Iliustruotasis KARYS

LIETUVOS TARYBA, 1918 M. VASARIO 16 D. VILNIUJE PASIRAŠIUSI NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ.

Iš kairės į dešinę: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys ir J. Smilgevičius; stovi : K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir Pr. Dovydaitis.

Lietuvos raiteliai Vilniuje, žygiuoja pro Katedrą.

Nuotrauka iš 1919 m.

ULONAI, ULONAI, ŠIRMIEJI ŽIRGELIAI...    Nuotrauka iš 1920

Lietuvos kavalerija, stipriai parėmusi Nepriklausomybės Akto įgyvendinimą.

1920 M. VASARIO 16-SIOS IŠKILMĖS ALYTUJE