ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA, I tomas, nuo Mažvydo iki Maironio, išleido JAV LB Kultūros Fondas, leidinys Nr. 56, 1973 m. Spaudos darbus atliko Pranciškonų spaustuvė Brook-lyne, kietais viršeliais, iliustruota, tiražas 1000 egz., kaina $10.00, didelio formato, 606 pusl.

Knygą galima gauti pas platintojus arba užsisakyti tiesiai iš leidyklos adresu: Mr. A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629.

Anatolijus Kairys, KARŪNA, istorinė trilogija - poema: legenda, drama ir tragedija, Mindaugo epocha 1237 - 1268, iliustravo dail. D. Rėklytė - Aleknienė, išleido knygų leidykla Dialogas Čikagoje, 1974 m., 6x9 formato, kietais drobės viršeliais su aplanku, tiražas 1000 egz., kaina $6.50, 320 pusl. Spaudė Vl. Vijeikio spaustuvė.

Knygą galima įsigyti pas platintojus arba leidykloje rašant: Dialogas, 8457 S. Pulaski Rd., Chicago, Ill. 60652.

MEDICINA, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos Žurnalas, Nr. 1 (46), 1974, leidžia PLGS tris kartus metuose, vyr. redaktorius Dr. Kazys Pemkus, spausdina M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Žurnalą galima užsisakyti šiuo adresu: Mrs. L. Dargienė, 10326 Kipling St., Westchester, Illinois 60153, prenum. $10.00 metams.

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai išleido dokumentinę knygą — LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ — 7 Kronikos iš pavergtos Lietuvos. Tai gyvos persekiojamos tautos religinių ir tautinių įvykių dokumentas. Kronikų knyga yra iliustruota, žymaus profesoriaus redaguota ir gražiai išleista. 336 psl. Kaina 2.50 dol.

Platintojai ir skaitytojai šią knygą gali įsigyti pas leidėjus: L. K. Religinės Šalpos Rėmėjus, 6825 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 60629 USA. Kitur Chicagoje: “Drauge”, Marginiuose, Vaznelių ir B. Brazdžionio prekyboje bei kitose vietose.

AIDAI, 1974 m. birželio mėn. Nr. 6, iliustruotas mėnesinis kultūros žurnalas. Redaguoja Dr. J. Girnius, leidžia Tėvai Pranciškonai Brooklyne. Prenumerata metams $10.00; galima užsisakyti šiuo adresu: AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Budriūnas. Penkios arijos ir duetas (iš operetės SIDABRINĖ DIENA) žodžiai Anatolijaus Kairio, išleido B. Budrūno K.L.F., leidinys Nr. 18, 1974 m. Kaina — $3.00. Šį leidinį finansavo: Dr. Z. Brinkis, V. Dovydaitis, G. Kazlauskas, Dr. Z. Kungys, L. Oksas ir Detroito Ateitininkai Sendraugiai. Užsisakyti šiuo adresu: B. Budriūnas, 2620 Griffith Blvd., Los Angeles, Ca. 90039.