OKUPANTAI BIJOJO JŲ NET MIRUSIŲ

Diana Varnaitė

"Laisvės kovų archyvas" skelbia istorinę medžiagą apie Lietuvos pasipriešinimą okupantams: išlikusius partizanų dokumentus, sovietinio saugumo archyvų medžiagą, likusių gyvų kovotojų, partizanų giminių, liudytojų prisiminimus, istorikų tyrinėjimus. Tačiau šį kartą skaitytojui pateikiama kiek kitokio pobūdžio, nors ne mažiau vertinga, medžiaga: partizanų palaikų užkasimo vietų tyrinėjimo ir palaikų ekshumavimo medžiaga. 1994m. Anykščių raj., Viešintose buvo organizuota pokario kovotojų palaikų paieška. Skirtingai nuo panašių paieškų daugelyje kitų vietų, šį sykį palaikų paieškos buvo organizuotos, laikantis visų tokiems darbams keliamų reikalavimų: pasirūpinta visų būtinų specialistų dalyvavimu, atlikti archeologiniai tyrimai, palaikus tyrė teismo ekspertas, nufotografuota. Visa medžiaga susisteminta ir parengta 93 lapų ataskaita, kuri bus saugoma Anykščių rajono valdybos paminklotvarkos tarnybos archyve. Dokumentų kalba gali pasirodyti "sausoka", tačiau tik įvykdytų tyrimų dėka galima teigti, kad surastieji palaikai buvo tų žmonių, kurių ir buvo ieškoma, o ateities kartoms lieka vertinga informacija.

Apie partizanų palaikų ekshumavimą ir perlaidojimą Viešintose buvo paskelbti straipsniai "Lietuvos aide" (A.Šimėno "Reikia atkurti istoriją", 1994 08 30, Mr.169 ir I.Andrukaitienės "Į amžino poilsio vietą", 1994 09 14, Nr.180), "Žiburyje (A.Ambraškaitės "Pagerbti išniekintieji" ir B.Grižienės, Z.Railaitės-Lakštingalos sesers kalba, pasakyta perlaidojimo iškilmėse "Tiesa nemari", 1994m. spalio mėn., Nr.10), "Tremtinyje" (A.Šimėno "Ilgai ieškoję radome ir palaidojome", 1994m spalio mėn., Nr25). Šių straipsnių kopijos taip pat saugomos ataskaitoje.

Ataskaitoje taip pat saugoma daug nuotraukų, yra grafinė medžiaga (palaikų užkasimo vietų situacijų planai, archeologinių tyrinėjimų perkasų brėžiniai ir kt).

Pateikiamos svarbiausių dokumentų ištraukos arba trumpai perpasakojamas jų tekstas.

1) POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS PIRMININKO B.TALAIKIO 1994 04 15 PAREIŠKIMAS

Į Anykščių rajono valdybos okupacinių režimų aukų palaikų perlaidojimo ir palaidojimo vietų įamžinimo komisiją kreipėsi Politinių kalinių sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas B.Talaikis, prašydamas organizuoti 8 partizanų, kurių palaikai užkasti Viešintose, prie žydų kapinių, palaikų perlaidojimą.

Norą perlaidoti palaikus pareiškė žuvusiųjų partizanų giminės.

2) VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO L.E. VADOVO PAREIGAS J.STARKAUSKO 1994 04 25 RAŠTAS NR.1324

Zuzana Railaitė-Lakštingala

Pranešė, kad pagal "Kupiškio apskr. MGB skyriaus operatyvinius dokumentus (F.3, arch. Nr.40/17, T.1 ir 2) (...) partizanai Juozas Karvelis-Šernas, gimęs 1921m. Kupiškio apskr., Šimonių valsčiaus Šilagaliu kaime, Jauniaus būrio vadas, Zuzana Railaitė-Korsakovaitė, gimusi 1930m., buvusi Kupiškio apskr. Viešintų valsčiaus Sodeikių kaimo pradinės mokyklos mokytoja ir 4 neatpažinti partizanai žuvo 1949m. balandžio 27d. Šimonių girioje, netoli Žliabiškių k. (T.1, P.57).“

3) ANYKŠČIŲ RAJONO VALDYTOJO PAVADUOTOJO J.RATAUTO 1994 06 30 RAŠTAS NR 2 2/235

Kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas leidimo perlaidoti 9 partizanų palaikus, užkastus Viešintose, gretimose trijose vietose:

"Šešių partizanų (Jono Baltakio, Juozo Karvelio, Povilo Pečkaus (buv. mokytojo), Birutės Kiaulevičiūtės (buv. mokytojos), Onos Talantaitės-Katinienės, Zuzanos Railaitės (buv. mokytojos), žuvusių 1949 04 27 (...), palaikai buvo užkasti pelkėtame griovyje, dabar pelkė.

