LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 35 T. 2003 m. - Turinys, metrika

ISSN 1392-0421

LAISVĖS KOVŲARCHYVAS   35

TURINYS

Atsiminimai, liudijimai Vakarų Lietuva
Jonas Petkevičius, Vytautas Urbikas. Mirti buvo per anksti ....................... 5
Zenonas Rombergas. Prisiminimai apie LLA narių apmokymą vokiečių žvalgybos
     daliniuose 1944-1945 m. .................................................... 68

Straipsniai
Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės
    Šalnos tėvūnijos Jūros (Žalgirio) būrio partizanų likimai ................... 80

Ona Lešinskaitė-Akacija. Mano partizaninis kelias ............................... 98
Petras Girdzijauskas. Kovos tikslas - laisvė ir nepriklausomybė.
    Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluoto pasipriešinimo pabaigą ir J.Žemaičio
    paėmimo nelaisvėn 50-metį minint ........................................... 102

Aurelija Malinauskaitė. LLA Vyties (Vytenio) rinktinė .......................... 132
Biografijos
Petras Girdzijauskas. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės (nuo 1948 m. Atsikūrimo
    rinktinės) štabo (rinktinės) vadas Vladas Gečas-Tonis ...................... 150

Rytų Lietuva
Doc.Kazys Strazdas. Jono Čereškos šeimos tragedija ............................. 153
Gražina Zujienė. Dr.Antanas Garmus ir Lietuvos Raudonsis Kryžius pirmosios sovietų
    okupacijos metais .......................................................... 162

Literatūrinis puslapis
Bronius Valaitis. Tie metai juodi... Kengyro sukilimas ......................... 186
Tremties keliais
Sofija Dargužytė-Graužinienė. Tremtyje ......................................... 207
Naujos knygos. Recenzijos, pristatymai
Andrius Rondomanskis. Ad majorem LLA gloriam ................................... 235
Dr.Vincas Žilėnas. Gydytojas, pamynęs žmoniškumą! .............................. 241
Asmenvardžių rodyklė ........................................................... 244
Vietovardžių rodyklė ........................................................... 253

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 2003

 

UDK 947.45/084/ LA-148

ISTORIJOS ŽURNALAS

Leidybinė komisija
Balys Gajauskas, Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus Balys Juknevičius 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Augustinas Švenčionis 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Irma Džiugienė, Violeta Jakučiūnaitė Vaiva Krikvaitė

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

 

Viršelyje: Partizanė lietuvaitė Ona Lešinskaitė-Akacija, Kęstučio apygardos Žalgirio būrio partizanė 1947-1952 m. J.Ozgirdo nuotrauka

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 35. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2003. □ SL176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas, tel. 32 32 14. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 32 31 79. □ Spaustuvė „MORKŪNAS ir Ko“, Draugystės g. 17, LT-3031 Kaunas. □ Užsakymas 3-643. □ Tiražas 2000 egz. 16 sp. l.

SANTRUMPOS

A.    -    apyrašas
a.    -    amžius
a.sl.    -    agentūrinis slapyvardis
apyg.    -    apygarda
aps.    -    apskritis
B.    -    byla
Bb.    -    Baudžiamos bylos

BDPS - Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis
d.    -    diena
dr.    -    daktaras
egz.    -    egzempliorius
eil.    -    eilutė
F.    -    fondas
g.    -    gimęs, gimimo
gen.    -    generolas
GP    -    ginkluotosios pajėgos
GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas
j.    -    jaunesnysis
JAV - Jungtinės Amerikos Valstijos
JKA    -    Jungtinė Kęstučio apygarda
K.    -    Kaunas
k.    -    kaimas
KAM    -    Krašto apsaugos ministerija
KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas
kpt.    -    kapitonas
L. ,1    -    lapas
LAF    -    Lietuvių aktyvistų frontas
LDK    -    Lietuvos didžioji kunigaikštienė
LIT    -    Lietuvos išlaisvinimo taryba
LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas
LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija
LKA    -    Laisvės kovų archyvas
LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika
ltn.    -    leitenantas
m.    -    metai
mėn.    -    mėnuo
MGB    -    Ministerstvo Gosudarstvenoj
Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija
mjr.    -    majoras
mstl.    -    miestelis
MVD    -    Ministerstvo Vnutrenich Del- Vidaus reikalų ministerija
NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas
NKVD    -    Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 
Nr.    -    numeris
P., psl.    -    puslapis
p.    -    ponas, ponia
plk.    -    pulkininkas
psk.    -    puskarininkis
r.    -    rajonas
red.    -    redakcija
rn.    -    rinktinė
sl.    -    slapyvardis
sr.    -    sritis
SSRS    -    Sovietų socialistinių respublikų sąjunga
Š.    -    šaltinis
T., t.    -    tomas
TRMA    -    Tremties ir Rezistencijos muziejaus archyvas
V.    -    Vilnius
val.    -    valanda
VGP    -    Vyriausias ginkluotojųjų pajėgų
VLIK    -    Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls.    -    valsčius
vnk.    -    vienkiemis
vršl.    -    viršila
ž.    -    žuvęs
žr.    -    žiūrėti