Kariai ir jaunimas

IŠ AKADEMIKU SKAUTŲ VEIKLOS 1955 METAIS

Naujai išrinktąją Akademinio Skautų Sąjūdžio valdybą sudaro: Aleksandras — Broel Plateris — ASS pirmininkas, Gabrielė Priel-gauskaitė — ASD Pirmininkė ir Kęstutis Mikėnas — Korp! VYTIS Pirmininkas. Iki šiol ASS pirmininkė buvo Dr. Milda Budrienė, daug nusipelniusi ir dirbusi ASS labui.

Pereitų metų bėgyje Akademikai Skautai paprašė du žymius veikėjus, Juzę Daužvardienę ir prof. Mykolą Biržišką tapti jų Garbės Nariais. Dabar šie žymieji darbuotojai nešioja akademikų spalvas.

Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų buvo suruošta žiemos stovykla, kurioje daugiausia laiko buvo pašvęsta slidinėjimui, sportui ir kitokiems skautiškiems reikalams. Stovykla įvyko apie 300 mylių nuo Čikagos, Measick, Mich. Stovyklos organizatorius — čikagiškis Vyt. Černius.

IŠ ČIKAGOS

Čikagoje lankėsi iš Bostono atvykęs akademikų skautų Garbės Narys prof. I. Končius (lietuviškų drožinių bei kryžių knygos autorius).

Vasaros metu Čikagoje įvyko Korp! VYTIS rajoninis suvažiavimas, o prie Clevelando buvo suruošta ASS vasaros stovykla, sutraukusi virš 100 studentų skautų-čių.

ASS ir Korp! VYTIS Čikagos skyriaus pirmininkas inž. Vyt. Šliūpas tarnybiniais reikalais buvo išvykęs į Pennsylvanią, Ohio, Indianą ir Missouri valstybes.

Naująją ASS Čikagos sk. valdybą sudaro: J. Karklys — Korp! VYTIS sk. pirmininkas, Aldona Ščiukaitė — ASD Pirmininkė ir šie valdybos nariai: N. Martinaitytė, A. Andriušaitytė, V. Černius, V. Šliūpas, A. Mickevičius ir A. Bakaitis.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 31 metų sukaktuves čikagiškiai gražiai atšventė spalio men. Evergreen Klube. Be iškilmingos dalies ir kalbų aštuoni akademikai-ės tapo įvesdinti į tikrųjų narių tarpą. Vakare buvo šokiai ir daug svečių susilaukusi vakarienė Prie vakaro pasisekimo daugiausia pasidarbavo inž. V. Šliūpas, O. Mendelevičiūtė, A. Ščiukaitė, G. Valentinas, V. Černius ir kt.

Čikagos akademikai skautai kartu su oro skautų draugove suruošė vakarą gimnazijas baigusiems abiturientams. Vakaro tikslas buvo supažindinti jaunuolius su universitetų studijų galimybėmis, mokslo skirtingomis šakomis, stipendijomis, kariuomene, lietuviškomis studentų or-joms ir t.t. Pranešimus darė Amerikos universitetų studentai bei juos baigusieji: Vyt. Černius (vakaro iniciatorius), inž. V. Šliūpas, D. Tallat-Kelpšaitė ir kt. Vakaras pritraukė daug besidominčio jaunimo, o ASS gavo nemažai naujų narių.

Čikagos akademikai skautai, A. Avižienis, A. Dundzila ir V. Variakojis baigė universitetą ir išvyko į Kaliforniją dirbti lėktuvų gamybos įmonėse.

Šie akademikai skautai veikliai reiškiasi Čikagos skautų tuntų veikloje: E. Zobarskas — jūrų skautų tunto tuntininkas; draugininkai: Vyt. Černius, Vyt. Šliūpas, D. Elvikytė, V. Šliūpienė, G. Valantinas, R. Kliorytė, A. Motiejūnaitė, K. Bukauskas, R. Penčyla ir kt.

Dr. Vydūno Vardo Studentų šalpos Fondas sėkmingai veikia čikagiškių akademikų globojamas. Prieš Kalėdas Šalpos Fondas, kaip ir kiekvienais metais, plačiai išsiuntinėjo kalėdinių sveikinimų atvirukus. Surinkti pinigai skiriami studentų, ne vien skautų, šalpai, šalpos Fondo pirmininkas prof. S. Kolupaila, o didžiausi talkininkai — A. Lesevičiūtė, R. Chainauskas ir kt.