Gretimame griovyje buvo užkasti du partizanai Vosylius Jonas, Jono, žuvęs Mendrupio k., nušautas bėgant iš Jurkštų sodybos ir neaiškiomis aplinkybėmis

Povilas Pečkus-Žąsinas

 

Jonas Baltakys- Jauniaus būrio vadas

 

žuvęs Petronis. Dar vienas partizanas Steponas Karosas buvo nušautas netoli Sodeikių k. ir atvežus užkastas griovyje

4) STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS 
1994 07 15 RAŠTAS NR.26-2522

Informuoja, kad "(...) išanalizavo partizanų palaikų perlaidojimo Anykščių rajono Viešintų miestelyje situaciją ir neprieštarauja dėl jų perlaidojimo. Palaikų perkėlimo komisijai rekomenduojame (...) detalizuoti artimųjų pareiškimus, nurodant žuvusiųjų kūno sandaros ypatumus, persirgtas ligas, turėtas traumas ar kitus požymius, palengvinančius palaikų identifikavimą."

5) VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO, 
PAVADUOJANČIO MINISTRĄ PIRMININKĄ, L.MSTANKEVIČIAUS 
1994 07 21 REZOLIUCIJA NR.25-9146

"Pritarti statybos ir urbanistikos ministerijos išvadoms."

6) POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS 
PIRMININKO B.TALAIKIO 1994 08 23 PAREIŠKIMAS

Pareiškime, adresuotame Anykščių rajono valdybai, prašoma "padėti per-

laidoti Anykščių raj. Viešintų apyl. Maldeikių k. užkastus partizanų Antanėlio Antano, Antanėlio Broniaus ir Masio Prano palaikus."

7) ANYKŠČIŲ RAJONO VALDYTOJO PAVADUOTOJO J.RATAUTO 
1994 08 24 RAŠTAS

Rašte, adresuotame Vyriausybei, valdytojo pavaduotojas informuoja, kad "(...) į rajono valdybą kreipėsi partizanų Antano Antanėlio, Broniaus Antanėlio ir Prano Masio (...) giminės. Jie prašo padėti perkelti savo artimųjų palaikus į Viešintų miestelio kapines ir perlaidojimą vykdyti kartu su Viešintų miestelyje užkastų partizanų palaikų perlaidojimu š.m. rugsėjo 7-10 dienomis.

Partizanai žuvo 1945m. Šimonių girioje ir artimųjų perlaidoti gimtajame Maldeikių kaime šalia kaimo jaunimo kryžiaus. 1989m. Antanėlių brolis pastatė akmeninį paminklą su žuvusiųjų pavardėmis, kapus aptvėrė geležine tvorele.

Rajono palaikų perlaidojimo komisija pritaria Antanėlio Antano, Antanėlio Broniaus ir Masio Prano palaikų perkėlimui (...)."

8) STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS 
1994 09 02 RAŠTAS NR.2-33-32

Informuoja, kad "Statybos ir urbanistikos ministerija neprieštarauja, kad Anykščių raj. Viešintų apyl. Maldeikių k. palaidoti partizanų A.Antanėlio ir P.Masio palaikai būtų perkelti į Viešintų miestelio kapines."

9) MINISTRO PIRMININKO A.ŠLEŽEVIČIAUS 
994 09 06 REZOLIUCIJA NR. 25-10520

Sutikti su Anykščių rajono valdybos palaikų perlaidojimo komisijos išvada. Perlaidojimą vykdyti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. birželio 9d. nutarimu Nr.446.

10) GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS DIREKTORIAUS ISTORIKO G.VAIČIŪNO 
1994 07 26 ISTORINĖ PAŽYMA

Anykščių rajono Viešintų, Troškūnų, Andrioniškio, Svėdasų apylinkėse 1947-1949 metais veikė Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos, P.PIechavičiaus ir Vaižganto kuopų partizanai.

