Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Visa eilė buvusių Lietuvos karių nukeliavo į amžinybę: min. St. Girdvainis, ats. karininkas, sulaukęs 80 m.; Brooklyne mirė Parojus-Paršelis Juozas, 53 m., buvo baigęs karo mokyklą aspirantu ltn, laipsniu; Laisvės kovotojas Kostas Paliliūnas mirė Čikagoje, buvo Ramovės skyriaus narys, sulaukęs 68 m. Geg. 20 d. Čikagoje mirė Krivūlės pirm. Kazys Nacius, 63 m. amžiaus. Kpt. Juozas Krutulis mirė liepos 26 d. Dorčestery, Mass. Bostone liepos 6 d., staiga, mirė Ernestas Šmitas, buvęs Lietuvos karys, II Pas. karo metu tarnavęs JAV laivyne. Leonas Šukštis mirė gyvendamas Pittstone, Pa. Korėjos karo veteranas Andrius Kižis, mirė vos 42 metų sulaukęs, gyv. Pittstone, palaidotas Carverton kapinėse. Australijoje rugp. 9 d. mirė mjr. Kazimieras Zdanevičius, sulaukęs 71 m. amžiaus.

—    Algis Martišauskas, eidamas mokslus, baigė ROTC karininkų kursą ir gavo leitenanto laipsnį; išvyko į Colorado, į specialią aviacijos mokyklą, kurioj mokysis 6 mėnesius.

—    Ričardas Kružikas, iš Waukegano, Ill., atlikęs vienų metų tarnybą P. Vietname, išėjo į atsargą ir laimingas grįžo pas savo šeimą. Arvydas Kasparaitis, iš Waukegano, pabuvęs mėnesį atostogų išvyko į Pietų Vietnamą tęsti toliau karinės prievolės.

—    Mjr. R. J. Leimonas dabar eina Walter Reed ligoninėje socialinės tarnybos viršininko padėjėjo pareigas. Atlikęs karo tarnybą, jis pasiliko ir toliau joje dirbti, gaudamas majoro laipsnį. Ligoninėje jis dažnai skaito paskaitas.

— Raimundas Brinka ir Raimundas Kazlauskas baigia karinę tarnybą ir iš Vietnamo grįžę, vasaros pabaigoje, išeis į atsargą. Kilę iš Čikagos.

J. A. V. Armijos Karo kolegijos Carlisle stovykloje, Pennsilvanijoje, 1970 metų liepos mėnesio baigiančioje klasėje buvo ir pulkininkas leitenantas Kazimieras G. Oksas, USAR, gyvenąs 10520 South Hamilton Ave., Čikagoje. Nerezidentų dviejų metų kursą užbaigė 122 vyresnieji aktyvios ir atsarginės tarnybos karininkai iš visos Amerikos. Plk. ltn. Oksas dabar eina J.A.V. Armijos Atsarginio Inžinerijos štabo komandos viršininko pareigas. Šios komandos būstinė yra Čikagoje.

J.A.V. Armijos Karo kolegijos studijų tema yra Jungtinių Amerikos Valstybių tautinės strategijos išvystimas ir karinių jėgų programa. Pradedama su J.A.V. tautinio tikslo ir siekimų analize. Po to, seka įvairūs išsamūs kursai tiems tikslams pasiekti.

Kazimieras Oksas yra vykdomasis viceprezidentas Mutual Federal Savings bendrovėje, Čikagoje. Taip pat jis yra Lietuvos Prekybos Rūmų II-linojuje prezidentas, buvęs prezidentas Heart of Chicago Prekybos Rūmų ir narys National Society of Profes-sional Engineers. Šių metų pavasarį jis taip pat kandidatavo republikonų

Plk. ltn. Kazys Oksas

nominacijai į Kongresą iš 3-čio Illinois distrikto.

—    Juozas Krasinskas, iš Worces-terio, Mass., II Pas. karo veteranas ir invalidas, vadovauja “Frost Stamp Works’’ įmonei.

—    Oro jėgų laivyno kapelionas, plk. Pranas L. Jaškus paminėjo 25 m. kunigystės jubilėjų; ta proga Wilkes Barre buvo iškilmės ir jis buvo pakeltas į prelatus.

— Vytautas Petrauskas, iš Detroito, dabar atlieka karinę tarnybą; buvo Japonijoj. Detroite priklausė Atžalyno orkestrui ir jam vadovavo.

