Kariai ir jaunimas

MINI KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Daugelyje vietovių skautų ir skaučių vienetai iškilmingai paminėjo Kariuomenės šventę. Lapkr. 1 d. Buenos Aires (Argentinoje) buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Gedulingų pamaldų metu parap. bažnyčioje prie katafalko budėjo skautų ir atsargos karių s-gos garbės sargyba. Po pamaldų iškilminga eisena nužygiavo parapijos sodelin. Ten buvo atkalbėtos maldos už žuvusius ir jų atminčiai pagerbti padėti atsargos karių, skautų ir mergaičių Birutės dr-jos vainikai. Iškilmėse kalbėjo ats. karių s-gos pirm. kpt. Diminskas, sktn. gen. T. Daukantas, Liet. Susivienijimo Argentinoje vardu — Kaributas ir LB vardu — Ig. Pad-valskis. Lapkr. 25 d. New Yorko skautai ir skautės iškilmingoje sueigoje paminėjo Liet. Kariuomenės šventę, šia proga kalbėjo “Vienybės” red. J. Tysliava. Karių vardu sveikino “Kario” red. Z. Raulinaitis, o sk. tėvų vardu — dr. E. Noakas. Sueiga buvo užbaigta jaukiu lauželiu ir pasilinksminimu. Sueigoje dalyvavo apie 100 skautų ir skaučių.

MŪSŲ ŠEIMOJE

Lapkr. 19 d. didis skausmas ištiko Clevelando skautiškąją Karalių šeimą. Jauniausias Karalių sūnus Mykolas tą dieną sunegalavo ir, greitąja pagalba vežamas į ligoninę, mirė ant motinos rankų. Velionies karstą nešė Stp. Dariaus laivo jūrų skautai. Clevelando skautai — skautės ir vadovai užjaučia Karalių šeimą ir kartu liūdi.

Lapkr. 2—3 d. Argentinos liet. skautų dr-vės draugininkas S. Barbonis aplankė Montevideo lietuvių koloniją Uragvajuje. Jis ištyrė skautų vaidintojų gastrolių galimybes, susipažino su ten veikiančiomis or-joms ir pramynė pirmuosius takus skautų vienetui ten įkurti. Draugininką šioje kelionėjelydėjo sk. vytis Z. Jaunius, kuris yra sporto klubo “Kovas” pirmininkas. Viešėjimo metu jiedu turėjo progos radio bangomis iš Montevideo prabilti į visus Uragvajaus lietuvius, kviesdamas į platesnį abiejų kraštų lietuvių bendradarbiavimą ir jėgų telkimą vieningam Tėvynės laisvės žygiui.

Lapkr. 23-24 d. Čikagoje įvyko Liet. Stud. S-gos JAV-se šeštasis visuotinis suvažiavimas, sutraukęs apie 150 dalyvių. Šis skaičius yra stebėtinai mažas, žinant, kad vien Čikagoje yra apie 200 S-gos narių. Paskaitas skaitė S. Šimoliūnas — “Stud. S-ga penkerių metų perspektyvoje”, J. Šoliūnas — “Skyrių veikla ir jaunųjų narių įtraukimas į tą veiklą” ir A. Laucius “Studentas politinėje veikloje”. Buvo dis-

Vitalio Žukausko vadovaujama Brooklyno Vaidintojų Trupe, dalyvavusi Lietuvos kariuomenės šventėje, lapkričio 17 d. Iš kairės į dešinę (apačioje): dail. J. Juodis, trupės dekoratorius, V. Žukauskas, režiso-rius. Antroje eilėje: L. Karmazinas, Vida Gintautaitė, Z. Zubrys, J. Lapurka, L. Kašiūbaitė, P. Nekrošius, V. Dėdinienė, A. Paulauskas. Trečioje eilėje: E. Juzumas, E. Licgys, R. Kezys.

kutuoti studentų šalpos reikalai, žurnalo “Lituanus” leidimas, išklausyti pranešimai Centro Valdybos, Baltų Federacijos, Metraščio komisijos, Revizijos k-jos ir S-gos skyrių. Suvažiavimo proga surengtas vakaras buvo visais atžvilgiais sėkmingas. Liet. Stud. S-gos CV Pirm. yra Juozas Karklys.

