Margieji laiškeliai kariui

Supratinga ir nuosaiki nuomonė

Vasario mėn. pradžioj iš uolaus KARIO skaitytojo K. Šimėno gavome tokio turinio laišką:

“Dėkodamas Tamstoms už paraginimą remti KARĮ, sykiu dėkoju ir už atsiųstą knygą MEDINIS ARKLYS. Tikrai būsite daug atsilyginę KARIO skaitytojams bei žurnalo palaikytojams. Mums, buvusiems Lietuvos kariams, net gėda, kad esame taip apsileidę ir per mažai paremiame savo idėjinę spaudą. Aš manau, Tamstos suprantate esamas aplinkybes, kad buvusiems kariams sykiu rūpi ir kiti reikalai: Lietuvos vadavimo reikalas, šalpa, taip pat kitokia lietuviška spauda. Viskam reikia po truputį. Gerai, kad nenuleidžiate rankų, spaudos darbas čia sunkus. Jei vėlinuos, tai ne iš blogos valios... geriau vėliau, negu niekad.

Priimkite mano geriausius linkėjimus Jūsų ir mūsų šios srities kovoje, nepamirštant Lietuvos kario senų ir garbingų tradicijų.

Tamstoms pageidaujant, siunčiu savo pažįstamų keletą adresų, kurie, manau, turėtų KARIO žurnalą ne tik skaityti, bet jį ir finansiniai palaikyti. . .

Geriausios sėkmės

K. Šimėnas”

Įvertindami šią K. Šimėno iš Norwood, Mass, supratingą ir nuosaikią nuomonę, dėkodami jam už 1953 metų prenumeratos mokesčio ir keletos būsimų KARIO skaitytojų adresų atsiuntimą, pažymime, jog mes mielai sutinkame su principu “geriau vėliau, negu niekad”, šia proga maloniai prašome į tą principą atkreipti savo dėmesį tų KARIO skaitytojų, kurie prenumeratos mokesčžio dar nėra atsiuntę net už praeitus metus. Nenorėkime, kad uolieji skaitytojai, sielodamiesi žurnalo išsilaikymu, siųstų viršprenumeratines aukas, o pasyvieji — tą žurnalą stumtų į prarają, delsdąmi atlikti savo natūralią pareigą — prenumeratos mokestį sumokėti bent už praeitą laiką,, Negi šalia aukotojų privalome skelbti ir kitokį sąrašą ?

* * *

Mielas KARY,

Šių metų Tavo pirmą numerį ir knygą MEDINIS ARKLYS gavau, už ką esu labai dėkingas.

Kadangi nuo š. m. sausio 1 d. mano adresas šiek tiek pasikeitė ir man pačiam reikėjo, nors trumpam laikui, atsidurti ligoninėj, užtat ilgokai Tavęs turėjau laukti. Bet dabar, vartydamas rankose, labai džiaugiuosi Tavo turtingu turiniu ir prižadu ateityje kiek galėdamas remti.

Su pagarba
A/3c Ed. Šlakaitis

California, 1953.III.8.

* * *

Brangus ir mielas

mano gerbiamas KARY! Aš Tave skaičiau Lietuvoje, ir dabar Tave myliu ir gerbiu. Norėčiau Tau padėti sustiprėti, bet šiuo metu aš pats esu labai silpnas, be sveikatos, 6 kartus sužeistas, reikalingas protezų, po 1940 m. okupacijos 10 mėn. bolševikų iškankintas kalėjime; ten man buvo išsukinėti rankų pirštai ir išmušti dantys. Dėl to ir čia dėl silpnos sveikatos negaliu gauti darbo. Pragyvenu daugiausia iš savo žmonos kuklaus uždarbio. Todėl ir Tau daug kuo padėti negaliu, bet kiek galėdamas remiu ir remsiu, kol būsiu gyvųjų tarpe nuo Tavęs neatsisakysiu ir nesiskirsiu. Mūsų visų buvusių karių yra garbė ir pareiga Tave paremti. . .

P. Pliskevičius

Hartford, 1953.1.31.

* * *

Siunčiu 4 dol. ir prašau siuntinėti žurnalą KARĮ mano prieteliui, gyvenančiam Argentinoje, šių metų Nr. 1 pradedant, šiuo adesu: Jonas Gasiūnas. . .

Linkiu geriausios sėkmės!

Su tikra lietuviška pagarba
M. Valiulienė

Kanada, 1953.II.3.

* * *

Gerb. KARIO Redakcija,

Su šiuo laiškučiu siunčiu 4 dol. už 1953 m. KARIO prenumeratą. Linkiu KARIUI išklampoti sunkius tremties kelius ir laimingai grįžti į laisvą Lietuvą. O ponams redaktoriams taip pat linkiu didelės ištvermės ir sumanumo praskinti KARIUI kelią į plačią lietuvišką visuomenę.

Su pagarba

Kpt. Vincas Abramikas

Springfield, Ill., 1953.II.21.

KARYS SVEIKINA

KARYS sveikina visus savo bendradarbius, platintojus, skaitytojus ir visus tuos bičiulius, kurie KARIO nepamiršta, Velykų švenčių proga. Geros nuotaikos!

Kartu norime priminti mieliems skaitytojams, kad tie, kurie dar neatsiuntėte 1953 metams prenumeratos mokestį, paskubėkite tai atlikti. Matote, šiais metais KARYS išeina sodresnis, bet tuo pačiu mūsų ištekliai visai sukūdo. Gerb. platintojus prašome kuo skubiausiai atsiteisti už šių metų pirmuosius numerius. Laikykimės mūsų sutarto principo: gavus naują numerį — tuojau atsiskaityti už išplatintus ankščiau gautuosius. Laukiame!

O dabar dėkojame aukotojams. Štai jų eilė:

A/3c Leonas V. Rudžiūnas,JAV karys$6.00
Jurgis Bobelis iš Chicagos 5.00
J. Dragūnevičius iš Hartford,Conn. 2.00
B. Šmigelskis iš Rochesterio 2.00
O. U. iš Europos  2.00
J. Bakšys iš Kanados  1.00
St. Barauskas iš Kanados  1.00
P.  Ješkelevičius iš Philadelphijos  1.00
K.  Liaudanskas iš Newark,N. J. 1,00
V. J. Matikiūnas iš Chicagos 1.00
A. Matusevičius iš Kanados 1.00 
V. Obolevičius iš Rochesterio 1.00 
P.Pliskevičius iš Hartford,Conn. 1.00
St. Rukšėnas iš Kanados .... 1.00
J. Rūtenis iš Stamford, Conn. 1.00
V. Simanavičius iš Kanados 1.00 
J. Šaulys iš Banford, Conn. 1.00 
Pr. Totilas iš Omahos, Nebr. 1.00 
Vyt. Vaičiulis iš Brooklyno 1.00 
A. Valiuškis iš Middlebury, Ind. 1.00
A.Venskaitis iš Kanados 1.00
K.Žilėnas iš Racine, Wisc. 1.00
J.Žiūkas iš Kanados 1.00

Deja, šį kartą aukotojų eilė trumpesnė, negu buvo praeitą kartą. Augščiau išvardintiems aukotojams yra nuoširdžiai dėkingas

KARYS,

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.