Karys 1963m. 3-4 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 3 (1390)    KOVAS - MARCH    1963 

V. Augustinas— Priešlėktuviniai šaudymo pratimai Gaižiūnų poligone— viršelis

Nr. 4 (1391)    BALANDIS - APRIL    1963 

V. Augustinas — Trakų pilies vidus ... Viršelis

 T U R I N Y S

J. Širvys — Būsimosios nepriklausomos Lietuvos gynyba

B. Pupalaigis — Prisimintinas praeities lietuvybės žiburys

P. Dirkis — Paskolos ir misijos

O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II

V. Volertas — Žudąs atlaidumas — didelis nusikaltimas

P. Žilys — Bekas apie ultimatumą Lietuvai

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

A. Žilvitis — Tuščias Velykų stalas ir mes alkani

V. Jonikas — Sugrįžimo giesmė

O. Žadvydas — Lietuviškosios divizijos žygiai

P. Žilys — Apie generolą V. Vitkauską

S. Griežė-Jurgelevičius — Lenkų raiteliai Nočioje

V. Sirvydas — Lemtingas 1914 m. rugpjūtis

Tremties Trimitas

P. Žilys — Plk. P. Saladžiui 70 metų

Kronika, spauda, komentarai

Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius
Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:
P. Petrušaitis— Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

ATSTOVAI:
Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
VI. Rusas, Toronto, Ont. Canada;
V. Šalkūnas, Australija

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus
Boston, Mass. —- ‘‘Baltic Florists” 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, ‘‘Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — V. Perminas 
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. — P. Saladžius 
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont.— August. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que.— ‘‘Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew, Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas — 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis -— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.