New Yorko skautų Tauro tunto adjutantas psktn. V. Mikalauskas tapo išrinktas Brooklyno Piliečių klubo vedėju, o skautų “Šarūno” dr-vės draugininkas J. Ulėnas išrinktas naujuoju studentų skautų Korp! “Vytis” N. Y. sk. Pirmininku.

Lapkr. 22 d. buvo Čikagos Lituanicos skautų tunto sueiga. Sueigą pravedė psktn. V. Vileikis. A. Karnavičius skaitė paskaitą apie skautybės pradžią. Vyt. Šliūpas davė skautininko įžodį. Po oficialiosios dalies buvo meninė programa. Jos metu gražiai pasirodė jauni smuikininkai P. Matiukas, N. Paulionis ir Svaras. Pabaigai buvo dainos ir šokiai.

New Yorko skautų tėvų-rėmėjų k-tas paskelbė visiems N. Y. skau-tams-skautėms rašinėlio varžybas tema “Įdomiausias įvykis skautų stovykloje”. Laimėtojams skiriamos premijos — pirmajam 25 dol., antrajam — 15 dol., o už trečiąją vietą — 10 dol. Visi rašiniai iki sausio 15 d. turi būti pristatyti sktn. R. Šilbajoriui, 309 W. 109 St., Apt. IB, New York 27, N. Y.

Lietuvos Skautų Brolijos Vadija paskelbė Kalėdų gerąjį darbelį visiems Brolijos vienetams. Tikslas — paremti Vokietijoje esančius skautus ir skautes. Visi neuždirbantieji Brolijos nariai aukoja nemažiau 10 c., o uždirbantieji — nemažiau 25 c. Vienetų vadovai surinktus pinigus išsiunčia adresu: T. Gailius, (16) Huettenfeld b. Lampertheim, Litauisches Gymnasium, Schloss Rennhof, Germany.

Lapkr. 23 d. New Yorko skautų tauro tunto vadijos posėdyje, dalyvaujant ir skautų tėvų atstovams, nuspręsta atidėti tunto vienetų registraciją į Boy Scouts of America.

Gruodžio 11 d. Adelaidės (Australijoje) “Vilniaus” tunto tuntininkas sktn. V. Stasiškis su šeima išvyko į JAV ir žada apsigyventi Čikagoje. Iš negausios lietuvių kolonijos V. Stasiškis su žmona buvo suorganizavę per 100 jaunimo, kuris buvo pasigėrėtinas vienetas lietuvių ir australų tarpe.

New Yorko skautų Tauro tunto vadovybė nuoširdžiai dėkoja ALT-bos N. Y. Skyriui už tuntui paskirtą 30 dol. auką.

Lapkr. 11 d. Detroite — Tarpt. Instituto patalpose buvo skautiškos spaudos ir martirologijos parodėlė, kurią surengė Liet. Sk. Brolijos Užsienio Skyriaus įgaliotinis ps. A. Banionis. Parodėlę globojo Detroito Kultūros Klubas. Eksponatus sudarė netolimos praeities skautiškoji spauda, leidiniai ir dokumentai, nuotraukos iš žudymų, kankinimų bei okupacijos meto.

“Skautų Aido” redakcija ir administracija paskelbė Sk. Aido konkursą. Pagal surinktų taškų skaičių laimėtojai gaus vertingas dovanas. Visi skautų-skaučių vienetai kviečiami konkurse aktyviai dalyvauti.

Lapkr. 10—11 d. New Britaine, Conn., įvyko skautų vyčių ir vyr. skaučių sąskrydis, sutraukęs per 80 dalyvių iš įvairių Atlanto pakraščio vietovių. Pašnekesius skaitė kun. St. Yla — “Lietuviškoji šeima”, dr. A. šerkšnas “Vynas ir moteris”, A. Matonis “Vyčiavimas” ir kitomis temomis — R. Molienė, Molis, E. Putvytė. Šeštadienį vakare buvo surengtas smagus laužas su pasilinksminimu. Suvažiavimo dalyvius širdingai globojo N. B. skautai - skautės ir jų mamytės. Visą rengimo naštą vežė N. B. skautų vyčių būrelis, vadovaujant VI. Plečkaičiui.

—    New Yorko skautų vadovai Alg. Alksninis ir R. Penikas išvyko atlikti karinės prievolės. Jų vietas N. Y. skautų Tauro tunte užims A. Bobelis ir K. Remėza.

