LITERATŪROS POPIETĖ SU ALE RŪTA

29-tosios literatūrinės popietės programos atlikėjai ir organizatoriai su Ale Rūta. Nuotr. A. Čepulio

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių sambūris 1995 gruodžio 3 suruošė tradicinį, metinį literatūros renginį (29-tąjį kartą) su rašytoja Ale Rūta. Šią šventę, įvykusią Šv. Kazimiero parapijos salėje, rašytoja dedikavo savo tragiškai žuvusiam sūnui Arimantui. Literatūrinės popietės programai vadovavo sambūrio pirm. Vytautas Vidugiris.

Pradžioje rašytoja Alė Rūta paskaitė epizodą iš dar neįvardinto naujo veikalo — psichologines įžvalgas į jauno mokslininko sielą. Toliau sekė ištrauka iš jos naujo romano ir keli nauji eilėraščiai, autorės pavadinti „poezija prozoje". Aktorius Vincas Dovydaitis paskaitė ištrauką iš romano „Vargingos tėvynės vaikai", o aktorė Sigutė Mikutaitytė — iš dar 1960 metais išleisto Alės Rūtos romano „Žvaigždė viršum girios". Muzikinę dalį atliko kompozitorė-pianistė Raimonda Apeikytė ir solistas Antanas Polikaitis. Žodį apie Alės Rūtos kūryboje sutinkamas idėjas tarė Juozas Kojelis.

Popietė buvo pradėta prasminga kun. Aloyzo Volskio malda, o užbaigai žodį tarė Algis Raulinaitis. šios popietės metu rašytoja Alė Rūta buvo pagerbta ir jos 80-tojo gimtadienio proga. Daugybės atėjusių sveikinimų ištraukas perskaitė Juozas Pupius. Popietės dalyviai galėjo įsigyti rašytojos knygas, gauti jos autografus. Knygų stalą tvarkė bibliofilas Valentinas Varnas. Buvo taip pat ir anksčiau vykusių literatūros švenčių programų paroda, organizuota dail. Edmundo Arbo.