Šaulė tremtyje

Šiuos puslapius spausdinant mus pasiekė liūdna žinia, kad Redaktorė E. Petrauskaitė, po trumpos ligos, pasimirė Čikagoje.

PETRONĖ ORINTAITĖ

Partizano Sesei

Nedainuoki, sese, miela, posmo gaidą graudžią:
brolių širdys žalioj girioj gyvą žodį siaudžia...

Amžių amžiai mūsų. žemėj sėjo dirvon kraują,
ir daigino, ir sūpavo saulė javą naują .. .

Mėlynuoja lino veidas, veši vasarojai
ir žilvičiai auksu žėri, ąžuolai keroja.

Nemuno, Nevėžio vilnys skaidrią giją šnara,
o naktovidžio žvaigždynai verpia baltą skarą .. .

Kas pavasarį bijūnai, kvapios mėtos želia,
mirga gėlės, žalumynai— tai našlaitės daliai...

Meilės aukąjauną širdįgyvo kraujo lašą
tavo kraičiui brolių mirtys vėliavon įrašė . . .

Tai ne liūdesį, ne gėlą, sese, man dainuoki
šviesią gaidą link padangių volungė tesuokia!

Dobilą, rūtelę žalią sau kason įpynei:
karžygių daina nemiršta niekados tėvynėj ...

ŠAULĖS MOTERYS KULTŪRINĖJ SAVAITĖJ — DAINAVOJ

LŠST jub., 50 metų sukakties proga suruoštoje stovykloje — kultūrinėje savaitėje — Dainavoje dalyvavo ir gražus skaičius moterų.

Atvykus pirmą paskaitų dieną, radau tolimiausią viešnią iš Bostono sesę Stašaitienę, keletą Čikagos sesių ir būrį detroitiečių. Čikagiškės Daiva ir Galinda Šilingaitės stropiai aptarnavo spaudos stalą, kur buvo galima įsigyti jub. ženklelius ir šaulišką spaudą. Detroito sesės stropiai padėjo broliams įvairiuose tvarkymo darbuose.

Po paskaitų turėjome savo pasitarimą, vakare dalyvavome greta stovyklaujančių skaučių - skautų lauže. Sesės buvo patenkintos stovykla, miela buvo stebėti jų gerą nuotaiką.

Savaitgaliui susilaukta gausesnio skaičiaus moterų. Dėka veiklios Čikagos moterų šaulių vadovės St. Cecevičienės, atvyko gražus būrys čikagiškių, dauguma jų tautiniais rūbais, iškilmingai pasipuošusių. Taip pat dėka energingo Kanados šaulių rinktinės pirm. St. Jokūbaičio, susilaukėme ir Kanados sesių, kurios uniformuotos, pilkais, naujai įsigytais, kostiumėliais labai tvarkingai, gražiai atrodė. Suvažiavo ir detroitiškės — negalėjusios visą laiką stovyklauti. Jų tarpe dvi jūrų šaulės su naujai įsigytomis uniformomis, mėlynais kostiumėliais, taip pat darė labai gerą įspūdį.

Vl. Pūtvio, Baisiojo birželio ir Partizanų iškilmingo minėjimo metu paskaitą apie baisųjį birželį skaitė sesė St. Kaunelienė, nušviesdama visus žiauriausius komunistinius metodus, kokius jis vartoja savo režimo laimėjimui.

Iškilmingo minėjimo metu apdovanotoms sesėms: St. Cecevičienei, iš Čikagos, St. Pranenienei ir M. Sims, iš Detroito, S-gos pirmininkas prisegė Šaulių žvaigždes ir įteikė pažymėjimus. Sesei Em. Petrauskaitei, šiuo metu sergančiai ir negalinčiai mūsų tarpe būti, s-gos pirm. Vl. Išganaitis Šaulių žvaigždę pasirūpino įteikti anksčiau.

G. Viskantienė paskaitė J. Degutytės eilėraštį “Tėvynė”.

Padėkota Centro Valdybai už suteiktą Skaučių Seserijai garbę, apdovanojant VS v. s. M. Jonikienę Šaulių žvaigžde, ką VS ir Vadija laiko visos Skaučių Seserijos darbo ivertinimu.

