VIENUOLIKTASIS BALFO SEIMAS

Spalio 12-14 dienomis Baltimorėje įvyko vienuoliktasis Balfo seimas. Aptarti šalpos reikalai, sustiprintas demokratinis principas, tretį kartą pusė direktorių išrinkti slaptu balsavimu. Balfo direktoriais dviems metams išrinkti: E. Armanienė, A. Trečiokas, kun. B. Sugintas, kun. V. Martinkus, kan. J. Končius, V. Abraitis, J. Audėnas, V. Šimkus, V. Alksninis, S. Lūšys, N. Gugienė, E. Paurazienė, E. Devenienė, J. Andriulionis, A. Bachas, C. Surdokas. Kandidatai: J. Arštikys, A. Bendorius, T. Blinstrubas, I. Daukus, Miklas, B. Tautvilienė, Ramanauskienė, P. Vainauskas. Kitus Balfo direktorius paskyrė grupės. Lietuvių Rymo Katalikų Federacija: M. Rudienę, St. Dziką, dr. A. Skėrį. Lietuvių Tautinė Sąjunga: A. Seniką, V. Ramanauską, J. Vaičaitį. Socialistai: V. Barčiauską, S. Bredį, B. Spūdienę. Sandara į Balfo direktorius kandidatų nepristatė. Spraga užpildyta rinkimų keliu. Balfo direktorijatą sudaro 25 direktoriai.

Į kontrolės komisiją išrinkti: P. Minkūnas, J. Laučka, T. Klimas. Direktorių taryba Balfo centro valdybon išrinko: kan. J. Končių (pirm.), A. Trečioką, J. Audėną, dr. E. Armanienę ir S. Lūšį (vicepirmininkai), N. Gu-gienę nacionale sekretore, A. Seniką iždininku ir V. Barčiauską sekretorium. Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus.

Vienuoliktasis Balfo seimas priėmė 14 rezoliucijų. Sustojame prie svarbesniųjų:

Seimas apgailestauja, kad daugumas buvusių Balfo stipendininkų stovi nuošaliai Balfo darbų. Prašo juos ateiti Balfui talkon savo aukomis.

Jei dėl pasikeitusių sąlygų pasidarytų neįmanoma tęsti lietuvių šelpimą Vokietijoj ligšioliniu būdu, tai Balfo cenras įgaliojamas tą šalpą tęsti individualiai.

Seimas dar kartą kreipiasi į visų lietuvių kolonijų kultūrines ir politines organizacijas prašydamas Baisiojo Birželio įvykių minėjimų ruošimą užleisti Balfui ir minėjimų metu surinktas aukas skirti okupuotoj Lietuvoj ir Sibire kenčiantiems lietuviams šelpti.

Seimas paveda Centro įstaigai tarpininkauti nominuotų siuntinių pasiuntimui.

Seimas paveda valdybai ištirti galimybes sumažinti išlaidas Miuncheno įstaigos administracijai.

Seimas kreipia valdybos dėmesį į reikalą šelpti ir Amerikoj vargstančius lietuvius.

Seimas apgailestauja, kad prelegentu pakviestas dr. J. Grinius neturėjo progos seime kalbėti.

Seimas baigtas banketu Southern viešbutyje, kur Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas pabrėžė: “Garbė būti šiame Balfo suvažiavime. Garbė dėl to, kad nė viena lietuvių organizacija nėra tiek ašarų nušluosčiusi, tiek skausmo ir sielvarto sumažinusi ir tiek džiaugsmo, moralinės ir materialinės paramos nelaimingiems tautiečiams suteikusi, kaip Baltas”.

K. Bružas