Pereitų metų bėgyje Čikagos ASS Skyrius taip pat atliko šiuos darbus:    suruošė minėjimus dviem

Amerikos lietuviams darbuotojams: D. Jokubynui ir P. Gudui. Čikagos skautų tuntams pravedė Vasario 16 d. minėjimą. Turėjo savo nariams ketuńas paskaitas:

“Lietuvos Kariuomenė” — P. Ličkus; “Mažosios ir Prūsų Lietuvos Praeitis” — M. Nauburas, “Lietuvos Gamtos Grožis” — prof. S. Kolupaila, pailiustruota 300 spalvuotų paveikslų, ir “Mūsų Pareigos Lietuvai” — prof. I. Končius.

Prekybos ir Pramonės muzėjuje suruošė dvi parodas: Lietuvos liaudies meno ir juostų parodėlę ir Vilniaus verbų parodėlę. Jaunos akademikės skautės pademonstravo jų gaminimą žiūrovams. Ten pat suvaidino D. Elvikytės parašytą veikalėlį “Paskutinės Kūčios Lietuvoje”.

Suruoštos 3 Akademikų iškylos i gamtą ir vienas kaukių balius.

ASS Čikagos Skyrius savo aukomis parėmė:

Dr. Vydūno Vardo Studentų šalpos Fondą — $300.00;

Akademikų žurnalą “Mūsų Vytį” — $240.00;

“Skautų Aidą” — $50.00;

Čikagos Oro skautų draugovę — $50.00; ir smulkesnėmis sumomis Korp! VYTIS Urbanos skyrių, ASS Centro Valdybą, prof. A .Varno dailės parodą ir kt.

Čikagos Akademikai Skautai,savo sueigos metu, surinko $31.00, kaipo Kalėdinę dovaną prof. Myk. Biržiškai. Profesorius yra Akademikų Skautų Korp! Vytis garbės narys. Duosniausias aukotojas buvo L. Maskaliūnas, aukojęs $5.00.

V. š.

Būsimieji Lietuvos kariai: kairėje — New Yorko vilkiukai su draugininku vyr. sl. A. Alksniniu; dešinėje — New Yorko jūrų skautai.    Nuotr. G. Peniko

MŪSŲ ŠEIMOJE

Chruščiovui ir Bulganinui lankantis Indijoje, be kitų titulų, jiems taip pat buvo suteiktas garbės skautų titulas. Tai sužinojęs Lietuvos Skautų Brolijos Užsienio Skyrius pasiuntė Indijos suautų vadovybei laišką, kuriame visų lietuvių skautų vardu išreiškiamas nusistebėjimas tokia Indijos skautų laikysena tų žmonių atžvilgiu, kurių valdomose žemėse skautiškos idėjos yra išrautos iš jaunimo širdžių ir bet koks skautiškas judėjimas yra griežčiausiai uždraustas.

Jaun. skautui B. Grigaliūnui kaklaraištį riša sktn. M. Skardžiuvienė ir tuntininkas V. Kamantas.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Šiuo metu Lietuvių Studentų S-gai JAV-se priklauso virš 6C0 studentų, ir veikia 20 skyrių. Skyriams pirmininkauja: R. česonis (Baltimore, Md.), R. Vanagūnas (Chicago, 111. t, J. Kazlauskas (Cleveland, Ohio), E. šikšniūtė (Columbus, Ohio), A. šimoliūnas (Detroit, Mich.), E. Užpurvis (Hartford, Conn.), V. Gilys (Los Angeles, Cal.), R. Vaišnys (New Haven, Conn.), A. Petrikas (New York. N. Y.), A. Danta (Philadelphia, Pa.), G. Macelytė (Mount St. Joseph, Ohio), B. Miniataitė (St. Louis. Mo.), G. Musteikaitė (Rochester, N. Y.), G. Vildžius (Sforrs, Conn). T. Remeikis (Urbana, 111.), A. žemaitaitis (Waterbury, Conn.), R Viskanta (West Lafayette, Ind.), L. Ancevičius < Worcester, Mass) A. Banevičius (Boston. Mass.) ir Putnam, Conn., nežinoma.

