: Kunigas - vyskupas - kankinys. Spauda ir liudininkai apie velionį ir Vyskupo Matulionio laiškai.

Eglė Juodvalkė. PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI. Eilėraščiai. Išleido Ateiti» 1983 m. Viršelis Uosio Juodvalkio. 96 psl. Spaudė Draugo spaustuvė, Chicagoje. Kaina 6 dol.

Knygos dedikacija: Knygą skiriu savo brangiems tėvams.

Kazys Bradūnas. PRIERAŠAI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis 1983 m. Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 79 psl. Kaina 6 dol.

Eilėraščiai paskirstyti į tris skyrius: Prierašai prie Genezės, Prierašai prie šv. Jono ir prierašai prie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos.

Ateities Leidykla nuo 1969 metų iki dabar yra išleidusi šių autorių poezijos, romanų, apysakų knygų: Vitalijos Bogutaitės — 2, Vlado Šlaito — 3, Danguolės Sadūnaitės — 2,    Jurgio Jankaus — 2, Julijos Šva-baitės-Gylienės — 2, Aloyzo Barono — 1, Teresės Pautieniūtės — 1, Ic-choko Mero — 1, Kazio Bradūno — 3,    Petro Melniko — 1, Kazimiero Barèno — 1, Eglės Juovalkės — 1 bei “Tiltus ir tunelius” — jaunųjų poezijos rinkinį, “Lietuvių poeziją išeivijoje”, “Balsai” (iš pasaulinės poezijos) ir antologiją “Žvaigždynų sonetos”.

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS. Išleido II PLD vyriausias komitetas. Spausdino Draugo spaustuvė, 8,5 x 11 colių formato, 332 psl., gausiai iliustruotas leidinys, vertingas suvenyras šioms istorinėms Lietuvių dienoms prisiminti.

Redaktorių darbų koordinatorius ir įvadinio skyriaus redaktorius Bronius Nainys. Kitų skyrių redaktoriai: PLB seimo — Romas Kasparas. Jaunimo kongreso — Ofelija Barškėtytė ir Ramunė Kubiliūtė, Sporto — Vytautas Grybauskas, Dainų šventės — Danutė Bindokienė, Kultūrinių renginių — Vacys Rociūnas, Kultūrinių pramogų — Marija Reinienė. Viršelį ir titulinius puslapius paruošė Vincas Lukas. Kaina 5 dol. Gaunama pas platintojus.

VAINIKAS KRYŽIUS LELIJA. Kazimierinė grožinės literatūros antalogija. Redagavo Alfonsas Tyruolis. 328 psl. Dailininkas Vytautas O. Virkau. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1983 metais. Antalogijos paruošimu, redagavimu ir išleidimu rūpinosi šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčių komitetas. Jo darbą tiesioginiai parėmė Lietuvių Fondas ir JAV LB Kultūros Taryba iš jai Lietuvių Fondo skirtos sąmatos.

Antalogijoje sudėti daugiausia lietuvių išeivijos poetų, prozininkų ir dramaturgų kūriniai. Joje dalyvauja daugiau kaip 50 autorių su apytikriai 75% spausdintų ir 25% rankraštinių darbų.

Šiai antalogijai daugiausia medžiagos surinko kun. Stasys Yla. Jis parašė ir įvadinį straipsnį “Šv. Kazimieras lietuvių literatūroje”. Knygos kaina kietais viršeliais $12 ir minkštais — $9. Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63 Street, Chicago, IL 60629 ir pas platintojus.

AUSZRA, laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos milėtoju. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys, skirtas “Auszros” šimto metų sukakčiai paminėti. Šiame antrajame tome perspausdinti 1885 m. 1-12 nr. ir 1886 m. 1-6 nr.

Apie Auszrą, josios gadynę ir įtaką apžvalgą parašė Jonas Dainauskas. Įdėtos Auszros redaktorių ir bendradarbių nuotraukos, perspausdinamo II-jo tomo išleidimo mecenatai, aukotojai ir iš anksto užsiprenumeravę.

Išleido Lietuvių Istorijos Draugija, 10425 South Kenton Ave., Oak Lawn, IL 60453. Redagavo Jonas Dainauskas. Išleidimo lėšas sutelkė Alicija Rūgytė. Spausdino M. Morkūno spaustuvė, Chicago, IL. 1983 m. Įrišta kietais viršeliais. Kaina 25 dol.

Vyskupas Vincentas Brizgys. ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Spasudino “Draugo” spaustuvė, 319 psl. Leidėjas ir kaina nepažymėta.

Knygoje rašoma apie žmogų, jo vertę, jo misiją, laisvę, religiją ir dorovę. Paskiri knygos skyriai: Pasauliečių dalyvavimas Bažnyčios misijoje, Kai kurie reiškiniai mūsų laiko Katalikų Bažnyčioje, Žodis apie jaunystę, Žmogus ir jo tauta, Religijos vieta valstybėje, Valstybės ir Bažnyčios santykių klausimas. Valstybės santvarka ir demokratija. Šis pastarasis skyrius, užimąs trečdalį visos knygos, kalba apie demokratijos rūšis: komunistų skelbiamą demokratiją, socialistinę, liberalistinę, bepasaulėžiūrinę, krikščioniškąją demokratiją ir t.t.


stokime šalia kovotojų už DIEVĄ IR TĖVYNĘ —

PRISIMINKIME KUN. ALFONSĄ SVARINSKĄ IR 

KUN. SIGITĄ TAMKEVIČIŲ!