—    Spalio 20 d. Clevelande buvo gražus skautiško jaunimo subatvakaris, kurio metu įvyko skautų -skaučių iškilmingos sueigos ir pasilinksminimas. Sueigų metu buvo atžymėta Liet. Skautų S-gos 38 metinės (lapkričio 1 d.). B. Gaidžiūnas LSS Tarybos Pirmijos aktu buvo apdovanotas Padėkos ordinu. Vakare dalyvavo apie 150 skautų - skaučių.

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, Mokslo ir Pramonės Muzėjuje, Čikagoje, prieš Kalėdas yra ruošiamos įvairių tautų eglutės amerikiečiams. Šį kartą lietuvių pasirodymo metu skautai ir skautės vaidins p. Frankienės parašytą 3-jų veiksmų veikalą.

—    Gražiai veikia Akademinio Skautų Sąjūdžio Clevelando skyrius. Spalio 14 d. jaukioje sueigoje buvo priimti keli nauji nariai. Inž. V. Civinskas, vienas iš pirmųjų akademinės skautybės kūrėjų Kauno u-te, davė malonių prisiminimų žiupsnelį iš anų laikų. Sktn. J. Gulbinienė supažindino su Stud. Skaučių Dr-vės veikla ir tradicijomis. Sueiga užbaigta nuotaikingu vakarojimu. Joje dalyvavo per 50 asmenų.

—    ALT-bos New Yorko Skyrius N. Y. skautams paaukojo 30 dol. Tunto vadovybė už auką nuoširdžiai dėkoja.

—    Hartforde Naujųjų Metų sutikimą rengia skautų tėvų k-tas vienoje iš gražiausių Hartfordo salių — Lietuvių Am. Piliečių Klube — Lawrence St.

—    J. Janulevičienė pasitraukė iš New Yorko skaučių vietininkės pareigų. Tas pareigas perėmė Aid. Noakaitė.

GYVENIMO ŽODIS JAUNIMUI (Alfos Sušinsko “Jaunystės Maršo” proga)

Neseniai iš spaudos išėjusi “Jaunystės Maršo” knyga yra didelė rašytojo Alfos Sušinsko dovana mūsų jauniesiems skaitytojams. Kas skaitė dar pirmąjį jos leidimą Lietuvoje, tas žino, su kokia jėga “Jaunystės Maršas” sudrebino jaunuosius ano meto skaitytojus ir kaip nuostabiai jis pavergė jų širdis. Ir šis antrasis pataisytas ir papildytas knygos leidimas ateina pas jaunąjį skaitytoją su ta pačia gaivalingąja nuotaika, puikia lietuvių kalba, dailiu stiliumi, šiltu jaunojo žmogaus gyvenimo supratimu. Kai kurie knygos straipsneliai naujai parašyti, pakitusioms gyvenimo sąlygoms pritaikyti. Per 260 puslapių autorius vedžioja skaitytoją po įvairius saviauklos laukus: jis skatina jaunąjį žmogų pamėgti mokslą, darbą ir lietuviškuosius reikalus. Jis veda jį pasiaukojimo, draugiškumo ir net heroizmo keliu. Autorius Alfa Sušinskas meistriškai diegia jaunajame žmoguje Dievo ir Tėvynė Lietuvos meilę, gerų papročių ir garbingo gyvenimo grožį, valios ir švietimosi svarbą jaunojo žmogaus gyvenime.

Šitokie yra pagrindiniai knygos tikslai, ir dėl to pati knyga yra labai svarbi mūsų jaunimui, grasomam nutautimo siaubo.

Rašytojo Alfos Sušinsko “Jaunystės Maršas” turėtų būti kiekvienoje lietuvių tremtinių šeimoje. “Jaunystės Maršą” išleido prel. P. Juras, atspausdino Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Kaina $2.00. Gaunama pas lietuviškų knygų platintojus.

J. Baniulis


 

SUJUNKIME GRETAS

ROMAS KEZYS

Kiekvienas produktingas darbas reikalauja iš anksto padaryto ir gerai apgalvoto plano. Mūsų jaunimo organizacijos Amerikoje turėtų jau dabar pramatyti savo 1957 m. veiklą, kad žinotų, kiek kokiai sričiai reikia paaukoti energijos ir laiko.