Po minėjimo turėjome sesių pasitarimą, nes visoms buvo miela arčiau susipažinti, pasitarti rūpimais klausimais. Plačiau buvo diskutuojamas uniformų klausimas. Bendras visų pageidavimas buvo: palaidas kostiumėlis ir balta bliuskutė. Daugumai patiko Toronto sesių pilkas kostiumėlis ir kepuraitės tos pat spalvos. Čikagiškės sesės pasisakė už mėlyną kostiumėlį. Jūros šaulės, tikime, prie savo gražių mėlynų kostiumėlių pasiliks.

Aktyviai sesės dalyvavo ir jubilėjiniame lauže, prisidėdamos prie programos. Sesės poetė M. Sims ir Kanados .atstovė M. Valiulienė, kartu su S-gos pirm. VI. Išganaičiu, Dainavos stovyklos vyr. šeimininku dr. Ad. Damušiu ir šaulių stovyklos viršininku V. Tamošaičiu, uždegė jub. Joninių laužą. Didingai nuskambėjo “Lietuva Brangi”. Paskaičiau savo kūrybą — “Aukso Sukaktis”.

Pasveikinti Vardo Dienos proga ir Kanados sesių Iz. Navickienės ir Z. Jonikienės visi lauže dalyvavusieji Jonai buvo papuošti gėlėmis.

Detroito jaunosios šaulių pagelbininkės R. Kaunelytė, R. Putriūtė ir D. Gaižutytė išpildė akt. D. Juknevičiūtės paruoštą montažą “Stovėjau Parimus”.

J. Petrausko paruoštame montaže “Sudiev Motule” dalyvavo ir Čikagos sesės, S. Petrauskienė — buvusi ilgametė Čikagos moterų šaulių vadovė, ir A. Markuzienė.

V. Tamošiūno paruoštose “Senovės Augštaičių Vestuvėse’’ dalyvavo detroitiškės šaulės: D. Petronienė, L. Mingėlienė, O. Josiukienė, M. Šimkienė ir St. Miltakienė.

Nedalyvavusios programoje jungėsi į bendras laužo dainas, pridavė šauliškos dvasios, geros nuotaikos, kad laužas ir visa ši šventė būtų miela ir ilgai neužmirštama.

Mūsų brangiosioms sesėms: S-gos garbės narei buv. ilgametei moterų šaulių vadovei Sofijai Mantautienei ir “Šaulė Tremtyje” redaktorei Em. Petrauskaitei, buvo pasiųsti iš stovyklos sveikinimai.

Mes Jūsų labai pasigedome ir prašome Augščiausiojo geros sveikatos ir jėgų, kad dar ilgai galėtume drauge šaulišką darbą dirbti.

K. Ko.datienė

Detroito St. Butkaus kuopos šaulių Moterų Sekcijos veikla

Birželio - liepos mėn. laikotarpyje šaulės: L. Mingėlienė, St. Pranėnienė ir J. Butkus, Punsko lietuviams pasiuntė 20 siuntinių, bendro svorio 600 svarų. Pašto išlaidas sumokėjo St. Butkaus kuopa — 160 dol.

Labai vertingus drabužius suaukojo Detroito lietuviai, o šaulės, ką reikėjo, dar prieš išsiunčiant sutvarkė. Siuntiniai buvo pakuojami šaulių būstinėje, šaulės Pranėnienės rūpesčiu.

Gaunamos nuoširdžios padėkos. Tokie siuntiniai įgalina lietuvius savo vaikus leisti į mokslą ir stiprėti lietuvybėje.

Šaulės moterys stipriai reiškiasi ir kitose srityse. Dalyvauja šaudybos sporto sekcijoje, rengiant parengimus, kultūrinius subuvimus — programoje ir šeimininkavime.

Sekcija dar jauna, bet turi daug užsimojimų. Labai gražiai pasirodė šaulių kultūrinėje savaitėje Dainavoje ir, reikia tikėtis, ateityje savo veiklą dar labiau išvystys. Turi 30 narių. Sekcijai vadovauja Lidija Mingėlienė.

Detroito “švyturio” Kuopos Jūros Šaulių Moterys

Vos spėjus susiorganizuoti, jau gražiai reiškiasi. Šaulių kultūrinėje savaitėje Dainavoje, iškilmingo minėjimo metu, uniformuotos stovėjo prie vėliavos.

Birželio 20 d. "Švyturio” kuopos išvažiavime, Kodačių vasarvietėje Nidoje, jūros šaulės stropiai šeimininkavo, aptarnaudamos 50 svečių.