Žuvę 1949m. balandžio 27d. Šimonių girioje partizanai priklausė Jauniaus būriui, kurio vadas buvo Juozas Karvelis, kilęs iš Viešintų valsčiaus Šilagaliu kaimo. Tam pačiam būriui priklausė Steponas Karosas. Jonas Vosylius, žuvęs 1948m. (?), beje, nušautas snaiperio tiesiai į akį, priklausė V.Graičiūno-Daktaro būriui. Minėtiems partizanams žuvus, Jauniaus būrys buvo išformuotas, likusieji partizanai prisijungė prie Šarūno rinktinės Vytenio būrio. (...). Pastaba: Anykščių rajono valdybos 1994 06 30 rašte (...) neteisingai nurodyta, kad mokytojos Z.Railaitės tikroji pavardė B.Korsakovaitė - šia pramanyta pavarde Z.Railaitė dirbo mokytoja.

11)    UTENOS APYGARDOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS
VYRESN. VALST. INSPEKTORĖS J .ŽEMAITIENĖS
1994 08 30 LEIDIMAS NR.44

Kultūros paveldo inspekcija leidžia perkelti Viešintų miestelio pakraštyje užkastų partizanų (...) palaikus į naująsias kapines.

12)    UTENOS APYGARDOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS
VYRESN. VALST. INSPEKTORĖS J .ŽEMAITIENĖS
1994 09 07 LEIDIMAS NR.51

Kultūros paveldo inspekcija leidžia perkelti žuvusių partizanų (...) palaikus iš Maldeikių kaimo į Viešintų miestelio kapines. Darbus prašome vykdyti pagal Paminklotvarkos departamento nurodymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką "Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo".

13) UTENOS APYGARDOS PAVELDO INSPEKCIJOS
VYRESN. VALST. INSPEKTORĖS J .ŽEMAITIENĖS PARENGTAS
"PALAIKŲ PAIEŠKOS IR IŠKASIMO AKTAS"

I    darbo diena (1994 09 07). Liudininkų parodymais, prie Viešintų žydų kapinių (nuo kapinių cementinio riboženklio apie 70 m atstumu) suartoje pievoje yra pokario metu žuvusių šešių partizanų užkasimo vieta. Pradedami partizanų palaikų paieškos darbai. (...). Ieškoma judinto grunto. Kasami šurfai. Darbus atlieka Anykščių rajono savanoriai. Perkasamas plotas 20x40 m. (...). Perkasamas laukas 40x10 m. Palaikų nerasta. (...).

II    darbo diena (1994 09 08). (...) Imtas tyrinėti lauko keliukas. Kasama netoli (...) įamžinimo vietos (kryžiaus, aptverto tvorele). Vietinių gyventojų parodymais, čia buvo užkasti 2 partizanai. Iškastas 10x5 m plotas. (...). Rasti palaikai. Kasama stengiantis palaikų neišjudinti iš užkasimo vietos. Palaikai atsargiai atkasami, paviršius nuvalomas. Nufotografuojami. Tai 3 partizanų palaikai - dveji vyrų ir vieni moters. (...).

III    darbo diena (1994 09 09). Kasama į pietus nuo II dieną rastų palaikų vietos. Atkasti dar trijų partizanų palaikai. Kūnai (...) suversti į vieną krūvą (...). Užkasimo vietoje rastas mėlynas pieštukas plokščios formos: Nr.4 palaikai, esantys viršuje, yra moters. (...). Nr.5 palaikai moters. Prašautas kairysis šlaunikaulis ir dešinio šleivikaulio galvutė, prie dubens kaulų rasta kulka,

Palaikų Nr.4 fragmentas. R.Mikulėno nuotrauka

Palaikų Nr.5 kaukolė. R.Mikulėno nuotrauka

 

 

Trijų partizanų palaikai (I kapavietė). R.Mikulėno nuotrauka

I-a darbo diena. Partizanų palaikų paieška pievoje Viešintų miestelio pakraštyje. R.Mikulėno nuotrauka

peršauta galva - šautinė išėjimo anga kairėje pakaušio pusėje. (...). Prie galvos rasti plaukai, susegti metaliniais segtukais ir metalinio lankelio liekanos. Į kasą buvo įpinti 2 šoviniai. Šoviniai įvynioti į medžiagos gabaliukus. (...). Birutė Kiaulevičiūtė buvo su ilgom kasom. Manoma, kad tai jos plaukai. Prie šių palaikų rastas sudužęs kompasas. Nr.6 palaikai yra vyro. (...).