Atskiros or-jos, savaime aišku, tai atliks savo or-jų rėmuose, ir dirbs savose srityse, tačiau vertėtų pagalvoti ir apie tokią veiklą, kuri jungtų visas jaunimo or-j as į vieną branduolį, idant, iškilus reikalui, būtų galima kalbėti viso lietuviško jaunimo vardu.

Šiam reikalui gražią pradžią davė prieš pusmetį sudarytas jaunimo peticijos komitetas. Šis komitetas, kuris susidėjo iš įvairių jaunimo oranizacijų atstovų, įrodė, kad jaunimas, reikalui esant, gali puikiai sugyventi ir vieningai dirbti bendrą darbą. Jis atliko panašią funkciją kaip politinių partijų plotmėje atlieka Amerikos Lietuvių Taryba, tad būtų visai logiška tokį komitetą vadinti Amerikos Lietuvių Jaunimo Taryba.

Būtų negera, kad šis k-tas, sėkmingai užbaigęs parašų rinkimo vajų, dingtų nežinioj. Taipogi būtų nedemokratiška, jei šio k-to nariai, “pakliuvę į valdžią”, jaustųsi turį teisę tose pareigose pasilikti neribotą laiką. Geriausias būtų vidurio kelias — ALJ T-bą turėtų sudaryti visų jaunimo organizacijų atstovai, paskirti savų valdybų. Pirmininku būtų kas metai kitos or-jos atstovas.

Taip sudaryta ALJ Taryba nebūtų lygiagreti orja Liet. Stud. S-gai, nes pastaroji apjungia tik akademinį jaunimą, gi AL JT, šalia studentiškų, apjungtų ir kelias gausias neakademinio jaunimo organizacijas, pažymėtina — Lietuvos Skautų Broliją ir Lietuvos Skaučių Seseriją. Tačiau Liet. Stud. S-gos Centrinė valdyba turėtų imtis iniciatyvos organizuoti ALJ T-bą, nes mes neturime kitos institucijos, apjungiančios kelias jaunimo or-jas.

Kokie būtų ALJ T-bos darbai?

ALJ T-ba neturėtų būti apkrauta periodiniais darbais, minėjimų, švenčių rengimais ir panašia veikla. Nemanau, kad būtų reikalinga steigti ALJ T-bos skyrius atskiruose miestuose. Užtektų vien Centrinės Valdybos. Pagrindine ALJ T-bos funkcija būtų reikšti vieningą lietuvių jaunimo balsą lietuviškoje ar kitataučių bendruomenėje, iškilus tautinio ar tarptautinio mąsto reikalui. Konkrečiai — ALJ T-bos kompetencijoj būtų tokie darbai: jaunimo atstovavimas PLB suvažiavime, anksčiau AP pasiūlyto Lietuvių Jaunimo Kongreso reikalingumas, ir, jei taip — jo suorganizavimas, apeliavimas į įvairių valstybių vyriausybes Lietuvos laisvinimo reikalu, įvairiais atvejais mūsų jaunimo delegacijų sudarymas, rūpestis panaikinti beprasmius ginčus mūsų visuomenėj ir dėlto kylančią lietuvių tarpusavio neapykantą, palaikymas ryšio su kitų tautų jaunimo tokio pobūdžio institucijomis ir pan.

Jei mūsų jaunimo organizacijų vadai imtųsi iniciatyvos ir įkurtų Amerikos Lietuvių Jaunimo Tarybą, manau, kad Lietuvos ir lietuvių bendruomenės labui būtų atliktas didelis ir naudingas darbas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvių tauta išsiskiria iš kitų netik savo skambiomis bei originaliomis liaudies dainomis, bet ir savo vaizdžiais ir grakščiais tautiniais šokiais, kurie atveria brangius mūsų tautos lobius, žaismingų judesių ir spalvomis bespindinčių rūbų deriniais parodydami kitataučiams juose sukauptą paslaptingąją galią patraukti stebėtojo akį.

Po gražiai pavykusios J. A. Valstybių ir Kanados liet. Dainų šventės, sutraukusios rekordinį žiūrovų ir dalyvių skaičių, šių metų birželio 30 d. Čikagoje yra ruošiama Tautinių šokių šventė, kurios metu bus pademonstruotas mūsų tautinių šokių menas.

