VARDAI IR ĮVYKIAI

Lietuvoje padėtis negerėja: į gerąją pusę pasikeitimų nematyti nei žmogaus teisių ar religijos persekiojimo srityje, nei buitiniame gyvenime. Tai liudija neseniai apsilankiusieji Lietuvoje, tai patvirtina ir vos prieš keletą mėnesių iš Sibiro tremties ir iš Lietuvos į Ameriką atvykęs doc. Vytautas Skuodis su šeima.

Skuodžių atvykimas gyvai jaučiamas visoje išeivijos veikloje. Jie visur kviečiami dalyvauti ir kalbėti. Vytautas Skuodis liudijo JAV Kongreso rūmuose, dalyvavo Vliko seime Montrealyje, LB politinėje konferencijoje Washing-tone. Jis dažnai kalba įvairiuose miestuose, didesniuose ar mažesniuose renginiuose. Jo mintys aiškiau atveria ir išaiškina tikrąją padėtį Lietuvoje.

Religijai Lietuvoje sunaikinti komunistinė valdžia yra pradėjusi naudoti naujus metodus: ardyti Bažnyčią iš vidaus, sudarant sąlygas į seminariją stoti komjaunuoliams, verbuojant esamus režimui palankius kunigus. Skuodžio nuomone, būtų geriau, jei seminarija būtų visai uždaryta. Bažnyčiai yra didelis pavojus iš prisitaikėlių kunigų. Iš kitos pusės, esą ir patriotiškai lietuviškai nusiteikusių aukštose komunistų valdžios įstaigose pareigūnų. Turėjimas partinio bilieto ne visada reiškia, kad jo savininkas yra tautos išgama. Kartu su Skuodžiu suimtas, kalėjęs ir dabar dar Sibire tebelaikomas Gintautas Iešmantas buvo aukštose komjaunimo ir partijos pareigose.

V. Skuodis jau turėjo progą susipainti ir su Į Laisvę žurnalu, atrodo, buvo patenkintas jo linija ir pažadėjo ateity, kai tik pasibaigs visos kelionės ir kalbos, ką nors žurnalui specialiai parašyti.

Informaciją apie padėtį Lietuvoje skubiai ir tiksliai skleidžia Lietuvių Informacijos Centras savo biuleteniais. LIC ir jos direktoriai kun. Kazimieras Pugevičius ir Gintė Damušytė atlieka nepaprastai didelį darbą. Šiuo metu pradėti New Yorko įstaigos praplėtimo darbai. Washingtono įstaigai vadovauja Viktoras Nakas. Šios įstaigos pastangomis JAV Kongreso ir Senato rūmuose yra įsteigta Lietuvos Katalikų Religinės laisvės Grupė, kuriai vadovauja kongresmenai John Miller (WA) ir Edward Feighan (OH) bei senatoriai D. Riegle (MI) ir David Durenberger (MN).

Kas mėnesį šie Lietuvos draugai paruošia laiškus Sovietų Sąjungos įvairiems pareigūnams, atkreipdami dėmesį į kalinamus asmenis, žmogaus teisių pažeidimus ir kt. Tokius laiškus pasirašo dažnai virš šimto kongresmenų. Juose buvo prašoma netrukdyti Molotovo-Ribentropo pakto minėjimo demonstracijų, sugrąžinti vysk. Steponavičių į Vilnių, paleisti iš kalėjimo kun. J. Matulionį, iš tremties — Balį Gajauską ir kt. Tai yra nepaprastai svarbi LIC akcija, verta visų išeivijos lietuvių materialinės pagalbos, o taip pat ir padėkos bei raginimo laiškų antplūdžio savo valstybių senatoriams bei kongresmenams.

Iš savo bendradarbio esame gavę ir čia spausdiname platesnį reportažą apie gyvenimą Estijoje, bendro likimo kaimynų krašte. Tikimės, kad skaitytojams jis bus įdomus. Apie padėtį Lietuvoje mes turime daugelį progų skaityti savo periodinėje spaudoje, bet apie gyvenimą tokioje Estijoje gal kiek mažiau žinių tegauname.