Vardai įvykiuose

Didžiausias šių metų kultūrinio gyvenimo įvykis — Kultūros Kongresas ir Dainų Šventė. Įdomu stebėti, kurie vardai iškilo šios šventės ir kongreso organizavimo darbe. Dainų šventės vykdomojo komiteto pirmininkas buvo Alice Stephens, kiti nariai — V. Radžius, J. Kudirka, J. Daužvardienė, J. Kreivėnas, A. Jesaitytė, E. Blandytė, A. Dzirvonas, spaudos kom. pirmininkas VI. Butėnas. Dainų šventėje bendram chorui dirigavo VI. Baltrušaitis, B. Budriūnas, Al. Mikulskis, St. Sodeika, A. Stephens, K. Steponavičius, J. Žilevičius.

Kongresą techniškai rengė Chicagos apygardos bendruomenė, kuriai vadovauja dr. J. Bajerčius. Sekcijų darbus organizavo: mokslo M. Krikščiūnas, švietimo J. Ignatonis,muzikos J. Kreivėnas, literatūros B. Babrauskas,istorijos V. Liulevičius, lietuvių kalbos A. Dundulis, akademinio jaunimo B. Jodelis, teatro St. Pilka, dailės J. Pilipauskas. Pranešimus sekcijose skaitė prof. S. Kolupaila,K. Mockus, Ig. Malėnas, dr. J. Grinius, L. Dambriūnas, St. Pilka, dr. A. Kučas, L. Sabaliūnas, A. Barzdukas, G. Prialgauskaitė, K. Žoromskis, VI. Jakūbėnas. Bendruose posėdžiuose dr. J. Girniusir Iz. Matusevičiūtė. Patį kongresą atidarė bendruomenės valdybos pirmininkas St. Barzdukas. Tai tremties kultūrinio gyvenimo organizacijos avangardas.

Kitas įvykis, jau politinis, — Vliko sesija New Yorke, kur iškilo ar buvo užkliudyti ir vardai. Iškilo J. Kaminskas savo kalba, pažadėjusia daryti rimtas išvadas, jei išėjusios iš Vliko grupės norėtų grįžti. Jis bijąs, kad grįžtantieji neatsineštų atominės bombos. Paaiškėjo, kad prel. M. Krupavičius atsistatydino iš Tautos Fondo pirmininkų su visa valdyba ir darąs žygių emigracijai. M. Gelžinis ir dr. P. Karvelis susilaukė šios sesijos metu iš New Yorko telegramų, kad atsistatydintų iš Vykdomosios Tarybos. Klausimas liko atviras, iki VT pirmininkė grįš į Vokietiją. A. Devenienė, VT pirmininkė, vykdama į sesiją, oficialiai paskelbė, kad vilkinės grupės sudaro “Demokratinių Grupių Sambūrį”. (Beliks tautininkų Talkai pasiskelbti “respublikonų sambūriu”, ir bus lietuviškos partijos persiorganizavusios pagal amerikonišką sistemą. Tik tada “Demokratinių Grupių Sambūris” bus Eisen-howerio vyriausybei opozicijoj, “respublikonų sambūris” pozicijoje.). Dr. J. Grinius darbo federacijos centro valdybos vardu paskelbė pareiškimą, kad darbo federacijos parašas atsirado Clevelando ir New Yorko grupių pareiškime dėl tautininkų be valdybos žinios.

*

Prel. J. Balkūnas"Sandaroje” aprašytas kaip "stambi asmenybė frontininkų tarpe”. Prel. Pr. Juras susilaukė 65 metų ir kito dar didesnio jubilėjaus — 35 savo lėšomis išleistų lietuviškų knygų skaičiaus. Pastarasis jubilėjus ypačiai dėmesio vertas, nes toks yra vienintelis. Kun. Juozas Pragulbickas, Elizabethe, minimas ne tik dėl 50 metų amžiaus, bet ypačiai dėl to, kad jis nuostabiai mokėjo savo pastoracijoje prieiti prie žmogaus, jį suprasti ir veikti patraukliu pavyzdžiu. Pinigų neturįs — nes juos spaudai remti išdalina. Mečys Mackevičius atšventė 50 metų. Gyvenimas jį daužė politikoje — nepriklausomoje Lietuvoje kalėjime, Laikinojoj vyriausybėj buvo teisingumo ministeris, paskui teisingumo tarėjas, sėdėjo tų pačių nacių kalėjimuose, buvo valst. liaudininkų pirmininkas ir jų atstovas Vlike. Dabar Chicagoje. Valstiečių liaudininkų pirmininku dabar išrinktas dr. J. Pajaujis,kuris vadinasi jau Javis.Į politinę publicistiką išėjęs K. Mockus skundėsi “Drauge”, kad frontininkų rezoliucijose neaišku, ką reiškia siūlymas jaunimą įtraukti į laisvinimo darbą. Jam tai paaiškina V. Sidzikauskas, Lietuvos delegacijos Pavergtos Europos Seime pirmininkas, kad jauniausias to delegacijos narys dr. Z. Brinkis reiškėsi toje laisvinimo politikoje Strasbourge labai teigiamai.

