VIII- JI STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJ

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Jau aštunti metai iš eilės Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai ruošia studijų savaites Vakarų Vokietijoje. Vokietijos ateitininkam sendraugiam pageidaujant, nuo 1959 m. tokias stud. savaites Europos LFB ruošia labai sutartinai su Vokietijos ateitininkais. Šiemetinė tokia bendra studijų savaitė yra jau trečioji. Ji įvyko rugpjūčio 6-13 dienomis kurortiniame miestelyje Gautinge arti didmiesčio Miuncheno. Ši savaitė vyko ypačiai gerose patalpose — UNESCO Instituto rūmuose. Jie visą savaitę priklausė vien tik lietuviams. Šie rūmai yra nuošaliai nuo gatvių triukšmo dideliame parke, su instituto nuosavu maudymosi baseinu, krepšinio ir teniso aikštėmis, stalo tenisu ir kita.

Savaitėje dalyvavo iš viso apie 60 dalyvių, susirinkę iš 11-kos valstybių: Anglijos, Australijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, o taip pat iš JA Valstybių, Venecuelos ir Kanados.

Savaitės oficialioji dalis prasidėjo rugpjūčio 7 d., nors didelė dalyvių dalis susirinko jau išvakarėse, rugp. 6 d.

TRIJŲ SUKAKČIŲ MINĖJIMO ŽENKLE

Savaitės atidarymo posėdyje rugp. 7 ryte dalyvavo ir UNESCO Instituto atstovė Dr. Mara, kuri pasveikino dalyvius instituto vardu ir palinkėjo geriausios sėkmės.

Atidarymo žodį tarė studijų savaitei rengti komiteto pirm. dr. J. Grinius. Jis ilgiau apsistojo kalbėdamas apie šios stud. sav. pagrindines temas: Rerum Novarum 70 m. jubiliejų, 1941 m. sukilimo ir lietuvių tautos rezistenciją tolimesnėje metų tėkmėje. Pastarojoje temoje iškyla 10 metų sukaktis, kai didvyrių mirtimi žuvo mūsų partizanų vadai Juozas Lukša ir Julijonas Butėnas. Tai vyrai, kurie savo tikėjimą ir siekimą laisvės Lietuvai sąmoningai paliudijo savo mirtimi, parodydami pasiaukojimą augščiausiame laipsnyje. Jų atminimui visi dalyviai atsistoję sukalbėjo „Amžiną atilsį”. — Po atidarymo žodžio perskaityti sveikinimai raštu. Pasveikino keliolika žymių asmenų.

PASKAITOS

Pagrindinę Stud. Savaitės programą sudarė 6 paskaitos skaitytos kasdien priešpiečiais. Rugpjūčio 7 buvo skaitoma prof. Z. Ivinskio paskaita Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji momentai. Šiai paskaitai koreferavo dr. J. Vidzgiris. Rugp. 8 — Jono Kalvaičio paskaita Tikroji rezistencijos esmė, rugp. 9 — dr. J. Vidzgirio paskaita Visuomeninis teisingumo klausimas krikščioniškuoju ir komunistiniu požiūriu; rugp. 10 — kun. dr. J. Vaišnoros, MIC, paskaita Jaunimo reikšmė kovose už laisvę; rugp. 11 — svarbiausioji šios studijų savaitės paskaita prof. A. Maceinos Kultūros prasmė krikščionybėje; šią paskaitą koreferavo kun. D. Kenstavičius. Rugp. 12 — dr. J. Norkaičio paskaita Trys enciklikos ir socialinio teisingumo pasėkimai V. Vokietijoje.

PRANEŠIMAI

Vakarais 20 val. buvo perskaityti keturi pranešimai: K. Jurgaičio — Dabartinės jaunimo problemos okupuotoje Lietuvoje; dr. J. Griniaus — Antisovietinė rezistencija lietuvių literatūroje; M. Musteikio — Kultūrinis gyvenimas pavergtoje Lietuvoje 1960 m.; R. Bačkio — Europos apsijungimas ir tautų laisvė”.

