Niekšiškas išdavikų darbas.

Tėvynės priešų niekšiškai iš pasalų nužudyto aviacijos vyr. ltn. Prano Gudyno tėveliams ir giminėms reiškiame gilios užuojautos.

Aviacijos v-kas ir karininkai.

 

Dėl Aviacijos vyr. ltn. P ra n o G u d y n o tragiškos mirties, kuris gegužės 6 d. vakare mūsų Tėvynės išgamų kulka nukautas, reiškiame gilios užuojautos jo tėveliams, broliams, seserims, giminėms ir aviacijos karininkams.

Vyr. štabo Spaudos ir švietimo Skyr. viršininkas, karininkai ir „Kario” redakcija.

Vyr. ltn. Pr. Gudynas, tragiškai žuvęs.

Kpt. Virbickas, kuris pasikėsinimo metu buvo sužeistas.

 

Gegužės mėn. 6 d., 20 val. 20 min., vykstant ministeriui pirmininkui ir užsienių reikalų ministeriui prof. Voldemarui su žmona ir mažuoju sūnėnu, kuriuos lydėjo vyr Įeit. Gudynas ir kap. Virbickas, į teatrą Glazunovo koncertan, prieš jį miesto sode buvo padarytas pasikėsinimas. Pasikėsintojai prie teatro durų į einančią grupę iš užpakalio paleido ne mažiau kaip septynis šūvius. Viena kulka sunkiai sužeistas į pilvą ir dviem lengvai į kojas mažasis prof. Voldemaro sūnėnas. Viena kulka peršovė iš kairės ties širdim ponios Voldemarienės rūbus ir net apatinius baltinius, praeidama pro pat kūną.  Kelios kulkos taip pat kliuvo į lydėjusius vyr. leit. Gudyną ir kap. Virbicką. Vyr. leit. Gudynas, kuriam kulka kliuvo į pakaušį ir išėjo per kaktą, užmuštas vietoj. Kapitonui Virbickui peršautas dešinysis plautis. Be to, dar viena kulka sužeidė p-lę Juodakytę, kuri pripuolamai tuomet ėjo pro sužeistųjų grupę į teatrą. Pasinaudojus sukelta žmonių tarpe panika, teroristams pavyko pasprukti.

Prof. Voldemaro sūnėnui padaryta operacija, kuri pasibaigė laimingai. Jam viena kulka padaryta dešimt žaizdų viduriuose. Kapitonas Virbickas guli taip pat ligoninėj ir jo sveikatos stovis patenkinamas. P-lė Juodakytė, padarius jai ligoninėj perrišimą, sugrįžo namo.

Tuoj po pasikėsinimo prie teatro atvyko ponia Tubelienė, užsienių reikalų ministerijos generalinis sekretorius dr. Zaunius ir Lietuvos mi-nisteris Vokietijoj p. Sidzikauskas, kurie pasirūpino sužeistuosius pernešti į teatrą Respublikos Prezidento ložėn, kur jiems buvo suteikta pirmoji pagalba. Dr. Zaunius sužeistuosius palydėjo ligoninėn.

Pasikėsinimo vietoj rastos dvi nedidelės nesprogusios granatos.

Elta.

Tokiomis priemonėmis kai kurie dabartiniai Lietuvių Bendruomenės “reorga-nlzatoriai” bandė “reorganizuoti” Lietuvos vyriausybę (“Karys”, 1929, nr. 18)