Visi atkasti palaikai nufotografuoti, nufilmuoti.

Liudytojų parodymais, šioje vietoje buvo užkasti 6 partizanų kūnai. Jie ir surasti. Tai partizanų Onos Katinienės-Talantaitės, Zuzanos Railaitės, Birutės Kiaulevičiūtės, Povilo Pečkaus, Jono Baltakio, Juozo Karvelio palaikai.

14) PONIOS G.TVASKUTĖS, GYV. VIEŠINTOSE, B.KIAULEVIČIŪTĖS 
DRAUGĖS IR P.PEČKAUS SESERS ŠIMKŪNIENĖS,
GYV. VIEŠINTOSE, ATSIMINIMAI

Visi šeši partizanai, kurių palaikai rasti Viešintų miestelio pakraštyje, priklausė Jauniaus būriui, Šarūno rinktinei, žuvo 1949m. balandžio 27 dieną Šimonių girioje, bandė prasiveržti iš apsupimo, deja, jiems nepavyko.

Juozas Karvelis (...), Jauniaus būrio vadas, kilęs iš (...) Šilagaliu kaimo.

Jonas Baltakys kilęs iš Zabielynės kaimo, Andrioniškio parapijos (...).

Povilas Pečkus-Žąsinas. Kilęs iš Nemeirių kaimo, Viešintų parapijos. Du jo brolius nužudė kareiviai, suradę namuose. Žiauriai sužalojo, subadė kūnus. Pats Povilas mokėsi karo mokykloje, po karo dirbo mokytoju Krekenavoje, Šiluose, Raguvoje. 1945 metų kovo mėnesį išėjo į partizanus, 1948 metais atėjo į Šimonių girią (...).

I darbo diena. Viešintų miestelio pakraštyje atkasti trijų partizanų palaikai (I kapavietė) R.Mikulėno nuotrauka

 

Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė. Kilusi iš Andrioniškio k., jos tėvas Vladas Kiaulevičius buvo pašto tarnautojas, turėjo 25 ha žemės. Tėvą suėmė 1945m., kalėjo Utenos kalėjime, vėliau dingo be žinios. Mama mirė 1946m. Vaikus: Kęstutį ir Palmirą 1947m. ištrėmė į Sibirą. Birutė tuo metu buvo Peniankoje, matė kaip brolį ir seserį vežė.

Zuzana Railaitė-Lakštingala. Gimusi 1927m. Ukmergės apskrities Pagirių valsčiaus Čerelių kaime, Antano Railos šeimoje.

Railų šeima turėjo apie 30 ha žemės, augo aštuoni vaikai. Užėjus bolševikams, pokaryje šeima buvo persekiojama. Zuzana Railaitė svetima Birutės Korsakovaitės pavarde baigė gimnaziją, dirbo mokytoja Šodeikių pradžios mokykloje, iš kur išėjo į partizanų būrį.

Ona Talantaitė-Katinienė-Jonukas. Kilusi iš Troškūnų valsčiaus Kaipiniškių kaimo.

Minėtiems partizanams žuvus, Jauniaus būrys buvo išformuotas.

Likusieji partizanai prisijungė prie Šarūno rinktinės Vytenio būrio.

15) UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS ARCHEOLOGO 
D.RIBOKO "REZISTENTŲ KAPŲ TYRINĖJIMO MALDEIKIUOSE
/ANYKŠČIŲ RAJ. VIEŠINTŲ APYL./ IR VIEŠINTOSE /ANYKŠČIŲ RAJ./

ATASKAITA"

Viešintose kapų paieškos vyko apie 0,5 ha plote. Ieškoma palaikų buvo į rytus, šiaurės rytus, šiaurę ir šiaurės vakarus nuo rezistentų atminimui pastatyto kryžiaus. Pirma kapavietė rasta už 11 m į šiaurės rytus nuo tvorelės aplink kryžių ŠR kampo. 0,8 m gylyje rasti treji griaučiai.

Kapas Nr.1 buvo duobės PR krašte. Griaučiai gulėjo ant dešiniojo šono, suriesti. Kojos sulenktos per kelius, kiek pritrauktos prie liemens. Kaklas sulenktas. Dešinė ranka sulenkta per alkūnę. Ji šalia krūtinės. Griaučiai gulėjo galva į šiaurės vakarus.