Moterų sekcija turi 12 narių. Tikimasi, kad ateityje savo veiklą išplės ir į jūrinės Lietuvos idėjos išlaikymo sritį.

TORONTO ŠAULIŲ VL. PŪTVIO KUOPOS ŽINIOS

Kuopa, jubilėjinių Šaulių Sąjungos 50 m. sukaktuvių proga, paaukojo $50.00 Laisvės paminklo statybai, Šv. Jono lietuvių kapinėse ir dalyvavo organizuotai, su kuop. vėliava, koplyčios ir Laisvės paminklo šventinimo iškilmėse, š. m. birželio 1 d.

š. m. gegužės 17-18 d., atžymint 50 metų Šaulių Sąjungos jubilėjų, Kanados š. rinktinės šventėje, Hamiltone, įvykusiose tarpkuopinėse šaudymo 22 kalibr. varžybose, dėl rinktinės valdybos pereinamosios taurės, laimėjo mūsų kuopos ekipa, kurią su darė šauliai: J. Budrevičius, G. Daugėla, A. Navickas, V. Keturakis ir ats. J. Astrauskas. Individualinėse varžybose, Šaulių Sąjungos Centro Valdybos ženklui gauti, sąlygas išpildė š. J. Budrevičius, kuris šaudymo vadovo yra pristatytas apdovanojimui.

Kuopos sekretorės š. R. Daugėlienės rūpesčiu, kuopa papiginta kaina įsigijo elektrinį rotatorių ir tuo būdu palengvina valdybai palaikyti ryšį su šauliais, išleidžiant specialius biuletenius.

Kultūrinėje savaitėje — Dainavoje, po pasitarimo, su savo vadove viduryje.

Nuotr. K. Sragausko

 

Stasio Butkaus Detroito šaulių kuopos moterų sekcijos vadovė Lidija Mingėlienė, vaišių parengimų vadovė Valerija šulcienė ir šaulių būstinės “Ramovės” globėja Stasė Pranėnienė.

 

Šaulio ir visuomenės veikėjo J. Cesėno sūnus Algirdas įstojo į Kanados kariuomenę ir tarnauja karo aviacijoje.

Šiais metais kuopos ir Kanados šaulių rinktinės p-kas š. St. Jokūbaitis paminėjo savo 50 metų amžiaus ir 30 metų visuomeninės veiklos sukaktis. Susidaręs komitetas suruošė jam pagerbtuves, kuriose atsilankė daug svečių ir šaulių. Sveikino jį žodžiu draugai ir organizacijų atstovai, o taip pat daug sveikino raštu, tarp kurių ir Kanados ministeris pirmininkas, nes sukaktuvininkas dalyvauja ir Kanados politiniame gyvenime, liberalų partijoje. Linkėtina nepavargti sukaktuvininkui ir toliau, reiškiantis visuomeninėje veikloje.

Š. m. birželio 15-22 d.d. Šaulių Sąjungos Centro Valdybos jugilėjinėje “Dainavos” stovykloje dalyvavo 15 kuopos šaulių su kuop. p-ku š. St. Jokūbaičiu priešaky. Įvykusiose laisvose šaudymo varžybose (22 kalib.) kuopos šaulys A. Navickas laimėjo pirmą vietą. Moterų šaudyme pirmą vietą taip pat laimėjo kuopos šaulė I. Navickienė.

š. P. G.

NETEKOME BRANGIOS SESĖS EMILIJOS

Jau bespausdinant šitą numerį atskrido labai liūdna žinia, kad mūsų mylima, brangi sesė EMILIJA PETRAUSKAITĖ — Šaulės Tremtyje redaktorė, po trumpos, sunkios ligos iškeliavo amžinybėn. Nežinomi niekam Dievo skirti gyvenimo keliai, bet kad taip netikėtai ir greitai netekome savo brangiosios sesės Emilijos mums visoms labai liūdna, kurios tik ją asmeniniai ar iš jos vedamo Šaulės Tremtyje skyrelio pažinome. Ji dar taip buvo reikalinga mūsų sesių ir visos Šaulių S-gos šeimai.

Su giliausiu širdies skausmu, kol surasiu kitą sesę, laikinai jos pareigas — Šaulės Tremtyje redagavimą — perimu ir visą medžiagą prašau siųsti mano vardu: K. Kodatienė, Nida Resort, Linden, Mich. 48451