—    Sp. Jonas Stankus, kurio tėveliai Čikagoje, buvo iškilmingai sutiktas grįžęs iš P. Vietnamo. Ten būdamas už pasižymėjimą karo lauke gavo du Bronze Star medalius. Tęsti tarnybos išvyko į Ft. Hood bazę, o vasario mėnesį išeis iš karinės tarnybos.

—    Ltn. Antanas Jurėnas, dabar P. Vietname Da Sang bazėje, dažnai vavadovaudavo žvalgyboje. Paskutiniu metu išvyko į Okinavą, kur eina naują apmokymą. Jis laiškuose rašo, kad labai negražu ir nesmagu, kai JAV-se demonstruojama prieš karą Vietname.

—    Ed. Paulauskas, karininkas, buvo atvykęs į Čikagą pas tėvus atostogų iš P. Vietnamo. Čia jis įsigijo “Lithuanian Plaza” lentelę, kurią nuveš į frontą ir iš ten pasiųs į Balzeko muzėjų. Jo krūtinę puošia visa eilė žymeniu, gautų už drąsą ir pareigingumą. Jo šalmas papuoštas Vytimi.

—    Šiais metais iš Cambridge, Mass, išvyko jaunuoliai į karinę tarnybą iš šių šeimų: Mongirdų, Daukantų, Kačinskų, Markevičių, PaliųIių. Pastaruoju metu išleistas Algis Martinauskas. Jis išvyko į karo aviaciją keturiems metams.

—    Stephen Grushas, Gage Parke, Čikagoje yra kadetų ROTC mokykloj leitenantu, kur buvo apdovanotas medaliu už gerą pareigų atlikimą.

— PFC Frank Smilgis, per SW Herald laikraštį, Čikagoje, dėkoja už dovanėles P. Vietname ir prašo toliau nepamiršti karių, esančių toli nuo savo krašto. Ir mes nepamirškime savų karių, palaikykime ryšį su jais.


— Kapitonas, advokatas ir teisių daktaras Jurgis Gliaudys, iki šiol dirbo 5-tosios armijos kariuomenės teisme, Ft. Carson, Colo. Nuo rugpjūčio mėn. jis išvyko į Long Bin bazę, kuri yra prie Saigono (Vietname), kur paskirtas šarvuočių divizijos kariuomenės teismo nariu.

—    Lietuvos kariuomenės kpt. Cezaris Kazakevičiusmirė rugp. 27 d. Denveryje, sulaukęs 85 m.; Kanadoje, Sunnybrook veteranų ligoninėje, mirė II Pas. karo veteranas Alfonsas Klisevičius, 53 m. amžiaus; Hamiltone mirė 69 m. amžiaus sulaukęs ats. mjr. Juozas Šarūnas, velionis buvęs Hamiltone Ramovės skyriaus pirmininkas; liepos 12 d., Birminghame, Anglijoje, mirė Pranas Andriukaitis, Laisvės kovų dalyvis, DBLS narys.

-— Lietuvos kariuomenės majoras P. Gudelis,buvęs aktyvus Laisvės kovų dalyvis, gyvendamas V. Vokietijoje, parašė knygą, apie bolševikus 1918-1919 m.

— Kpt. Šimaitis, dabar esąs JAV kariuomenėje Texase, Garland bazėje, ruošiasi daktaro laipsniui.

—    Pvt. Jonas Sabaitis,kilęs iš Čikagos, tarnauja aviacijos bazėje Fort Carson, Colorado.

—    Vilius Mikaitis, atlikęs 4 metų karinę tarnybą, dalyvavęs P. Vietname kautynėse, baigė studijas ir įsigijo elektros inžinieriaus bakalauro laipsnį.

—    Edmundas Jurėnas, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, išvyko į JAV kariuomenę. Jis yra baigęs universitetą.

—    Sav.-kūrėjas Alfonsas Liškevi-čiusbuvo sunkiai susirgęs ir išbuvo 3 mėn. ligoninėje. Visi bičiuliai jam linki sveikatos.

—    Algis Butkus, iš New Yorko, išvyko vieniems metams į P. Vietnamą.

—    Mjr. Charles Stukga,kurio tėveliai gyvena Worth, Ill., jau 10 metų marinų tarnyboje; du metus išbuvo P. Vietname, kur už pasižymėjimą gavo Purple Heart medalį. Sugrįžęs į JAV, buvo paskirtas į žaliųjų berečių bazę Fort Bragg instruktorium.