*

Tarp kūrybiniais darbais besireiškiančių pastebimi šiuo tarpu vardai: muzikas Jeronimas Kačinskasbaigė simfoninį veikalą “Velykiniai apmąstymai”, Albinas Baranauskasišleido pirmą savo novelių rinkinį “Sniego platumos”, Stasys Džiugasišleido savo naują vaikams skirtą knygelę “Keturi valdovai”, prof. Zenonas IvinskisLondono muzėjaus bibliotekoje surado naujos lituanistikos. Dabar jis Vokietijoje, kur dalyvaus Europos bičiulių studijų savaitėje rugpiūčio pradžioje, Juzė Katiliūtė StanulienėŽenevoje gegužės 5-27 turėjo dailės parodą su 25 paveikslais (ji yra baigusi Kauno ir Vilniaus meno mokyklas), N. Vedegytė-Palubinskienėdalyvavo su savo darbais parodoje Clevelando meno muzėjuje, P. Bičkienėir J. Liustikaitė Romoje atstovavo Lietuvai jaunų moterų ir mergaičių kongrese, Algimantas Šalčius Great Necke tebetęsia lietuviško meno parodas savo namuose įrengtoje galerijoje, Jokūbas Stukas, kuris vadovauja vienintelei New Yorko lietuvių radijo valandėlei gražia lietuvių kalba, nors yra jau Amerikoje gimęs, pirmas sistemingai ėmė rodytis su lietuviška programa televizijoje, dr. J. Bučmys, Amerikoje gimęs lietuvis, gavo aukso medalį už Lietuvos oro pašto ženklų rinkinį tarptautinėj pašto ženklų parodoj. Dr. A. Ramūnas Paplauskas ,kurio straipsnį spausdiname šiame nr., profesoriauja Ottawos universitete Kanadoje ir paskutiniu metu, Amerikos Pedagoginės Garbės Draugijos kviečiamas, skaitė devynias paskaitas, supažindindamas akademinius mokyklinius sluogsnius su šių dienų pedagogine padėtim visame pasaulyje. A. V. Dundzila, kurio straipsnis šiame nr. kalba apie skautų dalyvavimą rezistencijoje, Los Angeles surengė birželio sukilimo originalų minėjimą.

*

Tarp išėjusių į profesijas ar baigusių mokslus vardų: Dr. Vytautas Majauskasišlaikė gydytojui privalomus egzaminus Michigano valstybėje ir atidarė savo kabinetą Detroite, 5703 W. Wernor, Jonas Valaitistaip pat išlaikė egzaminus patologijos specialybei Harvardo un-te ir dirba Chicagoje, Aldona Katiliūtė-Rugienėišlaikė gydytojos egz. Illinois valst., spe-cailizuosis vaikų ligose, Antanas Klimasgavo filosofijos daktaro laipsnį Philadelphijos un-te — studijavo germanistiką, Rimas Vaišnysbaigė Yale un-tą, Rožė Šomkaitėbaigė farmaciją magistro laipsniu Wisconsino Universitete, iš Putnamo Elona Marijošiūtėbaigė kolegijoje prancūzų kalbą ir gavo stipendiją tolimesnėms studijoms Bostono kolegijoje, Rūta Žukauskaitėbaigė sociologiją ir tęs studijas Fordhamo un-te, Ona Grigonytėbaigė biologiją, Aldona Vasaitytėchemiją, Laima Abramikaitėmatematiką Maryville kol., St. Louis, Danutė Aleksandravičiūtėistoriją Mount St. Joseph kol., Vitalija Bo-gutaitėchemiją Baltimorėje, Dalia Karaliūtėprancūzų kalbą Los Angeles, Vida Kasparavičiūtėmoderniąsias kalbas Clevelande, Vida Taut-vydaitėanglų kalbą Urbanoje, III., Aldona Valaitytėprancūzų, vokiečių, ispanų kalbas Clevelande, Dalia Valančiūtėispanų k. ir pedagogiką Urbanoje, III. Tai tik dalis to lietuviško jaunimo, kuris išsiveržia į gyvenimą. Europoje taip pat Kajetonas ČeginskasStrasbourgo universitetui paruošė disertaciją “Lietuvių tautinis atgimimas sociologiniu pažiūriu”, apgynęs ją geriausiu pažymiu, gavo jisai daktaro laipsnį; dr. Zigmas BrinkisMadride gydytojų egzilų sąjungoje skaitė paskaitą apie dabartines tendencijas sveikatos reikalų tvarkyme.