TURINYS NR. 18

Skiriamas Pranciškui Asyžiečiui

Jonas Paulius II. Žmogus negali gyventi be meilės ......................... 761

ASYŽIAUS NETURTĖLIS

Pranciškus Asyžietis. Saulės giesmė ....................................... 762

[Ada Urbonaitė]. Šventasis Pranciškus Asyžietis ........................... 763

Stasys Yla. Malda į šv. Pranciškų Asyžietį, Katalikų akcijos Globėją ...... 774

Vynmedžio Šakelė. Tu praėjai su Saulės giesme ............................. 775

Giesmė šventam Pranciškui ................................................. 775

Robertas Zaičikas. Šventasis, apie kurį verta mąstyti ir šiandien ......... 776

Antanas Maceina. Iš knygos „Saulės giesmė" ................................ 786

Pranciškaus Asyžiečio 800 metų jubiliejui (Diptikas) .......................794

PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO DVASIOS ŽMONĖS

Motina Teresė iš Kalkutos ................................................. 795

Motinos Teresės dvasiniai tekstai ......................................... 797

Iš meilės yra taika ....................................................... 800

JAUNIMO PROBLEMOS

[Kun. Jonas Danyla SJ]. Kas iš tikrųjų lemia žmoniškumą ................... 802

Kaip mes meldžiamės ....................................................... 807

KAS MAN YRA KRISTUS

Aleksandra [Bubelytė] ..................................................... 810

Stasė [Belickienė] ........................................................ 810

Marytė [Mėlinauskaitė] .................................................... 811

Ada [Urbonaitė] ........................................................... 811

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS. Ylių k., Alsėdžių vls., Telšių aps. (Kn. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. Vilnius, 1963. T.l)