MUZIKOS IR POEZIJOS VAKARAI

Rugpiūčio 8 d. vakare įvyko lietuviškos muzikos koncertas, kuriame, pasinaudojant naujausiomis patef. plokštelėmis, tik ką gautomis iš Lietuvos, stud. savaitės dalyviai buvo supažindinti su naujausiais pavergtos Lietuvos lietuvių kompozitorių — St. Vainiūno, Vyt. Klovos ir J. Juzeliūno — muzikos kūriniais. — Rugp. 10 įvyko poezijos vakaras, kuriame padeklamuota naujausioji poezija iš trijų naujausių veikalų: B. Brazdžionio Vidudienio sodai, L. Andriekaus Saulė kryžiuose ir V. Mačernio Poezijos. Iš kiekvieno veikalo po 8 eilėraščius padeklamavo jaunimas — studentai ir Vasario 16 gimnazijos moksleiviai. Muzikos ir poezijos vakarus, pristatydamas minėtus muzikos bei poezijos autorius ir apibūdindamas jų kūrybą, pravedė dr. P. Grinius.

VALANDĖLE TĖVYNEI

Rugpiūčio 11 ryte šv. mišias už Lietuvą atnašavo kun. dr. J. Vaišnora, ir pasakė pamokslą tema Tėvynės meilė — dorybė. Tą pačią dieną 18-tą vai. įvyko Valandėlė Tėvynei. Sugiedojus giesmę O, Dieve geriausias, kun. dr. Vaišnora pasakė atitinkamą žodį. Valandėlė Tėvynei baigta giesme Apsaugok, Augščiausias.

Kasdien 8-tą vai. ryte vyko pamaldos bažnyčioje, kurias savaitės dalyviai uoliai lankė. Šv. mišias atnašavo ir pamokslus kasdien sakė kun. dr. J. Vaišnora, MIC, šios stud. savaitės dvasinis vadovas.

Rugpiūčio 10-12 popietėmis vyko trys konferencijos: Vokietijos ateitininkų sendraugių, Vokietijos studentų ateitininkų ir Europos Lietuvių Fronto Bičiulių.

UNESCO Instituto direktorius atvėrė savo širdį lietuviams

Rugpiūčio 11, prieš pat vakaro programą, į posėdžių salę atvyko UNESCO Instituto direktorius Mr. R. W. Jonės (anglas) ir pasakė stud. savaitės dalyviams nuoširdžią kalbą, užtrukusią pusę vai. Mr. Jonės prisipažino esąs nuoširdus lietuvių draugas. Jis yra buvęs Tarptautinės Krepšinio Federacijos pirmininkas, didelis sporto entuziastas. Ne kartą yra buvęs Pabaltijy ir Lietuvoje. 1937 m. matė, kaip Lietuva pirmą kartą laimėjo Europos krepšinio meisterio titulą Rygoje. Dalyvavo varžybose Kaune 1939 m. ir stebėjo, kaip Lietuva anuomet dramatiškoje kovoje antrą kartą laimėjo krepšinio Europos meisterio titulą. Anuomet jis pats įteikęs ir dovanas laimėtojams. Lietuviai, latviai ir estai esą ir dabar patys geriausi krepšinio sportininkai Europoje, ir tik jų dėka Sov. Sąjunga laimi Europos ir kitas tarptautines krepšinio rungtynes. Geriausį lietuvį krepšininką Butautą pažįstąs asmeniškai. Mr. Jones iš nepriklausomos Lietuvos laikų pažįstąs eilę žymių veikėjų ir turįs daug gerų draugų. Prieš tris metus lankėsi vėl Lietuvoje, Vilniuje. Dabar gyvenimas Lietuvoje esąs žymiai skirtingas, tačiau patys žmonės ir dabar esą tokie pat nuoširdūs, malonūs. Lietuviai išlikę tautiniai sąmoningi ir aiškiai pabrėžia, kad jie esą lietuviai, ne rusai. Jaunimas sporte norėtų pasireikšti tik kaip lietuviai ir tikisi, kad ateisiąs laikas, kai vėl galėsią būti savarankiški. Mr. Jones papasakojo, kaip dabar atrodo Vilnius, ir pareiškė, kad Lietuvą ir lietuvius be galo mylįs. Turįs iš nepriklausomos Lietuvos laikų sportinių trofėjų su lietuviškais įrašais ir juos nepaprastai branginąs. Ypačiai prisimena lietuvių nuoširdumą ir vaišingumą. Jei tik būsią įmanoma, stengsis Lietuvą vėl aplankyti. Kartu išreiškė džiaugsmą, kad ir Čia turėjo progos vėl susitikti tuos pačius nuoširdžius ir šaunius lietuvius, kurie sužavėję ir visą šio UNESCO Instituto personalą. — Stud. savaitės dalyvių vardu Mr. Jones apdovanotas lietuviškų raštų staltiesėle.