Šią didelę šventę rengia tam reikalui sudarytas komitetas, kuriam talkina LB Čikagos apygardos vadovybė. Taip pat darbas vyksta ir per atskiras komisijas: repertuaro, spaudos, pinigų telkimo ir kitas, kurios deda visas pastangas dėl geresnio šventės pasisekimo.

Repertuaro komisija nustato šventės programą, o ypatingai parenka jai pačius šokius. Daugelis šokių yra visai nauji, iki šiol dar nematyti scenoje. Iš viso yra numatyta šokti 16 šokių, kurių vardai yra gražūs ir skambūs.

Šventėje, manoma, jog dalyvaus apie 40 šokėjų grupių iš įvairių JAV ir Kanados vietovių. Jų šokimui suvienodinti, visiems užsiregistravusiems vienetams bus išsiuntinėtas filmas su nufilmuotais repertuare numatytais šokiais. Po to, numatyta pasiųsti po vieną mokytoją į kiekvieną vietovę, kuri patikrins bei suderins grupių pasiruošimą. Tokios inspekcinės kelionės yra žadama pradėti apie kovo mėnesio pradžią.

Kadangi šokėjų daugumą sudaro jaunimas, tai ta pačia proga Tautinių šokių šventės metu yra šaukiamas ir Jaunimo Kongresas, panašus į pereitais metais įvykusį Kultūros Kongresą, šiuo kongresu ypatingą dėmesį rodo mūsų studentija, kuri, be abejo, sudarys didesniąją kongreso dalyvių dalį.

Tautinių šokių šventės ir Jaunimo Kongreso pabaigai yra numatytas banketas viename iš geresniųjų Čikagos viešbučių. Be to, manoma surengti ir kitų pramogų jaunimui, kad jis čia neturėtų progos nuobodžiauti, bet laiką sunaudotų galimai geriau.

Vaizdai iš skautų stovyklų praėjusią vasarą.

Matant tokį gražų užsimojimą ir rengimąsi artėjančiai Tautinių šokių šventei ir Jaunimo Kongresui, nelieka nieko kita, kaip tik prisidėti prie šių entuziastų darbų. Ypatingai čia svarų žodį turėtų tarti jaunieji mūsų veteranai, tarnavusieji šio krašto kariuomenėje, kurie galėtų duoti nemaža šokėjų bei kongreso dalyvių. Kariuomenėje užgrūdinta dvasia irįgautas patyrimas nugalėti įvairias kliūtis čia galėtų atsispindėti didesnio veiklumo forma, aktyviai jungiantis į talkininkų eiles.

Dabar, dar gyvenant gražiais Dainų šventės ir Kultūros Kongreso prisiminimais, rikiuokimės į darbininkų gretas naujam ir dideliam įvykiui, kad vėliau jo pasisekimu irgi galėtume gėrėtis bei didžiuotis.

MŪSŲ TARPE

—    Sausio 6 d. Clevelande buvo atlaikytos pamaldos už buv. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos vėlę. Pamaldose gausiai dalyvavo ir skautės bei skautai. Po pamaldų skautai kartu su artimaisiais nuvyko į Knolwood mauzoliejų, kur ant buvusio Lietuvos skautų šefo kapo buvo padėti šeimos ir skautų vainikai. Pilėnų tuntininkas psktn. V. Kamantas tarė šefo atminčiai skirtą žodį. Šeimos vardu visiems dėkojo adv. J. Smetona.

—    Šiauriniame Mičigane, Manistee žiemos sporto vietovėje, gruodžio 28 — sausio 1 dienomis, nejučiomis prabėgo, puikiai pavykusi Akademinio Skautų Sąjūdžio žiemos stovykla, sutraukusi 64 dalyvius-es. Stovyklos viršininkas buvo fil. Vyt. Černius. Jam talkininkavo — R. Stravinskaitė, R. Minkūnas, V. Kamantas ir Al. Grigaliūnas. Dienos buvo praleistos baltojo sniego karalystėje, o vakarais skautiškoje - akademinėje nuotaikoje buvo įvairi programa. Stovyklautojų buvo iš Čikagos, Clevelando, Detroito ir net rytinio JAV pakraščio. Su puikia nuotaika buvo sutikti 1957 metai. Stovyklautojai iš šios žiemos stovyklos parsivežė malonius įspūdžius ir, aišku., po kelias mėlynes prisiminimui.

