SKAITYTOJŲ ŽODIS

Šimtąjį numerį perskaičius

Didžiuojuosi Į Laisvę žurnalu, džiaugiuosi jo redagavimu ir suradimu naujų ir jaunų bendradarbių. Labai geras čia gimusio ir augusio Lauryno A. Vismano straipsnis paskutiniame JL (100) numeryje, kurį kaip kokią evangeliją turėtų paskaityti kiekvienas politikierius. Gal tada jiems ateitų į galvą išganinga mintis, kad mes nevaldome nei Washingtono, nei Romos, ir nerašytume nevykusių ir beprasmių laiškų kam nereikia.

Edmundas Binkis,
Plymouth Mtg., PA

Tarp senėjančių mūsų Į Laisvę tebėra jauna. Ir 100-jame numery straipsniai ak tualūs. Pasigėrėtinai realios jaunųjų — Vismano, Damušytės, Radvenytės ir Viskantos — mintys. Džiugu, kad kovos už laisvę tęstinumui turime pasiryžusio ir šviesaus jaunimo.

Amerikoje dažnai sakomos stiprios kalbos prieš pavergėją, pabrėžiamas Lietuvos okupacijos nepripažinimas, toleruojamos įvairios mūsų laisvės šauksmo rezoliucijos. Bet tuo pačiu metu okupuotųjų kraštų žmonės išduodami rusams. Tuo pačiu metu vyksta nuostabus veržimasis pasirašyti sutartį su tais, kurie jas visas yra jau sulaužę, jei jos jiems negelbėjo užgrobti visą pasaulį.

Tad, pritariant taiklioms Broniaus Nainio mintims, tie ateinantieji jauni mūsų politikai yra labai reikalingi kovoje prieš vergiją ir už teisingumą!

A. Valiuškis,
Barrington, RI

Tiltai be atramų

Alė Rūta ĮL šimtajame numeryje ragina vyresniajai išeivijos kartai permesti tiltą į jaunąją kartą. Tokio tilto permetimas esąs galimas per kultūrą, k.t. lituanistinį auklėjimą, istorinių ir literatūrinių straipsnių ir knygų skaitymą, sąmoningumą.

Tiltas, kad laikytųsi, turi turėti atramas abiejuose galuose. Viename gale atrama yra: turime knygų, prirašome istorinių ir literatūrinių straipsnių, esame pristeigę lituanistinių mokyklų ir viliote viliojame į jas mokinius. Bet jaunoji karta knygų ir laikraščių beveik nebeskaito, o mokinių skaičius lituanistinėse mokyklose dramatiškai krenta. Taigi, antrame gale atramos nėra, o jei yra, tai labai silpna. Kol kultūrininkai nepasiūlys magiškos formulės suįdominti lietuvių jaunimą lietuviška raštija ir sugrąžinti jį į lituanistines mokyklas ir lituanistikos institutą, apie bėginėjimą tiltais kalbėti negalima. Tenka keliauti per nutautėjimo raistus vingiuotais takeliais ir kūlgrindomis su tuo jaunimu, kuris dar įaugęs į lietuviškas tradicijas ir susirūpinęs savo tėvų krašto likimu. Kalbėjimas apie bėgiojimą kultūriniais tiltais yra tuščia svajonė.

P. Č-tas

Keliai į svetimąją spaudą

Negalima tylom praeiti pro Australijoje gyvenančio tautiečio dr. Jono Kuncos straipsnelį (ĮL, Nr. 100): „Reikia įeiti į svetimąją spaudą". Jis teisingai pabrėžia reikalą „pasiekti viešąją

Vakarų kraštų nuomonę", „atverti akis plačiosiom pasaulio masėm". „Pačiam nesugebant parašyti", jis siūlo tai atlikti „svetimų žurnalistų pagalba". Sutinku su kiekvienu jo žodžiu ir mintimi, džiaugdamasis, kad jis apie tai rašo ir kad bendradarbiauja Vision žurnale.

Tačiau jo mintis nereiškia, kad to nėra daroma. Savo patarimais jis gana vėlyvas. Tokios pastangos pastebimos iš Lietuvių Informacijos Centro veiklos Brooklyne. O tikrai stebinantys laimėjimai pasiekti Venezueloje, kur artimųjų draugų būrelis pagerbė dr. Vytautą Dambravą už jo tūkstanti straipsnių, atspausdintų Venezuelos spaudoje. Tai jo ketverių su viršum metų darbo rezultatas. Visi straipsniai vedamųjų — kolumnų skyriuose, visi — didžiausiuose ir svarbiausiuose krašto dienraščiuose. .. šis unikumas laisvojo pasaulio lietuvių istorijoje panašaus palyginimo neturi.

Tepaseka ir kiti dr. Dambravos pavyzdžiu, kad ir dešimtimis straipsnių pagrindinės spaudos puslapiuose, o tūkstančio kitiems net nedrįstu siūlyti.

Julius Vaisiūnas,
Venezuela

(Laiškas sutrumpintas. Red.)

Dar dėl Irm. Zakso...

Į Laisvę100(137) numeryje mano prisiminimuose apie Irm. Zaksą pastebėjau bent porą klaidų. Reikėtų jas pataisyti: „1986 m. Kario 9-1926 nr." — turi būti „1986 m. Kario 9-1626 nr." ir „1923 metų rudenį..." — turi būti „1932

metų rudenį..."

Mano minimas daktaras, išsikvietęs stribą raš. Vyt. Petkevičių atostogoms į Ameriką, jau yra pasitraukęs iš ALT S-gos, taigi ir iš N. Vilties redakcijos.

Šiuo metu, manau, be ideologinių skirtumų turėtume grupuotis — kas su okupantu ir kas prieš okupantą!

J. Vaičjurgis

Laiškų „bankas"

Vilius Bražėnas, Lietuvos bylos kėlėjas amerikiečių ir lietuvių forume, organizuoja įdomų minčių ar laiškų, skelbiamų ar skelbtinų svetimtaučių laikraščiuose, „banką" ir tokių laiškų rašymo tinklą. Jis atsiuntė ilgesnį laišką, kuris neseniai buvo spausdinamas mūsų spaudoje. Pagrindinės šio laiško mintys yra:

. Prašo siųsti jo adresu spaudoje užtiktus ar pačių parašytus mūsų laisvės bylą liečiančius laiškus, nurodant laikraščio vardą, adresą ir datą.

. Norintieji gauti tokių laiškų bei minčių pavyzdžių ir prie šios akcijos prisidėti, kviečiami rašyti, pridedant sau adresuotą voką su pašto ženklu ir mažą auką spausdinimo išlaidoms.

. Aktualios temos šiuo metu: Vasario 16, OSI—KGB bendradarbiavimas, Sovietų Sąjungos demaskavimas.

. Šio tinklo nariai gaus patarimus, kaip laiškus panaudoti savo vardu, kaip kreiptis į valdžios pareigūnus ir kt. Visais šiais reikalais rašyti: Vilius Bražėnas, P.O. Box 2565, Bonita Springs, FL 33959.


Mieli skaitytojai, perskaitę šį numerį, parašykite nors keletą žodžių redakcijai. Jūsų laiškai yra visados laukiami, nesvarbu ar jie teigiamai, ar neigiamai reaguotų. Naujam numeriui rašykite iki kovo pradžios.