Kariai ir jaunimas

Jūrų skautai baigė vasaros sezoną

Praėjo gražios, saulėtos dienos. Užgęso paskutiniai stovyklų laužai, nutilo gražios stovyklos dainos. Apmirė gamta.

Ir jūrų skautai nuleido baltas būres. Baigėsi buriavimo ir irklavimo sezonas, kuris šiais metais buvo ypatingai našus. Buvo daug valandų praleista prie būrių ir vairo. Ypatingai čia pasižymėjo Toronto jūrų budžiai bei jūrų skautai, kurie šiais metais laivais atliko tolimas keliones ir tuo būdu suteikė jaunimui gerą buriavimo stažą. Neatsiliko ir Čikagos jūrų skautės ir skautai, nors čia didelių kelionių nebuvo padaryta, tačiau buriavimui buvo pašvęsta apie 600 valandų. Kiekvienas skautas yra iš-būriavęs beveik po 10 val. Cleve-lando j. skautai šiais metais įsigijo nuosavą burlaivį ir pradėjo uoliai dirbti buriavimo mene. Kiti j. skautų vienetai irgi nesnaudė. Los Angeles j. skautai, neturėdami dar nuosavo laivo, šiais metais atliko ilgas keliones Ramiojo Vandenyno pakraščiu. New Yorko ir New Haveno j. skautai, nors ir naujai susiorganizavę, jau spėjo stovyklauti “Dainavos” ir “Bangos” stovyklose.

Dabar, užėjus rudeniui ir žiemai, j. skautai nemiegos meškos miegu, bet stengsis įgyti teoretinių žinių, kurias sekančių metų plaukiojimo sezone teks panaudoti, o gal netolimoj ateityj dirbti ir laisvosios Lietuvos atsikuriančiam jūros laivynui.

Jūsų Senelis

MŪSŲ ŠEIMOJE

New Yorko Skautų Vyčių Oktetas, kuris kyla kaip vienas iš judriausių ir pajėgiausių dainos vienetų New Yorke, lapkričio 27 d. atliks meninę programos dalį Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime Brooklyne. Be to, oktetas jau koncertavo Tarptautinėj Moterų parodoj New Yorke, New Yorko skautų būklo atidarymo iškilmėse ir Balto koncerte Brooklyne. Oktetui vadovauja muz. M. Liuberskis. Oktete dainuoja A. Ilgutis, M. Ilgūnas, V. Gobužas, J. Lapurka, R. Kezys, V. Alksninis, G. Rajeckas ir L. Ralys.

Lietuvių Studentų Sąjunga JAV-se Padėkos Dieną, lapkričio 24, Clevelande šaukia visuotiną savo narių suvažiavimą. Visų studentų pareiga yra stoti nariais į šią organizaciją ir aktyviai reikštis jos darbuose.

Studentai santariečiai Kalėdų atostogų metu New Yorke šaukia narių visuotinį suvažiavimą. New Yorko Santaros skyriaus pirm. spalio 15 d. buvo išrinktas J. Bilėnas.

Spalio 22 — 23 d. Hartforde, Conn., Atlanto pakraščio skautų vadovai turėjo darbingą sąskrydį, kurio pagrindinis tikslas buvo pramatyti gaires sekančių metų darbo planui. Pašnekesius skaitė kun. dr. V. Cukuras, R. Šilbajoris ir dr. A. šerkšnas. Dalyvavo Bostono, Worcesterio, Hartfordo, Waterburio, New Haveno, New Yorko, Elizabetho ir kt. vietovių skautų vadovai. Sktn. A. Matonis, šio Rajono Vadeiva, pareiškė, kad Rajonas yra didžiausias visoj Lietuvos Skautų Brolijoj, o taip pat yra pirmaujantis savo veikla. Rajone šiuo metu yra 362 skautai.

Spalio 1 d. Hartfordo studentų skyrius buvo surengęs linksmą ini-tium semestri, į kurį iš Hartfordo ir aplinkinių vietovių suvažiavo apie 200 studentų. Ta proga įvyko studentiškų organizacijų atstovų posėdžiai.

New Yorko Skautų Vietininkija, kaip vienetas, išaugęs narių skaičiumi ir pagyvėjęs veikla, Vyriausiojo Skautininko nuo spalio 10 d. yra pertvarkomas į “Tauro” Tuntą. Tuntininku paskirtas buvęs vietininkas psktn. R. Kezys. Tunto ribose veikia skautų vyčių draugove, skautų dr-vė, vilkiukų (jaun. skautų) dr-vė ir jūrų skautų laivas. Be to, čia veikia skautų ir skaučių dramos sekcija ir skautų vyčių oktetas. Tunto vadovai: V. Mikalauskas, V. Gobužas, J. Ulėnas, A. Alksninis, R. Penikas, V. Alksninis, R. Kisielius ir kt. Tunto kapelionas — kun. J. Pakalniškis. Tėvų ir rėmėjų komiteto pirmininkas A. Reventas.

New Yorko Šviesos, Santaros skyriai ir Skautų Vyčių Dr-vė rengia Naujųjų Metų sutikimą Grand Paradise salėse.

Studentai ateitininkai spalio 8 d. Hartforde buvo surengę koncertą, kuriame dainavo St. Baranauskas ir pianu skambino M. Kuprevičius.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Clevelando Skyrius spalio 22 d. Olmsted viešbutyje gražiai paminėjo ASS 31 metines. Iškilmingos dalies metu kalbėjo Clevelando Korp! Vytis sk. pirm. V. Kamantas ir sktn. A. Augustinavičienė. Po to jaukioje nuotaikoje pasivaišinta kavute ir kepsniais. Svečių tarpe matėsi LB pirm. St. Barzdukas, “Dirvos” red. B. Gaidžiūnas ir kt.

New Yorko skautai ir skautės Lapkričio 19 d., šeštadienį, šventė trigubą šventę: tą dieną iškilmingos sueigos metu buvo paminėta Kariuomenės šventė, kurios metu į skautus kalbėjo LB Tarybos Prezidiumo pirm. plkn. J. Šlepetys, įvyko oficialus būklo atidarymas ir “Tauro” tunto “krikštynos”. Iškilmės prasidėjo 4 vai. Skautų Būkle, 195 Grand St., Brooklyn, N. Y. Apylinkių skautai ir skautės ir visuomenė buvo kviečiami dalyvauti.

 

New Yorko skautės “DAINAVOS” stovykloje vasarą.