Aukos, atstovybės

Į LAISVĘ AUKOJO:

Kun. P. Larinaitis    10    dol.

Dr. A. Jurkus, Kanada, 9 dol., kun. P. Dauknys, Australija, 5 dol., S. Gedminas,    Australija,  5 dol.,  dr. V. Adomavičius 4 dol., A. J. Sabalis 4 dol., J. Virbalis, V. Kazlauskas po 3 dol. Po 2 dol. aukojo: S. Barzdukas, V. Čyvas, K. Dabulevičius, G. Dragunevičius, L. Padleckas, VI. Palubinskas, M. Palūnas, dr. Z. Prūsas, L. Reivydas,    V. Ročiūnas.    Po 1 dol. aukojo dr. V. Vardys  ir V. Volertas.

Mieliesiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja

 

Į Laisvę administracija

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Anglijoje: S. Nenortas, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11,

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Intemo 18, Roma

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave.. Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7-6621; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St„ Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: Vytautas Aušrotas, 180 Glenholme Ave., Toronto 10, Ont.: A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor, Ont.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: Zigmas Kungys (22b) Mainz, Ebersheimerweg 47.