VARDAI ĮVYKIUOSE

Dr. Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas Čikagoje, pakeltas Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje. Valstybės departamentas išdavė jam pažymėjimą Valstybės sekretoriaus Dean Rusk parašu rugpiūčio 11 d., kad nuo tos dienos jis yra oficialiai pripažįstamas Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje.

Dr. Petras Daužvardis gimė 1895 m. lapkričio 16 d. Diplomatinį darbą pradėjo 1925 m., kai buvo paskirtas vicekonsulu New Yorke. Lietuvos konsulu Čikagoje paskirtas 1937 m.

J. Kajeckas, Lietuvos atstovas Wa-shingtone, Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje dr. P. Daužvardžio lydimas, dalyvavo Čikagos Lietuvių Fronto Bičiulių prof. Juozui Eretui ir prof. dr. Zenonui Ivinskiui pagerbti suruoštose vaišėse. Svečių iš Europos pagerbimo vaišėse taip pat dalyvavo prel. Juras, dr. J. Girnius, K. Jurgėla, Amerikos Balso direktorius, kun. prof. St. Yla, kun. dr. A. Baltinis, dr. A. Damušis ir per 100 Lietuvių Fronto Bičiulių.

Kun. Leonardui Musteikiui š. m. rugpiūčio 16 d. sukako 50 m. amžiaus. Sukaktuvininkas gimė 1911 m. Zarasų krašte. Kauno Kunigų Seminariją baigė ir kunigo šventimus gavo 1937 m. birželio 11 d. Pastoracinį darbą dirbo Panevėžio vyskupijos į-vairiose parapijose, plačiai veikdamas katalikiškojo jaunimo tarpe. Į Vokietiją pateko 1944 m. Iš čia į JAV emigravo 1949 m. ir apsistojo Omahoje, Nebr. Čia nuolatos ir gyvena. Pradžioje dirbo šv. Antano lietuvių parapijoje. Po metų arkiv. Gerald T. Bergan paskyrė kapeliono pareigoms Gerojo Ganytojo vienuolyne, kur šias pareigas atlieka ir dabar. Kapelionaudamas, kartu lankė ir jėzuitų vedamą Creighton universitetą, kur 1957 m. gavo diplomą B. A. Toliau gilinosi sociologijoje ir psichologijoje, ir 1960 m. gavo Master of Arts in Education.

Nuo gimnazijos laikų priklauso skautams, nuolatos su jais veikia. Paskutiniu laiku per šią organizaciją ruošia jaunimą tremties rezistencijai — išlaikyti lietuvybei.

Prof. dr. Vytautas Vardys per valstybinį Wisconsin radiją iš Milwaukee skaitė paskaitą apie komunizmo teoriją ir praktiką.

1941 m. lietuvių tautos sukilimo 20 m. sukakties minėjimas surengtas Čikagoje spalio 1 d. Kalbėjo inž. J. Jurkūnas, K. Drunga, L. Prapuolenis. Kalbą pasakė Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis. Meninę programą išpildė: sol. L. Bildušienė, akt. Z. Kevalaitytė, smuikininkas P. Matiukas ir muz. A. Nakas. Minėjimą rengė L. Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių Fronto Bičiuliai, Liet. Kūrėjų - Savanorių S-ga, L. Laisvės Kovotojų S-ga, LVS Ramovė, L. Rezistencinė Santarvė, L. Studentų S-ga JAV, L. Šaulių S-ga, L. Tautinis Sąjūdis ir L. Vilniečių S-ga.

Lietuvių Gydytojų Sąjungos pirmoji 250 dol. premija už geriausį 1960 m. parašytą straipsnį paskirta kun. dr. A. Baltiniui. Premijuotas straipsnis Lietuviškos kultūros kilimas ir smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose buvo atspausdintas Aiduose. Antroji premija, 150 dol., paskirta L. Dambriūnui už straipsnį Lietuvybės išlaikymo problemos, išspausdintą Drauge. Trečioji premija atiteko L. Vaičiūnienei. Kun. dr. A. Baltinis ir L. Dambriūnas yra aktyvūs Į Laisvę bendradarbiai.

Kun. dr. Feliksas Gureckasrugsėjo 8 d. išvyko į Angliją Oxfordo universitete gilint religijų istorijos studijų ir kartu ruoštis profesūrai. Gyvendamas Čikagoje vietinės šalpos reikalams jis įsteigė Lietuvos Dukterų organizaciją, kuri jau turi 200 narių. Dabar Lietuvos Dukterų kapelionu bus kun. dr. M. Kirkilas, gavęs doktaratą tremties metu Vienoje, Austrijoje.

Poetas Kazys Bradūnas pradėjo dirbti dienraščio Draugas redakcijoje. Nepriklausomoj Lietuvoj redagavo Ateitį, Vokietijoj — Aidus, nuo 1952 m. Literatūros Lankų redakcijos kolektyvo narys. 1951 m. suredagavo antologiją Žemė.

Arch. J. Mulokas,LF Bičiulių studijų dienose skaitęs paskaitą apie lietuviškąją architektūrą, baigė statyti lietuviško architektūrinio stiliaus bažnyčią Maspeth, N. Y., kur klebonu yra prel. J. Balkūnas. Šiuo metu J. Mulokas stato indėnų katalikų misiją Ashland miestelyje, Montanoje. Prieš pradėdamas misijos planus gerai išstudijavo indėnų architektūrą ir folklorą.

Antanas Škėma, lietuvis dramos aktorius ir rašytojas žuvo auto katastrofoje rugsėjo 11 d. Kartu su juo žuvo buvęs Vliko narys Jaks-Tyris ir Judita Audėnaitė. Ši didelė nelaimė palietė rašytojų, politikų ir studentijos šeimas. A. Škėma yra parašęs visą eilę dramų, novelių ir kitų prozos kūrinių. Kadangi tebuvo tik 50 m. amžiaus, buvo galima iš jo tikėtis daugiau ir svaresnės kūrybos. Paskutinioji A. Škėmos knyga yra Nidos klubo leidinys Čelesta.

Tarptautinėje Prekybos parodoje Čikagoje žiūrovų dėmesį atkreipė dail. A. Valeškos studijos paviljonas. Jame buvo išstatyti vitražo, skulptūros, mozaikos ir keramikos kūriniai. Paviljonas apdovanotas Dekoratorių instituto aukščiausia premija.

LITUANUS redakcijoje paskutiniu metu įvyko eilė pasikeitimų. Alina Staknienė, keletą metų sėkmingai vadovavusi žurnalo redakciniam darbui, su pirmojo šių metų numerio išleidimu iš vyr. redaktorės pareigų pasitraukė. Tas pareigas antrojo numerio, skirto M. K. Čiurlionio paminėjimui, redagavimui perėmė redakcijos veteranas Kęstutis Čerkeliūnas. Šiam numeriui pasirodžius, redakcija keliama į Čikagą, kur jai vadovaus jaunimo tarpe plačiai žinomas Adomas Mickevičius, buvęs akademikų skautų žurnalo Mūsų Vytis redaktorius.