Hartfordo skautų dramos sekcija yra pastačiusi veikalą “Starkiš-kių girioje”, su kuriuo be Hartfordo ši sekcija sėkmingai gastroliavo New Britaine ir Worcesteryje. Veikalo režiscrius — Vyt. Zdance-vičius.

Sausio 8 d. Clevelande buvo pagerbta A. Smetonos atmintis. Skautai prie velionies karsto Knollwood mauzoliejuje padėjo gėles. Iškilmėse dalyvavo velionies sūnus adv. J. Smetona ir Clevelando skautų vadovybė.

Vasario 4—5 d.d. Čikagoje ir New Yorke buvo suorganizuota studijų dienos visiems studentams. Tema: ‘‘Lietuviškos vertybės ir studentija”. Studijų dienose aktyviai dalyvavo patys studentai ir vyresniosios kartos intelektualų atstovai.

Toronto skautai vyčiai išleido mūsų mažiesiems knygelę “Du Gaideliai”. Tai amerikoniškų komikų pavyzdžiu gražiai išleistas eilėraštis. Patartina įsigyti visiems, kurie “serga” komikų liga.

New Yorko šviesos sambūris sausio 28 d. buvo surengęs nuotaikingą kaukių balių, ši šventė, kaip ir Naujųjų Metų sutikimas, yra Šviesos tradiciniai parengimai.

Sktn. O. Siliūnienė, Čikagos “Aušros Vartų” skaučių tuntininkė, Vyriausiajai Skautininkei įteikė 5C dol. kalėdinę dovaną seserijos reikalams.

Lietuvių Studentų šalpos Fondas iki šiol yra paskyręs 8 paskolas, viso 3,740 dol. vertės. Gavėjai: K Garmutė, G. Jazbutytė. K. Ječius, A. Landsbergis, K. Mikėnas, V. Petrauskas, J. šoliūnas ir V. Sužiedė lis.

New Yorko skautų “Tauro” tunte yra paskelbtas plataus mąsto skautiško pažangumo ir lituanistinių dalykų konkursas. Konkurso laikas — nuo sausio iki birželio mėn. Tarp savęs rungsis pavieniai skautai, skiltys ir draugovės. Laimėtojams bus paskirtos vertingos dovanos.

Visi Amerikoje esą skautų vienetai aktyviai įsijungė į Vyriausio Skautininko paskelbtą aukų rinkimą Vokietijos skautams Šv. Kalėdų proga. Clevelande surinkta netoli 200 dol.

Balandžio 7 d. New Yorko skautų Tėvų — Rėmėjų K-tas rengia jaunimui linksmą dainos — žodžio — šokio vakarą. Programą atliks visi skautų — skaučių vienetai, jų tarpe ir N. Y. Skautų Vyčių Oktetas. Programą praves K-to narys akt. K. Vasiliauskas.

Lietuvių Skaučių Seserijos Vadi-jos užsienio skyrius ruošia anglų kalba informacinį leidinį apie Lietuvą ir Lietuvos skautes. Jei kas galėtų paskolinti šiam veikalui tinkamų nuotraukų, apie tai praneša A. Karnavičienei, 4119 So. Francisco Ave., Chicago 52, Iii. Panaudojus, nuotraukos bus grąžintos.

Pan. Pacifico Jamboree, Clifford Park, Victoria, Australijoje 1955-1956 m.

Sėdi iš kairės j dešinę: Patyrę skautai: V. Šalkūnas, A. Kazlauskas, V. Reimeris, N. Ramanauskas, V. Savickas, A. Žižys, Z. Zableckas, A. Dimidavičius, A. Žilinskas, A. Gabus, B. Dainutis, A. Krausas, J. M ikolajūnas, A. Staugaitis, A. Bulakas, D. Bitė, V. Adomavičius, R. Padgurskis, V. Mačiulaitis, K. Kazlauskas.

 

LIETUVIAI PAN-PACIFICO JAMBORĖJE

Kitame žemes krašte — tolimoje Australijoje, pernai, gruodžio 28 d. Cliffordo Parke (netoli Melbourne prasidėjo Pan-Pacifico Jamborė. Anoj padangėj tai yra kaitrų metas, tačiau šį kartą oras pasitaikė nestovyklinis. Saulutė vis lindėjo už debesų ir pirmąsias devynias dienas nuolat lijo. Jamborė truko iki sausio 9 d. Jon suskrido 17,000 skautų iš 20-ties tautų.