Kapas Nr.2 buvo į šiaurės vakarus nuo kapo Nr.1. Griaučiai gulėjo ant dešiniojo šono, smarkiai suriesti. Kairė koja sulenkta per kelį, pritraukta prie liemens. Dešinė tiesi. Kairė ranka atmesta į priekį nuo galvos ir sulenkta per alkūnę. Žastikaulis prie peties peršautas. Liemuo guli rytų-vakarų kryptimi. Dubuo apardytas kasant.

Kapas Nr.3 buvo po kapu Nr.2 ir į šiaurės vakarus nuo jo. Griaučiai gulėjo ant dešiniojo šono, sulenkti per pusę. Galva atsidūrusi prie pilvo. Rankos prie šono sulenktos per alkūnę. Kojos kiek sulenktos per kelius. Dubuo ir dalis krūtinės suardyta kasant.

Visi treji griaučiai buvo juodoje žemėje su velėna. Tai rodo, kad ilgą laiką jie prabuvo negiliai užkasti.

Antra kapavietė buvo už 3 m nuo pirmos kapavietės PR krašto į pietryčius. 0,8 m gylyje rasti treji griaučiai.

Kapas Nr.4 buvo duobės ŠV krašte. Griaučiai gulėjo kniūbsti, kiek sulenkti. Galva aukščiau už dubenį. Kojos sulenktos per kelius, blauzdos pakeltos į viršų. (...). Kairė ranka atmesta į šoną. Kapas apardytas kasant. Griaučiai gulėjo galva į pietvakarius.

Kapas Nr.5 buvo į pietryčius nuo kapo Nr.4. Griaučiai gulėjo kniūbsti, ištiesti. Kojos atlenktos į šonus, su liemeniu sudaro beveik stačius kampus. Rankos prie šonų.

Dešinysis šlaunikaulis peršautas. Prie dubens rastas sudužęs kompasas, tarp dubens kaulų - kulka. Prie galvos rastas lankelis plaukams. Griaučiai gulėjo galva į pietryčius. Kaukolė suskaldyta. Kapas apardytas kasant.

Kapas Nr.6 buvo po kapu Nr.5 ir į pietvakarius nuo jo. (...). Griaučiai gulėjo ant nugaros, ištiesti. Kojos pritrauktos prie liemens kairės pusės, atsidūrusios prie kapo Nr.4 kairės rankos. Dešinė koja tiesi, kairė kiek sulenkta per kelį. Dešinė ranka prie šono, kairė atmesta į viršų, plaštaka už galvos. Žastikaulis perlūžęs, abi jo dalys sudaro statų kampą. Griaučiai gulėjo galva į šiaurės rytus.

Teismo medicinos ekspertas nustatė, kad pirmoje kapavietėje rasti dviejų vyrų ir vienos moters palaikai, o antroje - dviejų moterų ir vyro. Surasti palaikai turėtų priklausyti 1949 04 27 žuvusiems rezistentams P.Pečkui, J.Baltakiui, J.Karveliui, J.Railaitei, B.Kiaulevičiūtei bei O.Talantaitei-Katinienei.

16) ANYKŠČIŲ RAJ. PROKURATŪROS TARDYTOJO A.BALTRUŠAIČIO PARENGTI 1994 09 08 IR 1994 09 09 ĮVYKIO VIETOS APŽIŪROS PROTOKOLAI

1994 09 08. Visi šie skeletai galėjo būti žmonių, kurių apytikris amžius 25-30m. Skeletai Nr.1 ir Nr.2 yra vyrų, o skeletas Nr.3 - moters.

1994 09 09. Visų žmonių, kurių rasti skeletai, apytikris amžius galėjo būti apie 25-35 metus.

17) UTENOS APYGARDOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS VYRESN. VALST. INSPEKTORĖS J .ŽEMAITIENĖS PARENGTAS "PALAIKŲ PAIEŠKOS IR IŠKASIMO AKTAS"

