Tremties Trimitas

Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave. Racine, Wisc.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS DETROITE

L. Šaulių S-gos Tremtyje visuotinis atstovų suvažiavimas įvyko 1970 m. balandžio 25 ir 26 d., Detroite.

Šeštadienis buvo gražus ir saulėtas pavasario rytas. Atstovai , šauliai ir svečiai vyksta į Lietuvių Namus. Jau gerokai prieš 9 v. ryto šauliai baigia suplaukti, iš įvairių Amerikos ir Kanados vietovių, į suvažiavimą. Gatvėje didelis automobilių judėjimas, visos aikštės automašinoms pastatyti perpildytos. Automobiliai su įvairių žėrinčių spalvų numerių lentelėmis ir valstijų pavadinimais atkreipė praeivių dėmesį.

Lietuvių Namuose buvo didelis judėjimas ir visur girdėjosi įvairūs garsai, kalbos, juokai.

Stebint iš šono, girdi nuoširdžius pasisveikinimus ir įvairius vardus tariant. Girdi nusistebėjimus taip netikėtai susitikus. Girdi žeriant komplimentus, girdi bučkių garsus. Girdi žodžius, kad susenai, pražilai. . . Visų nuotaika gera — šventadieniška.

Iškilmių salėje vyksta registracija. Atvykusius atstovus registruoja: Marija Šimkienė, Lidija Mingėlienė, Vincas Tamošiūnas ir Stefanija Kaunelienė. Užsiregistravusiems prisegamos gražios išvaizdos auksinės spalvos rėmeliai su identifikacijos įrašu ir trispalviu kaspinu. Kaspine įrašyta: LŠST atstovų suvažiavimas Detroite 1970 m. IV 25 ir 26 d. ir — šaulių emblema.

Š. s-gos suvažiavimo iškilmingojo posėdžio programa: suvažiavimo atidarymas, prezidiumo kvietimas, vėliavų įnešimas, J.A.V. ir Kanados himnai, mirusių narių pagerbimas, garbės ženklų įteikimas, sveikinimai, prof. V. Mantauto paskaita ir vėliavų išnešimas.

Šaulių S-gos atstovų suvažiavimo iškilmingas posėdis buvo pradėtas Š. s-gos pirm. V. Išganaičio žodžiu. Jis pakvietė į garbės prezidiumą: J. Šepetį, V. Alantą, S. Jakubicką, E. Jankutę, gen. J. Černių, K. Veikutį, prof. V. Mantautą, kun. J. Borevičių ir sekr. adv. A. Budrecką. Įnešus vėliavas buvo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai. Amerikos himną giedojo I. Vizgir-

Šaulių s-gos suvažiavimo garbės prezidiumas. Iš k. sėdi: V. Alantas—žurnalistų s-gos pirm., S. Jakubickas—Atgimimo sąjūdžio CV, Elzė Jankutė, gen. J. Černius, K. Veikutis — Vilniaus Krašto s-gos pirm., prof. V. Mantautas, kun. J. Borevičius—LB CV vicepirm., š. s-gos pirm. V. Išganai-tis ir sekretorius adv. A. Budreckas.

šaulių s-gos suvažiavimo garbės nariai ir išrinkti pareigūnai. Iš k. sėdi: M. Šnapštys, kun. J. Borevičius, S. Kaunelienė, garb. narys V. Išganaitis, K. Kodatienė, š. s-gos pirm. V. Tamošiūnas, prof. V. Mantautas, gen. J. Černius, prof. E. Pūtvytė ir adv. Alg. Budreckas. Pirmoje eilėje iš k. stovi: S. Jokūbaitis, K. Milkovaitis, S. Bernatavičius, P. Padvaiskas, J. Šostakas, J. Baublys, M. Vitkus, S. Jakubickas ir V. šarka. Antroje eilėje iš k. stovi: K. Klinauskas, V. Keturakis, J. Švoba ir V. Mingėla.


daitė, o pianinu palydėjo R. Rukštelytė. Po to, tylos minute buvo pagerbti mirusieji šauliai: garb. narys prof. Šimoliūnas, red. Petrauskaitė ir šaulys Vaičaitis. Apdovanotiems garbės ženklais S. Butkaus kuopos šauliams, Leonardui Šulcui ir Antanui Šiurkui, Š. s-gos pirm. V. Išganaitis įteikė žymenius, kuriuos prisegė gen. J. Černius su M. Šnapščio palyda.

Suvažiavimą sveikino žodžiu: gen.J. Černius, V. Mantautas, V. Alantas — Žurnalistų S-gos vardu, J. Šepetys — Ramovės vardu, kun. J. Borevičius — LB C V vardu K. Veikutis — Vilniaus Krašto S-gos vardu, S. Jakubickas -— LAS vardu ir E. Jankutė.

Algirdas Budreckas perskaitė gautus sveikinimus raštu. Sveikino: garb. narys adv. R. Skipitis, garb. narė S. Pūtvytė - Mantautienė, garb. narys A. Mantautas ir garb. narys K. Musteikis, Dipl. šefas S. Lozoraitis, Lietuvos atstovas J. Rajeckas, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje P. Daužvardis,Lietuvos gen. kon. Los Angeles J. Bielskis, gen. kons. Toronte J. Žmuidzinas, V. Sidzikauskas, vyskupas V. Brizgys, prel. M. Krupavičius, Vliko pirm. J. Valiūnas, Rez. Rem. K-to pirm. L. Valiukas, kun. G. Kijauskas LB CV pirm. B. Nainys, LSB vyr. skaut. P. Molis, Kūrėjų - Savanorių pirm. J. Švedas, ALTS vardu T. Blinstrubo pavedimu J. Švoba ir kpt. M. Randla Baltic Veterans Corps, Toronte vardu.

Prof. V. Mantautas savo trumpoje paskaitoje prisiminė Š. s-gos įkūrėją Vl. Pūtvį. V. Pūtvis turėjo savą filosofiją ir savitas pažiūras į valstybę ir tautą. Prelegentas savo paskaitoje nagrinėjo V. Pūtvio idėjas filosofinėje plotmėje.

Išnešus vėliavas buvo užbaigtas iškilmingasis posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo Vladas Išganaitis ir sekretoriavo Algirdas Budreckas.

Pertraukos metu atstovai ir svečiai buvo pavaišinti užkandžiais, o vėliau sekė programos darbo dalis. Darbo posėdžiams buvo sudarytas prezidiumas: garb. pirm. prof. V. Mantautas, pirm. M. Šnapštys, vicepirm. K. Kodatienė; sekretoriatą sudarė: S. Kaunienė, V. Mingėla ir K. Daugvydas.

Darbo posėdis buvo pradėtas vėliavą įnešus ir ją perdavus suvažiavimo pirmininkui. Tą atliko Š. s-gos pirm. V. Išganaitis. Nutarta buvo daug laiko negaišti, todėl pranešimai buvo kondensuoti, bet išsamūs. Kiek ilgiau buvo sugaišta prie s-gos pirmininko rinkimų. Atsisakius V. Išganaičiui nuo kandidatūros, suvažiavimas Š. s. pirmininku išrinko Vincą Tamošiūną.

Po to, buvo renkami kiti pareigūnai. Iš rinkimų rezultatų, atrodo, labiausiai vyrauja Čikaga ir Detroitas. Š. s-gos centro valdybos sąstatas: S. Jakubickas I vicepirm., K. Milkovaitis, II vicepirm., V. Keturakis, Sp. sek. vadovas J. Šostakas, Jaun. sek. vadovas, S. Bernatavičius, ižd., P. Padvaiskas Tiek sk. vadovas, kun. J. Borevičius, Kult. sk., M. Vitkus, Jūrų š. vadovas, J. Baublys, I sekr., J. Švoba, II sekr. K. Kodatienė, š. m. vadovė, V. Mingėla, Spaud. ir Inf., P. Petrušaitis, T. Trimito redakt., S. Jokūbaitis, narys ir A. Gintneris, kandt. Garbės teismas: gen. J. Černius — pirm. A. Budreckas, M. Šnapštys — nariai ir V. Šarka — kandt. Kontrolės Kom.: Adolfas Jodka, S. Radzvickas ir K. Klinauskas.

VINCAS TAMOŠIŪNAS —ŠAULIŲ S-GOS PIRMININKAS

1970 m. balandžio 25 ir 26 d. Šaulių S-gos atstovų suvažiavime, Detroite, buvo renkamas Sąjungos pirmininkas. V. Išganaičiui atsisakius kandidatuoti, suvažiavimas išrinko Šaulių S-gos pirmininku Vincą Tamošiūną.

Jis nuo pat jaunų dienų priklausė šauliams; buvo ilgametis Molėtų, Tauragnų ir Vyžuonų šaulių būrių vadas. Išeivijoje irgi nuo pat šaulių s-gos atkūrimo jai dirba. Ir dabar jis sėkmingai vadovauja St. Butkaus šaulių kuopai.

Šaulių s-gos pirm. V. Tamošiūnas yra baigęs Lietuvoje Karo mokyklą ir Augšt. Policijos mokyklą. Tarnaudamas, ėjo įvairias atsakingas pareigas.

Lietuvai praradus nepriklausomybę 1940-1944 m. jis dirbo pogrindyje — buvo Zarasų apskr. Lietuvos Laisvės Armijos vadu. Viekšniuose buvo vienas iš Tėvynės Apsaugos Rinktinės steigėjų 1944 m. rugsėjo 28 d.

Vincas Tamošiūnas yra darbšti ir kukli asmenybė. Nemėgsta, kad apie jį kas rašytų, nors jis pats rašo ir gerai valdo plunksną. Išeivijoje jis bendradarbiauja: T. Trimite, Policijoje, Santarvėje, Dirvoje, Lietuvių Enciklopedijoje ir daugelyje laikraščių.

Šaulių s-gai jis visa siela yra atsidavęs. Patriotiškumas ir meilė Lietuvai, tai jo gyvenimo prasmė. Jis taip pat priklauso įvairioms lietuviškoms organizacijoms.

Sveikiname šaulių s-gos pirmininką Vincą Tamošiūną ir linkime jam Viešpaties palaimos, sveikatos ir ištvermės dirbti Šaulių sąjungai, lietuvybei ir mūsų tėvų krašto laisvei.

Algirdas Budreckas

Kas programoje buvo numatyta suvažiavimo pirmai dienai, visi nurodyti punktai buvo išsemti.

Vakare atstovams ir svečiams buvo suruoštas rautas. Lietuvių Namų didžioji salė buvo pilna dalyvių. Buvo atlikta ir meninė programa.

Programą atliko Detroito jaunimas: Barbora Ūsaitė, Irena Vizgirdaitė, Ramunė Rūkštelytė, Birutė Januškaitė, Irena Svetickaitė, pranešėja.

Barbora Ūsaitė tikrai parodė pianistės sugebėjimus. Detroito jaunimo programa gera. Reikia tik jais džiaugtis ir palinkėti, kad jie savo gabumus - talentus neužmestų. Rautas praėjo draugingoje nuotaikoje. Apie vidurnaktį visi skirstėsi.

Sekmadienį, 8-tą valandą ryto, lietuvių radijo valanda prikėlė mus lietuviškų melodijų garsais. Programoje buvo paminėtas ir suvažiavimas.

Šv. Antano bažnyčioje įvyko pamaldos, kurias atlaikė kun. J. Borevičius. Jis savo pasakytame pamoksle kėlė mūsų golgotą, vis perpildamas ir pabrėždamas, kad ypač šauliai turi puoselėti, budėti ir įgyvendinti nuoširdumą ir meilę, ne tik tarpusavy, bet ir visų lietuvių tarpe. Prie didžiojo altoriaus buvo išrikiuotos vėliavos. Išeinant gretomis iš bažnyčios, pastebėjau žmones braukant ašaras nuo veidų. Pamaldose daugelis šaulių buvo uniformuoti.

Po pamaldų šauliai vėl susirinko į Lietuvių Namus, kur buvo svarstomi įvairūs reikalai, bei sumanymai.

Algirdas Budreckas perskaitė Rezoliucijų komisijos nutarimus, kur buvo prisimintas mūsų tautos genocidas, pasisakyta, kad šauliai išliktų ne tik gerais lietuviais, bet ir šio krašto lojaliais piliečiais. Pasveikintas prezidentas Richardas Nixonas. Rezoliucijos buvo suvažiavimo vienbalsiai priimtos.

Išnešus vėliavą ir sugiedojus Lietuvos himną suvažiavimas buvo užbaigtas.

Vėliau vyko posėdis, išrinktų pareigūnų pasiskirstymas pareigomis ir padaryta visų pareigūnų bendra nuotrauka.

Š. s-gos pirmininkas ir Globos komitetui reiškiame šaulišką padėką už surengtą gerą suvažiavimą ir puikų priėmimą.

Algirdas Budreckas

ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO, DETROITE, VILTYS

Detroite įvyko, sakytume, istorinis šaulių suvažiavimas, kurio metu iš JAV ir Kanados suvažiavę atstovai nagrinėjo praeity atliktų darbų svarbą ir tuo pačiu, bandė atskleisti, ir gairėmis nužymėti ateities vykdytinų darbų kelius.

Apie 100 delegatų (ir apie 50 svečių) iš suvažiavime nagrinėtų pranešimų, kurie bylojo apie atliktus darbus, supratome, kad netekę savo šventosios lietuviškos žemės po kojomis, atsidūrę šioje Atlanto pusėje, laisvuose kraštuose, galime savo patriotinę veiklą atnaujinti, išvystyti ir kad vergijos pančiai svetimųjų tironų uždėti tautai negali sukaustyti mūsų dvasios.

Šiame suvažiavime, priverstinoje išeivijoje įvykusiame, buvo pateikta lietuviškos-šauliškos sąžinės apyskaita. Per viso suvažiavimo darbus raudona gija vingiavosi mintis: “Esame beginkliai šauliai užtat vis labiau ginkluojamės tėvynės meilės ir kultūros ginklais ir vis labiau ginkluosimės ir savus vaikus ginkluosime galingais dvasiniais ginklais.”

Norime pabrėžti visų suvažiavimo darbų pynėje, bene vieną svarbiųjų, šaulių Sąjungos pirmininko išsirinkimą trejiems metams. Vladui Išganaičiui dėl ligos pasitraukus, jo vieton buvo išrinktas geras šaulys ir pavyzdingas lietuvis Vincas Tamošiūnas, iki šiol sėkmingai vadovavęs Detroito Stasio Butkaus šaulių kuopai.

Didžia sekme ir laimėjimu reikia atžymėti taip pat ir naujos LŠST C. valdybos išrinkimą. Tikrai malonu pasveikinti naują šauliškąją vadovybę ir palinkėti jai, trijų metų kadencijos metu, geriausio pasisekimo ir brandžiausių lietuviškų laimėjimų visuose šauliškuose darbuose.

Itin plėstini darbai: telkti jaunimą į šaulišką darbą (pradžioje daugiau praktikuojant sporto šaudymą), ugdyti bei puoselėti lietuviškos kultūros perlus visuose frontuose, rūpintis lituanistiniu švietimu ir jį visaip remti, visaip veikti ir jungtis į lietuvybės išlaikymo avangardą, JAV ir Kanadoje. Stengtis steigti šaulių sąjungos grandis, būrius ir kuopas, kur tik galima, visame laisvajame pasaulyje. Tai mūsų darbų darbelių, visų rūpesčių Alfa ir Omega.

Šiuo metu ir Tomai netikėliai pradeda įtikėti, kad LŠST veikla nėra tuščia. Juk tikrai plačiai išsiplėtė šauliai. Šauliai tikrai giliai įsisunkė ir į patriotingosios lietuvių visuomenės klodus. . . šiandien patriotiniai ir kultūriniai mūsų darbų užmojai nebegali stovėti vietoje. Jie nesustabdomi — jie gaivalingai veržiasi pirmyn. Sekime Vlado Pūtvio, Tumo Vaižganto, Mato Šalčiaus, Antano Smetonos raštuose skelbtą Šaulių Sąjungos ideologiją.

Mūsų, šiuo metu, nedaug tėra. Kai nepriklausomoje Lietuvoje turėjome 60.000    šaulių, šiandien teturime apie 2.000    šaulių, JAV ir Kanadoje.

Suvažiavimo atlikti darbai mus įtikino, tačiau, kad 1953 m. įsteigtoji LŠST eina pažangos keliu. Ypač tai gali pastebėti kiekvienas galvojantis bešališkas lietuvis Detroito šaulių veikloje. Čia, atrodo, ir jaunimas nėra kurčias mūsų šauliškom idėjom. Šauliško darbo plotai yra platūs ir gilūs, o gal ir neaprėpiami. Darbo užteks visiems, reikia tik geros valios, gerų norų ir lietuviško darbštumo, bei pasišventimo. Taip pat reikia, kur kas, daugiau šauliškos propagandos. Išmokime dažniau ir plačiau naudotis spaudos, radijo valandėlių naudinga paslauga. Nepagailėkime spaudai paremti kelių dolerių. Tikėkime, jog taip dirbdami susilauksime visokeriopos naudos. Sakoma, nauda labai palengva atslenkanti. Tačiau — lašas po lašo ir akmenį pratašo. Iki šiol šiomis priemonėmis LŠST labai mažai tesinaudojo. Tikėsimės, jog LŠST bent porą kartų per metus pasirodys ir su savu biuleteniu. Jam vardą siūlau — “TRIMITAS”.

Vladas Mingėla

Jūrų šaulių “švyturys” kuopos metiniame susirinkime dalyvavo virš 40 narių. Kuopos valdyba, papildyta naujais nariais: agr. Jurgis Baublys išrinktas II vicepirmininku ir kun. Kazimieras Simaitis kuopos kapelionu.

Už nuopelnus Lietuvai ir LŠST, per visuotiną šaulių s-gos atstovų suvažiavimą Detroite, 1970 m. balandžio 25 d., apdovanotas šaulių žvaigždės ordinu St. Butkaus kp. šaulys Leonardas Šulcas.


DETROITO ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d. Lietuvių Namuose įvyko St. Butkaus šaulių kuopos metinis susirinkimas. Atidarė kuopos pirmininkas Vincas Tamošiūnas pakviesdamas pravesti: pirmininku Antaną Petrauską ir sekretoriumi Vladą Mingėlą. Vincas Tamošiūnas suglaustai atpasakojo dviejų metų laikotarpio nuveiktus kuopos darbus. Kadangi šauliai yra labai darbštūs ir tų nuveiktų darbų daug, tai jų čia ir neminėsim. Svarbiausias šiuo metu prieš akis stovintis darbas, tai visuotinas JAV ir Kanados šaulių atstovų suvažiavimas.

Ižd. Petras Bliudžius padarė pranešimą apie iždo stovį. Kuopa turėjo pajamų $8,331.03 ir išlaidų $5,947.75. Dabar kasoj yra $2,383.28.

Kuopos protokolą perskaitė Vladė Šiurkienė, kuris be jokių pakeitimų buvo priimtas. Moterų sekcijos veiklą referavo Lidija Mingėlienė. Jos per praėjusius ir šiuos metus Punsko trikampio lietuviams parengė ir išsiuntė 30 siuntinių.

Šaudymo sporto reikalais kalbėjo sekcijos pirmininkas Jonas Šostakas, o spaudos ir kultūros — Vladas Mingėla.

Kuopos valdyba ir sekcijos dviems metams išrinktos iš šių asmenų:

Kuopos valdyba: pirm. Vincas Tamošiūnas, Leonardas Šulcas, Petras Bliudžius, Lidija Mingėlienė, Elžbieta Jodinskienė ir Antanas Petrauskas.

Moterų sekcija: Lidija Mingėlienė, Vladė Šiurkienė, Valerija šulcienė, Bronė Selenienė, Genė Viskantienė, Marija Šimkienė ir Aldona Tamulionienė.

Spaudos ir Kultūros sekcija: Jonas Švoba, Vladas Mingėla, Antanas Grinius, Stefa Kaunelienė, Marija Sims, Leonardas Heiningas, Danutė Petronienė, Petras Januška, Pranas Taruta, Vladas Selenis, Feliksas Motuzas, Vladas Pauža, Vincas Tamošiūnas, Marijonas šnapštys ir Alfonsas Žiedas.

Šaudymo Sporto sekcija: Jonas Šostakas, Antanas Šiurkus, Jonas Kavaliauskas, Matas Baukys ir Vytautas Kunciūnas.

Revizijos k-sija: Marijonas Šnapštys, Eduardas Milkauskas, Bronius Valiukėnas ir Bronius Burba.

Garbės Teismas: Feliksas Motuzas, Juozas Racevičius, Juozas Briedis, Bronius Tatarūnas.

Vasario 16 gimnazijos būrelio vadovas: Jonas Butkus.

Atstovai DLOC: Marijonas Šnapštys ir Eduardas Milkauskas.

Foto reporteriai: Kazys Sragaus-kas, Jonas Butkšus, Jonas Maršalkovičius.

Vaišių komisija: Kazys Sragauskas, Stepas Dryža, Juozas Augaitis, Feliksas Blauzdys ir Jonas Butkus.

Atstovais į šaulių suvažiavimą: Vladas Mingėla, Stefa Kaunelienė, Vladas Selenis, Leonardas Šulcas, Jonas Švoba, Elžbieta Jodinskienė, Antanas Grinius, Jonas Šostakas, Petras Bliudžius, Marijonas Šnapštys ir Vincas Tamošiūnas.

Pagal LŠST statutą dalyvavusieji šauliai susirinkime pirmininko Vinco Tamošiūno buvo prisaikdinti. 40 šaulių priėmė priesaiką ir pasižadėjo dirbti Lietuvos laisvei ir jos gerovei. Į kuopą priimti 7 nauji nariai.

Valdyba ir sekcijos pareigomis dar nepasiskirstė, išskyrus Spaudos ir kultūros sekciją, kuri tuojau tą pačią dieną turėjo posėdį ir išsirinko valdybą šių asmenų: pirmininkas Jonas Švoba, vicepirmininkas Vladas Mingėla ir sekretorius Antanas Grinius. Sekcijų pirmininkai kuopos valdyboje eina vicepirmininkų pareigas.

Susirinkimas praėjo darbingoje ir pakilioje nuotaikoje. Jam pasibaigus visi susirinkimo dalyviai buvo vaišinami kava ir visokiais skanumynais. Vaišėms vadovavo šauliai Antanas ir Vladė Šiurkai.    "D”

Pirmasis LŠST pirmininkas ir S-gos garbės narys Aleksandras Mantautas (d.) priima Lietuvių Fondo jubilėjinį medalį iš š. inž. Juozo Stašaičio, Jono Vanagaičio š. kp. pirmininko, kuris įteikiamas š. Al. Mantauto 75 metų sukakties proga. Stebi S-gos garbės narė Sofija Pūtvytė-Mantautienė.

Nuotrauka Stasio Urbono