DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Jurgis Gliauda, Los Angeles, California (JAV), žymusis lietuvių rašytojas, neseniai laimėjo Lietuvos Atgimimo sąjūdžio partizaninės temos romano konkursą. Premijos (1,000 dol.) įteikimas įvyko 1970 metų birželio mėnesio 20 dieną Jaunimo centre Chicagoje, kur ta proga buvo surengtas literatūros vakaras, šis Jurgio Gliaudos romanas jau išėjo iš spaudos, jo pavadinimas — “Aitvarai ir giria”. Premijos mecenatai — Ona ir Valerijonas Šimkai. Tame pačiame konkurse antrą vietą laimėjo rašytojas Aloyzas Baronas už romaną “Vėjas lekia lyguma”, o trečią vie tą — rašytojas Anatolijus Kairys už romaną “Ištikimoji žolė”. Premijos už jų romanus buvo po 500 dol. Aloyzas Baronas yra vienas iš “Draugo” redaktorių ir gyvena Cicero, III., mieste (prie Chicagos); Anatolijus Kairys verčiasi nuosavybių pirkimo ir pardavimo bizniu ir gyvena Chicagoje. Visi trys (J. Gliauda, A. Baronas ir A. Kairys) aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

•    Edmundas Arbas, Santa Monica, California (JAV), inžinierius ir architektas, Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos skelbtame konkurse laimėjo pirmą premiją už individualinio vasarnamio projektą. Edmundo Arbo suprojektuotas vasarnamio modelis yra dailus, patogus, nebrangus, jo architektūra turi ryškius lietuviško stiliaus bruožus. Plačiau apie architektą Edmundą Arbą rašoma atskirai šiamų “Į Laisvę” numeryje. Pažymėtina, kad jis buvo neseniai išrinktas Lietuvių Fondo Kalifornijos vajaus pirmininku.

•    Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana (JAV), medicinos gydytojas ir visuomenininkas, buvo neseniai išrinktas Lietuvių Fondo centro valdybos pirmininku. Tame poste ilgą laiką išbuvo dr. Antanas Razma, kuris laikytinas Lietuvoų Fondo sumanytoju ir tos institucijos išv vedėju į plačiuosius vieškelius. Dr. A. Razma laikinai apkarpė visą savo veiklą, nes nori pasiruošti profesinei specialybei

•    Dr. Zenonas Ivinskis, Bonn (Vakarų Vokietija), vokiečių universiteto profesorius, istorikas ir visuomenininkas, parašė puikų straipsnį ("Das unabhaengige Litauen, 1918 -1940”) nepriklausomos Lietuvos klausimu, ir visą Vakarų Vokietiją pasiekiąs vokiečių laikraštis “Stimme der Freiheit” tą straipsnį paskelbė (11. Jahrgang, Nr. 11/12, 23 pusl.). To straipsnio tęsinys buvo duotas kitame numeryje (12. Jahrgang, Nr. 1).

•    Dr. Juozas Eretas, Basel (Šveicarija), vienas iš didžiųjų lietuvių ambasadorių laisvajame pasaulyje, suranda ir progų ir galimybių kelti ir ginti Lietuvos bylos reikalą Vakarų pasaulyje. Neseniai jis paskelbė straipsnį “Civitas” leidinyje (Luzern, Šveicarija), ir tas straipsnis — “Die vergessenen Balten” (Pamirštieji baltai) — buvo vėliau išleistas atskiru leidinėliu (11 pusl.). Tame leidinėlyje duodama eilė šaltinių tiems, kurie norėtų dar pilniau susipažinti su Pabaltijo kraštų bylos reikalu.


Atnaujink “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratą 1970 metams!

•    Jei dar nesi atnaujinęs “Į LAISVĘ” žurnalo prenumeratos 1970 metams, padaryk tai dar šiandien.

•    Prenumeratos mokestis: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje); visur kitur — $3.00.

•    Administratoriaus adresas: Mr. Aleksas Kulnys

1510 East Merced Avenue West Covina, California 91790 U. S. A.

•    Šiais metais bus išleisti dar du “Į LAISVĘ” žurnalo numeriai. Kitas numeris išeis rugsėjo pabaigoje.