Partizanų palaidojimo vietos, esančios Maldeikių kaime, Viešintų apylinkėje, Anykščių rajone, aprašas. 1994m. rugsėjo 7d. Partizanų palaidojimo vieta -kapai - yra Maldeikių kaime. Kapai dirbamoje žemėje, aukštumoje (dabar ganyklose). Prie kapų vietos auga senas ąžuolas, alyvų krūmai. Ąžuolas yra kapavietės šiaurinėje dalyje. Kapų teritorija aptverta metaline aukšta žaliai dažyta (...) tvorele. Kapų teritorijos kraštuose pastatyti du betoniniai kryžiai ant aukštų betoninių pagrindų. (...). I kryžiaus užrašas: "Kristau, laimink mūsų namus", II - "Kristau, tau mūsų jaunystė ir mūsų žygiai, o mums tavo palaima". Tarp kryžių stovi trečias paminklas - rusvo nušlifuoto akmens plokštė, pritvirtinta prie juodo akmens pagrindo. Užrašas: "A+A Antanėlis Antanas 1916-1944/ Antanėlis Bronius 1919-1945/ Masys Pranas/ Liūdi savieji/Stalinizmo aukos. (...).

Palaikų iškasimo aktas.(...). Kasimo metu palaikai rasti pusiau kapavietėje. (...). Tvorelė nuardoma. Kasama iš vidinės tvorelės pusės ir išorėje. Kapavietės pietinėje dalyje rasti vyro griaučiai. (...). Peršautas klubo kaulas. (...). Kape rastas kryželis, du medalikėliai, odinių batų liekanos (...). Palaikai buvo palaidoti karste. Likę šoninių lentų gabalai. (...).

II    kapas atkastas už 40 cm nuo I kapo. II kapas yra lygiagretus I kapui. (...). Žmogus buvo palaidotas aukštielninkas, karste. Rastos šoninių karsto lentų dalys. Kaukolė suskaldyta buku daiktu, atsukta pakaušiu į kaklą. Sulaužyti slanksteliai, šlaunikaulis. (...). Daug kaulų lūžių. Tikriausiai buvo užmuštas. Palaikai vyro. Kape buvo rastos baltų sagų dalys ir šerno iltis, batų liekanos.

III    kapas atkastas už 10 cm nuo II kapavietės. III kapas lygiagretus II kapo palaikams. Kaukolė sutrupinta, su daugybe lūžimų. Palaikai vyro.

Atkasus visi palaikai nufotografuoti atskirai kapuose su įkapėmis. (...).

Palaikų iškasimo darbus nufilmavo Anykščių rajono muziejininkas R.Guobys ir Panevėžio TV laidos "Pabedinsko reportažai" korespondentas.

18) POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SKYRIAUS PIRMININKO INFORMACIJA

Bronius Antanėlis buvo nušautas draugo, netyčia, iš pistoleto. Peršautas pilvas. Gyveno pusę dienos.

Antanas Antanėlis ir Pranas Masys nušauti Šimonių girioje 17 kvartale siautusių pasieniečių 1944m. gruodžio 22d. Antanas Antanėlis buvo siuvėjas (...).

19) UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS ARCHEOLOGO D.RIBOKO "REZISTENTŲ KAPŲ TYRINĖJIMO MALDEIKIUOSE /ANYKŠČIŲ RAJ. VIEŠINTŲ APYL./ IR VIEŠINTOSE /ANYKŠČIŲ RAJ./ ATASKAITA"

(...). Apytikriai lokalizavus šią vietą, buvoorgannizuoti kasinėjimai, kad būtų galima žuvusiųjų palaikus perlaidoti kapinėse.

(...). Kapas Nr.1 buvo 0,8 m gylyje už 1 m nuo tvorelės pietinio krašto į šiaurę. Griaučiai gulėjo ant nugaros, ištiesti. Kojos tiesios, rankos sulenktos per alkūnes ir sukryžiuotos ant krūtinės. Kaukolė atsiskyrusi nuo stuburo, atsidūrusi ant dešiniojo žastikaulio. Dešinysis dubenkaulis peršautas. Ant krūtinės buvo nedidelis metalinis kryželis, po dešiniuoju mentikauliu - medalikėlis. Mirusysis buvo palaidotas su odiniais batais. Išliko jų padai. Laidota galva į pietvakarius.

Kapas Nr.2 buvo 0,9 m gylyje, į šiaurę nuo kapo Nr.1. Griaučiai gulėjo ant nugaros, ištiesti. Kojos tiesios. Dešinė ranka ištiesta prie šono, kairė prie alkūnės, plaštaka uždėta ant dubens. Kaukolė apversta. Dešinysis šlaunikaulis peršautas prie pat klubo sąnario. Peršautas apatinio žandikaulio pusės galas. Laidota galva į pietvakarius.

