Atstovybės, atsiųsta paminėti, aukos

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Victoria. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Italijoje: Dr. Z. Ivinskis, Via Verbania 28, Interno 18, Roma

Jungtinėse Valstybėse: A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef. RE 7-6621; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef. HO 7-4176; V. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn.; A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y.; V. Ročiūnas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: A. Bumbulis, 200 Indien Grove, Toronto, Ont.; J. Pleinys, 10 Tisdale Ave., So. Hamilton, Ont.; J. Urbonas, 34 Brimorton Dr., Scarborough, Ont. Telef. AX 3-8518; V. Barisas, 336 Clinton, Windsor, Ont.

Švedijoje: P. Duda, Markvards g. 9, Stockholm, Va.

Šveicarijoje: Dr. P. Radvila, Werkgasse 50, Bern

Vokietijoje: A. Grinienė, Kristallstr. 8/1 (13b) Muenchen; V. Krištolaitis, (22b) Kaiserslautern 2, Schliessfach 323.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Eretas - STASYS ŠALKAUSKIS, monografija apie didįjį lietuvių filosofą prof. Stasį Šalkauskį. Ateitininkuos auksinio jubilėjaus metais išleido Ateitininkų Federacija kun. Juozo A. Karaliaus lėšomis. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyn, N. Y., 278 psl.

Tautos Praeitis — istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, 1-as tomas, 2-a knyga, 1960 m., 332 psl. Redaguoja Česlovas Grincevičius.

Antonianum — 1960 — Tėvų Pranciškonų vedamos šv. Antano gimnazijos Kenebunkport, Maine, metraštis.

Vincas Ramonas — Miglotas rytas, apysakos, 166 psl. Išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Čikagoje.

Į Laisvę Aukojo:

Dr. Pr. Padalis $10.00, I. Mališka, A. Pargauskas, V. Petruškevičius, J. Vidmantas, dr. P. Žemaitis po $4.00, T. Blinstrubas, dr. A. Milius, S. Rudys po $3.00, K. Gimžauskas, dr. Z. Prūsas po $2.00, dr. J. Motiejūnas, B. Zvynys po $1.00.

Mieliems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja