Karys 1970m. 3-4 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1460)    KOVAS - MARCH    1970 

2000 metų Stelmužės ąžuolas, seniausias Europoje ........ (viršelis)

Nr. 4 (1461)    BALANDIS - APRIL    1970 

V. Maželis— “Grandinėlės” koncertas New Yorke ..... (viršelis)

  T U R I N Y S

Z. Raulinaitis— Apuolės užpuolimas

V. Mingėla— TRIMITO penkiasdešimtmetis

S. Baipšys— Ansaldas suktuke

J. Gediminėnas— Nenorėjau būti didvyriu

P. Dirkis— Karių nuotaikos prieš 50 metų

A. Budreckis— Daškevičius—Lietuvis Kazokas

O. Žadvydas— Šarvuočių Rinktinė

J. Papečkys— Geležinkelių Kuopa

J. V. Sūduvas— Paotow, R. Kinijos atominis centras

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Karinės Žinios

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS“Tremties Trimitas”
K. KODATIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės Žinios" 

Leidžia: L.V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore — M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,
Philadelphia — A. IMPOLĖNAS,
Australija — V. ŠALKŪNAS

  1.  PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — M. Ambraziejus, “Gifts International”, “Marginiai”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRAND RAPIDS, MICH. — J. Belinis 
KENOSHA, WIS. — B. Juška 
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
NEWARK, N .J. — Kazys Trečiokas
OMAHA, NEBR. — J. Kantanavičius 
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva” 
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas— 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

VENEZUELOJE

Kun. A. Perkumas, SDB — Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS”—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN. N.Y.