KITI SAVAITĖS ĮVYKIAI

Rugpiūčio 9 grupė savaitės dalyvių, vadovaujama kun. dr. St. Matulio iš Anglijos, aplankė Gautingo sanatorijoje besigydančius lietuvius ligonius ir juos apdovanojo dovanėlėmis.

Savaitės laisvais popiečiais, dalyviai, ypač jaunimas naudojosi UNESCO Instituto teikiamais patogumais: ilsėjosi gražiame parke, kaitinosi prieš saulę, žaidė tenisą, maudėsi baseine ir t. t. Vieną popietę jaunimas surengė stalo teniso ir lauko teniso varžybas.

Vakarais po programos vyko nuoširdūs tarpusavio pobūviai. Nevienas užmezgė naujus ryšius, kiti jau turimus dar daugiau sustiprino. Ištisą savaitę rūmuose ir artumoje tesigirdėjo tik lietuvių kalba, lietuviška daina ir jaunimo klegesys.

Paskutinį vakarą, rugp. 12, įvyko tradicinis linksmavakaris, kuriame programą išpildė jaunimas, o kun. A. Perkumas, atvykęs iš Venecuelos, papasakojo daug gražių kinietiškų nuotykių, kuriuos jis patyrė Kinijoje bemisijonieriaudamas. Vakaras praėjo linksmiausioj nuotaikoj.

SAVAITĖS UŽDARYMAS

Rugpiūčio 13, po pamaldų bažnyčioje, studijų savaitė baigta uždaromuoju posėdžiu. Jame paskutinįjį žodį tarė stud. savaitės rengėjai: studentų ateitininkų vardu stud. Alg. Jasaitis, ateitininkų sendraugių vardu — J. Laukaitis, ir pagrindinių savaitės rengėjų — Europos LFB vardu — Valdybos pirmininkas dr. K. J. Čeginskas. Visi trys kalbėtojai ypatingą padėką išreiškė dr. J. Griniui ir Alinai Grinienei, kurie faktiškai atliko pačią sunkiausią stud. savaitės organizavimo ir pravedimo darbą.

Paskutinį žodį tarė prof. A. Maceina. Jis trumpai peržvelgė visas savaitės paskaitas — pranešimus, padarė savaitės skerspiūvį ir metė žvilgsnį ateitin, numatydamas pagrindinę temą jau ir sekančiai studijų savaitei.

Pabaigai studijų savaitės dalyviams buvo pasiūlyta priimti ir perskaitytas dr. J. Vidzgirio ir V. Natkaus paruoštas sveikinimas pavergtai Lietuvai šios stud. savaitės dalyvių vardu. Dalyviai jį priėmė karštais plojimais (šis sveikinimas perduotas per Vatikano ir Madrido radijus). Tuojau po to sugiedojus Tautos Himną, VIII-toji studijų savaitė baigta.

PASKUTINĖS PASTABOS

Ši studijų savaitė laikytina viena iš geriausiai pavykusių. Ir tai augšto lygio paskaitomis bei jų bendra linija, jungiančia pagrindines temas, tiek geromis sąlygomis gyvenant visą savaitę bendrai vienuose rūmuose, kur nesimaišė joks prašalaitis. Ši savaitė, be abejo, labai gilų įspūdį paliko jaunimui. Nesunku buvo pastebėti, kaip jaunimas domėjosi ir tiesiog gyveno mums visiems bendrais klausimais, o ypačiai domėjosi lietuvybės problemomis. Bet ir visiems dalyviams ši savaitė ilgai neišdils iš atminties. Ir nevienas sugrįžęs į namus savaitėje patirtais įspūdžiais bei džiaugsmu dalinsis su kitais tautiečiais. Ir ilgėsis vėl tokių šviesių lietuviškų dienų.

M.M. — (ELI)