Kapas Nr.3 buvo 0,9 m gylyje, į šiaurę nuo kapo Nr.2. Griaučiai gulėjo ant nugaros, ištiesti. Kojos tiesios, rankos sulenktos per alkūnes, plaštakos sudėtos ant dubens. Kaukolė suskaldyta. Laidota galva į pietvakarius.

Visi trys kapai buvo išsikišę į rytus už tvorelės, o kapas Nr.3 dar ir į šiaurę.

20) RADINIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Šiuo perdavimo-priėmimo aktu Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko muziejui perduoti saugoti partizanų ekshumavimo metu surasti radiniai (įkapės): sagų fragmentai, šventieji medalikėliai, kryželis, kompasas ir kt.

21) ANYKŠČIŲ RAJ. REZISTENTŲ IR KITŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU NUŽUDYTŲ ASMENŲ PALAIKŲ PERKĖLIMO KOMISIJOS PASIRAŠYTAS AKTAS

Anykščių rajono valdybos 1992 02 21 potvarkiu Nr.63-p-v sudarytos komisijos "Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu" nariai J.Ratautas, B.Talaikis, A.Trumpa, A.Verbickas, remdamiesi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Teismo medicinos centro Panevėžio m. ekspertinio skyriaus viršininko R.Krivicko bei Utenos kraštotyros muziejaus archeologo D.Riboko išvadomis ir artimųjų atsiminimais, taip pat rastais radiniais, nustatė, kad Viešintų miestelio pakraštyje rasti šešių asmenų (trijų vyrų ir trijų moterų), žuvusių 1949m., tai P.Pečkaus, J.Baltakio, J.Karvelio, B.Kiaulevičiūtės, Z.Railaitės, O.Katinienės palaikai.

Maldeikių kaime trijų asmenų kape rasti Antanėlio Broniaus, Antanėlio Antano bei Masio Prano palaikai.

Visų anksčiau išvardytų partizanų palaikai 1994 09 10 perlaidoti Viešintų miestelio kapinėse.

(pas.) J.Ratautas
(pas.) B.Talaikis 
(pas.) A.Trumpa 
(pas.) A.Verbickas

22) ANYKŠČIŲ RAJ. VALDYTOJO PAVADUOTOJO 
J.RATAUTO 1995 01 23 
RAŠTAS NR.01-29-29

Informuoja, kad į Anykščių rajono rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo komisijos 1995m. darbo programą įtrauktas partizanų, perlaidotų 1994m. į Viešintų kapines, kapaviečių sutvarkymas, paminklo pastatymas, be to, partizanų S.Karoso ir J.Vosyliaus bei Petronio palaikų paieškos pratęsimas.

Komentaras pabaigai. Susidomėję ir nekantriai laukiame okupantų nužudytų aukų palaikų ekshumavimo Vilniaus mieste, Tuskulėnų dvaro teritorijoje išvadų. Darbai dar vykdomi, tačiau pasirodė nemažai publikacijų spaudoje ta tema. Darbus vykdo žymiausi įvairių sričių specialistai (archeologas V.Urbanavičius, teismo ekspertas A.Garmus, antropologai R.Jankauskas, S.Barkauskas ir kiti). Suprantamas ypatingas dėmesys tokiai kapavietei, kuri slepia dar daug palaikų, o kartu ir paslapčių, kurias reikia ištirti ir išsiaiškinti.

Tačiau mokslinių metodų taikymas palaikų ekshumavimui yra būtinas visais atvejais, nepaisant to, ar tiriami vieno, dviejų, trijų, ar kelių šimtų asmenų palaikai. Todėl norėtųsi paraginti tuos žmones, kurie ateityje organizuos palaikų perlaidojimo darbus, kviesti specialistus, kurie galės kompetentingai ištirti palaikus ir pagal galimybes juos identifikuoti.

Ne veltui šios publikacijos antraštei pasirinkti žodžiai, kuriuos perlaidojant partizanų palaikus pasakė Z.Railaitės sesuo B.Grižienė. Moksliškas palaikų ištyrimas parodė, kad okupantai nesitenkino partizanų mirtimi. Jiems žūtbūt reikėjo dar ir palaikus išniekinti, paslapčia užkasti. "Laisvės kovų archyvo" skaitytojams tai, be abejo, ne naujiena, tačiau norėtųsi pabrėžti, kad šiuo atveju visa tai yra dokumentiškai užfiksuota.

1995 02 26, Vilnius