Mūsų skautams teko pailgas sklypelis, kurį kirto upokšnis, tekąs į Yarros upę. Lietučio šlakstomi skautai pasistatė palapines, perjuosė rastiniu tiltu upokšnį, o ant jo surėmė Gedimino stulpų pavidalo vartus. Prie vartų plevėsavo lietuviškoji trispalvė. Pro vartus įžengusį svečią pasitikdavo eukalipte įkeltas Rūpintojėlis, papuoštas žalumynų vainiku. Jis pabrėžė lietuviškos tremties tragiškumą, nes ir jam neliko vietos gimtojo krašto pakelėse. Eukalipto papėdėje iš grūstų plytų ir baltų jūros kriauklių buvo sudėtas Vyčio herbas. Tradicinis lietuvių skautų kastinis stalas buvo papuoštas jamborės ženklu ir mūsų tautiniais raštais. Vėliavos aikštėje ruseno aukuras. Mūsų skautai šioje jamborėje parodė savo nagingumą, kokį retai kas šiais laikais parodo: akį ir širdį traukią papuošimai aplink palapines, stovyklinės lovos, padarytos iš karčių ir virvių. įtaisytos kabyklos, indaujos, rankšluostinės, be vinių ir virvių surėmė suolus ir aptvėrė stovyklą lyg žemaitiška žaginių tvora, kaip kadaise 17—18 šimtm. tokios ten buvo tveriamos.

Šalia tilto buvo įrengta didesnė parodos palapinė. Ji nuolatos buvo apgulta minių žiūrovų. Eksponatus sudarė medžio drožiniai, audiniai bei juostos, odos ir gintaro išdirbiniai, skautiška ir propagandinė literatūra. Parodos centre kabojo skautų bičiulio V. Jeršovo padaryta koplytėlė su Dievo Motinos statulėle. Brangiausia šioje parodoje buvo dėžutė su Lietuvos žeme, natūralaus gintaro gabalai bei karoliai, Lietuvos pašto ženklų ir pinigų rinkiniai, priejuostės ir sijonai 150—200 metų senumo ir kt. Visa tai kiekvienam lietuviui jautriai priminė tėvų žemę, bet kartu traukė ir svetimuosius. Parodėlę aplankė apie 15,000 svečių. Jiems išdalinta apie 5,000 egz. šiai jamborei atspausdinto informacinio lapelio apie Lietuvą, 100 brošiūrėlių apie religinę būklę Lietuvoje, skautų vadovams ir žymesniems svečiams padovanota 150 mūsų skautų albumų bei kitų vertingų knygų. Patraukli parodėlė ir mūsų skautų stovyklos įrangos, tvarka bei pasirodymai visus žavėjo. Daugelis svečių nesidrovėjo pabrėžti, kad 22 lietuviai skautai geriau pasirodė ir reprezentavo savo kraštą, negu kitų kraštų tūkstantiniai kontingentai. Dėl nedėkingo oro buvo mažai laužų. Lietuviai keliuose laužuose pasirodė su tautiniais šokiais ir dainomis. Ypač puikus buvo egzilinių skautų laužas, kuriame pabrėžtas skautų iš anapus geležinės uždangos broliškumas.

Pamaldų metu mūsų skautai giedojo lietuviškas giesmes. Jie visą laiką buvo dėmesio centre. Juos ir jų stovyklą visomis progomis lankė svečiai, filmavo, fotografavo bei nuolat klausinėjo apie lietuvių kilmę ir priežastis, kurios privertė juos palikti gimtąjį kraštą. Per daugelio tautų skautiškąjį jaunimą paskleistas gandas apie kenčiančią Lietuvą. Mūsų bendrajam reikalui skautai rado naujų bičiulių ir užtarėjų pietiniame žemės pusrutulyje. Jie tą savo žygį skyrė Tėvynės labui, o mes tariam jiems — GERAI, VYRAI!

Šiam reprezentaciniam mūsų skautų vienetui vadovavo vyr. sktn. B. Dainutis, parodėlę tvarkė vyr. sktn. A. Krausas, laužavedys — jūrų psktn. A. Gabas ir ūkio vadovas — vyr. valtn. A. Žilinskas.

SKS