O Ltn. K. Žukas, išbuvęs 12 savaičių paruošiamuose ir bandomuose kursuose Lacklando aviacijos bazėje, Texaso valstijoje, yra priimtas tarnauti į aviaciją. Jo tėveliai gyvena Čikagoje.

—    Ltn. Robertas Skukas, atvykdamas iš Vietnamo, kur buvo šarvuočių dalinyje, rugpjūčio 21 d. lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muzėjuje; apžiūrėjęs jį, pademonstravo karinį instrumentą — “naktivizorių”.

—    Du Kenošos lietuviai — jn. ltn. Juozas Milašiusir jn. ltn. Alfredas Darbutasyra P. Vietname. Jie yra baigę augštuosius mokslus, ir nors nebuvę karo mokykloje, gavo karininkų laipsnius.

—    Gediminas Gasparas, čikagietis, buvo parvykęs atostogų pas tėvelius. Neilgai trukus jis baigs JAV karinę tarnybą ir yra pasiryžęs siekti fizikos daktarato.

—    Ltn. Petruševičius(Pietų Amerikoje) gražiai patarnavo ten besilankančiai Grandinėlei. Jis buvo vertėjas Grandinėlės pasirodymuose.

—    Kanados kariuomenės mjr. R. V. Paukštaitis, iki šiol ėjęs Kvebeko mieste karinės apygardos ryšių dalies viršininko pareigas, yra iškeltas į Winnepegą, kur prižiūrės ryšininkų parengimą.

—    Marinas Leonardas Jakaitis, išbuvęs 13 mėnesių P. Vietname, ten kovos lauke sužeistas, buvo apdovanotas Bronzos žvaigžde ir Purple Heart medaliu. Šiuo metu, nors dar kakle nešioja skeveldras, kurias negalima operuoti, įstojo į Filadelfijos un-tą ir ruošiasi odontologijos profesijai. Jo brolis Romas, JAV kar. ltn., yra Tailande.

—    Serž. Raimundas Brinkanesenai grįžo sveikas ir laimingas iš JAV karinės tarnybos, pas tėvelius Čikagon. Jam teko dalyvauti Vietnamo kare ir Kambodijos invazijoje. Kautynėse buvo sužeistas artilerijos sviedinio skeveldrų į kojas, bet dėka gero gydymo, pasveiko. Apdovanotas įvairiais medaliais, tarp jų ir Purple Heart. Dabar jis įstojo į IBM mokyklą.

—    žymusis lietuviškos skautijos kūrėjas kpt. Petras Jurgėlaparašė skautijos istoriją iš 900 pusk, su 400 iliustracijų. Kūrinį išleidžia Lietuvių Skautų S-ga.

—    Lietuvos savanoris-kūrėjas Jonas Stasys, čikagietis, buvo susirgęs ir dabar, grįžęs į namus, visiems dėkoja, jį lankiusiems ir jo nepamiršusiems.

— Gusarų pulko buvęs vyr. psk. Tadas Bliukysžuvo eismo nelaimėje, Australijoje, kovo mėn. 15 d. Lietuvos okupacijos metais jis tarnavo Savisaugos Daliniuose.

-— Ramovėnas — j. psk. Aleksas Rūkštelė,š.m. rugpjūčio mėn. 3 d. mirė Adelaidėje, Australijoje.

MIRĖ FELIKSAS BAKŠIS

Liepos mėn. 7 d., Čikagoje, mirė Feliksas Bakšis,gyv. 2443 W. 70 St., sulaukęs vos 52 metų amžiaus. Tai II Pasaulinio karo auka. Jis tarnavo 4 metus JAV inžinerijos batalione ir buvo Europoje karo metu. Du metus jis buvo V. Vokietijoj ir čia jis susitikdavo su mumis, tremtiniais. Už kovų žygius buvo apdovanotas Legiono medaliu ir gero pasižymėjimo medaliu. JAV kariuomenės išduotas atleidimo aktas sako, kad Feliksas Bakšis buvo ištikimas karys, net du kartu sužeistas. Tie sužeidimai ir buvo ankstyvos mirties priežastis.

Velionis buvo palydėtas su kariškomis iškilmėmis liepos 2 d. :š Ma-žeikos-Evans koplyčios ir Gimimo parapijos bažnyčios. Palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, dalyvaujant Don Varnas Postui, jo motinėlei ir giminėms.

A.a. Feliksas Bakšis