—    Fradedant 1957 metais iš pagrindų pasikeitė skautiškos spaudos vairuotojai, šešis metus redagavęs “Skautų Aidą” vyr. sktn. Stp. Kairys, iš šių pareigų pasitraukia. Naująjį redakcinį kolektyvą sudaro vyr. sktn. Č. Senkevičius, jūrų sktn. V. Stundžia ir sktn. O Gailiūnienė. “Mūsų Vyčio” (akademikų skautų žurnalas I redaktorius fil. Br. Kviklys, redagavęs šį žurnalą nuo pat jo įkūrimo 1948 metais, taip pat iš šių pareigų pasitraukia. Naujasis MV redaktorius yra fil. Eugenijus Vilkas, 12601 So. Stewart Ave., Chicago, Ill. Redaktoriaus pavaduotojai ir atskirų skyrių redaktoriai yra šie: G. Prielgauskaitė, V. Černius, L. Čepienė, B.Kliorė, D. Vaičiūnienė, A. V. Dun-dzila, R. Vėžys, A. Avižienis ir G. Vėžys. Drauge su redaktoriumi atsistatydino ir ilgametis MV administratorius A .Karaliūnas. Naujasis administratorius — Vyt. Namikas, 6041 So. Fairfield Ave., Chicago, Ill. MV platinimo, propagandos ir laikraščio finansiniais reikalais rūpinsis Vyt. Mikūnas. Visiems naujiesiems skautiškos spaudos darbuotojams linkime geriausios sėkmės.

—    Akademinio Skautų Sąjūdžio revizijos komisijos narys A. Bakaitis išvyko atlikti karinę prievolę JAV kariuomenėje.

—    New Yorko Skautų Vyčių Oktetas š.m. kovo 2 d. Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyno, rengia savo pirmąjį koncertą.

—    Žinomas skautų veikėjas V. Stasiškis su šeima šiomis dienomis iš Australijos atvyko į Ameriką ir pastoviai apsigyveno Čikagoje.

—    Lietuvos Skautų Brolijos Užsienio Skyrius specialiais šventiniais atvirukais pasveikino įvairių pasaulio kraštų skautų sąjungas. Viso išsiuntinėta apie 100 atviručių.

—    Akademikių Skaučių Draugovės Valdybos Pirmininkė G. Prialgauskaitė, priimdama JAV pilietybę, pakeitė pavardę — G. Gedgaudaitė.

—    Waterburyje, Conn., įsisteigė ASD skyrius, kuriam priklauso 9 studentės. Skyriui pirmininkauja Irena Pesytė.

—    Išrinktos naujos Korp! Vytis valdybos — Čikagoje: A. Mickevičius (pirm.), R. Vėžys, R. Korzonas, A. Jakubauskas ir Z. Viskanta; Los Angeles: V. Variakojis (pirm.), A. Dundzila ir K. Pažemėnas; New Yorke: J. Ulėnas (pirm.) ir R. Ke-zys. Naująją Čikagos Akademikių Skaučių Draugovės Valdybą sudaro N. Maskaliūnienė (pirm.), V. Šliūpienė ir D. Bartuškaitė, o į Los Angeles ASD Valdybą įeina S. Dobkevičiūtė (pirm.) ir I. Bertulytė.

Į Korp! Vytis eiles naujai įstojo 11 narių Clevelande, 3 Hartforde, 1 Los Angeles ir 1 Bonnoje (Vokietijoje).

GALVA GALVAI NELYGI

Divizijos vadas manevrų metu sustoja prie pėstininkų grandies, kuri planingai išsidėsčiusi gynimui. Prie progos, sumanė pakamantinėti grandinį apie atstumus iki žymesnių vietos daiktų.

—    Pasakyk man, Tamsta, — kreipiasi į grandinį, — kiek atstumo iki priešaky matomo atskiro medžio?

—    Keturi šimtai metrų, Tamsta generole.

—    Gerai. O kiek atstumo iki miškelio pakraščio?

— Šeši šimtai metrų.

—    O iki apvalaus kalnelio dešinėje?

—    Aštuoni šimtai metrų, Tamsta generole.

—    Gerai, labai gerai, — linksi galva generolas. — Bet būtų dar geriau, jei visus atstumus turėtum susirašęs popieryje, juk taip galima užmiršti.

— Galva galvai nelygi, Tamsta generole, — atkirto grandinis. A. L.