Ramovėnų žinios

Lietuvių Sąjungos “RAMOVĖ” Centro Valdyba Chicago, 1955 m. spalio 17 d. BENDRARAŠTIS Nr. 25.

Liečia: L.S. “Ramovė” ir Am Lietuvių Legi jono susijungimo klausimą.

Lietuvių Sąjungos “Ramovė” Centro Valdyba savo posėdyje š.m. spalio mėn. 9 d. svarstė L.S. “Ramovė” ir Am. Lietuvių Legijono susijungimo klausimą ryšyje su gautomis iš skyrių šiuo reikalu anketomis.

Clevelando ir Waterburio skyriai anketų negrąžino, nežiūrint pakartotinų paraginimų.

Iš sąrašuose esančių bendro narių skaičiaus tik 44% anketas pristatė per savo Skyrių Valdybas arba betarpiškai Centro Valdybai. Iš gautų atsakymų pasisakė: 86% už susijungimą, 14% prieš susijungimą.

Atsakymų į anketas negauta 56% iš bendrojo narių skaičiaus. Į neatsakiusių skaičių įeina ir visi Clevelando ir Waterburio skyrių nariai. Tokiu būdu iš bendrojo Sąjungos sąrašuose esančių narių skaičiaus pasisakė 38% už susijungimą, t.y. dauguma narių nepasisakė už susijungimą, nes didelė dalis iš viso Sąjungos veikloje nedalyvauja. Tad liko neaišku kokios yra nuomonės šiuo svarbiu klausimu nariai, kurie į anketas neatsakė arba kurių anketų skyriai nepristatė Centro Valdybai.

Nežiūrint į tai, kad žymi dauguma aktingųjų narių, t.y. narių, kurie lanko susirinkimus ir sumoka nario mokestį, pasisakė už susijungimą, formaliai ir Sąjungos statutu pasirėmus Centro Valdyba ir šiuo kart negalėjo padaryti galutinio sprendimo šiuo svarbiu klausimu. Todėl Centro Valdyba nutarė:

1.    L.S. “Ramovė” ir Am. Lietuvių Legijono susijungimo klausimą pateikti galutinai spręsti Sąjungos Skyrių Atstovų Suvažiavimui, kuris turės įvykti 1956 m. gegužės — birželio mėn.

2.    Gauti iš skyrių naujus pilnus narių sąrašus.

3.    Paraginti skyrių valdybas, kad jos, sudarant naujus narių sąrašus, iš jų išbrauktų tuos narius, kurie nera užsimokėję nario mokesčio, taikant šiuo reikalu Sąjungos statuto 13 paragrafą.

Naujus narių sąrašus skyriai prisiunčia Centro Valdybai nevėliau 1956 m. balandžio 15 d., fiksuojant padėtį 1956 m. balandžio 1 dienai. Jeigu nuo 1956 m. balandžio 1 d. iki Skyrių Atstovų Suvažiavimo įvyktų narių pasikeitimai, tai skyrių atstovai, vykdami į suvažiavimą, narių pasikeitimo duomenis turi turėti su savim.

Skyrių Atst. Suvažiavimui šaukti bus laiku duoti atskiri nurodymai.

Informuojama, kad Centro Valdyba yra nusistačiusi iki Skyrių Atst. Suvažiavimo išgauti — išsirūpinti L.S. “Ramovė” charterį P. Plechavičius Centro Valdybos Pirm.

A. Rėklaitis Sekretorius

NAUJI LIETUVIŲ SĄJUNGOS “RAMOVĖ” SKYRIAI

Š. m. balandžio 24 d. Kanadoje įsisteigė L.S. “Ramovė” Niagaros skyrius. Skyriaus steigimo iniciatorius p. Juozas Vyšniauskas. Skyriaus valdybą sudaro: pirm. Vladas Eižinas, sekr. Steponas Šetkus, ižd. Juozas Alundaris, Kultūros Vado vas Juozas Vyšniauskas. Lapkričio 26 d. St. Catharine mieste skyrius numato surengti Lietuvos Kariuomenės minėjimą su įdomia ir įspūdinga programa. Skyriaus Valdyba savo veikloje rodo daug sumanumo ir deda daug pastangų sumanymams įvykdyti.

Š. m. liepos 30 d. Anglijoje įsisteigė L.S. “Ramovė” Manchesterio skyrius. Skyriaus steigimo iniciatorius p. Vladas Kupstys. Skyriaus valdybą sudaro: pirm. Vladas Kupstys, sekr. B. Klimas ir ižd. K. Murauskas. Skyriaus valdybos pirmųjų darbų plane buvo: a) Lietuvos Kariuomenės minėjimo surengimas Manchesteryje, kviečiant į talką ir kitas lietuvių organizacijas, b) surengimas pasilinksminimo — gegužinės, c) sušaukimas susirinkimo Manchesteryje ir apylinkėse gyvenančių lietuvių tikslu juos painformuoti apie L.S. “Ramovė” veikimą ir tikslą ir ta pačia proga verbuoti naujus narius. Skyriaus veikla planinga, darni.

A.R.

VLADAS MINGĖLA — MŪSŲ BENDRADARBIS

Šių metų pabaigoje senas “Kario” bendradarbis Vladas Mingėla mini dvejopas sukaktis: 50 metų amžiaus ir 30 metų, kai dirba mūsų spaudoje.

Kai daugelis mūsų spaudos darbininkų metė rašyti ir užsidarė vien fabrikų darbe, Vladas Mingėla, nors ir dirbdamas Detroito, Mich., fabrikuose, bet plunksnos iki pat šiol nemetė ir po sunkaus darbo suranda laiko ir energijos parašinėti mūsų spaudai. Ir šiandien randame jo rašinių “Karyje”, “Drauge”, “Darbininke”, “Vienybėje” ir “Naujienose”.

Vladas Mingėla gimė 1905 m. spalio 19 d. Snovsko miest. Ukrainoje. Mokslus ėjo jau Lietuvoje ir 1939 — 1940 m. yra studijavęs Vytauto Didžiojo Universitete Kaune ekonomiką ir Politinių ir Socialinių Mokslų Institute Kaune administracijos mokslus.

1926 m. lapkričio 5 d. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę technikos pulkan, kitų metų rugsėjo 19 d. perkeltas į ryšių batalijoną, vėliau į Karo Technikos Inspekciją ir pagaliau į Karo Technikos štabą. į atsargą paleistas 1928 m. gegužės 19 d. Vėliau per 13 metų tarnavo kariuomenėje civiliniu tarnautoju. Buvo Karo Technikos bibliotekininku, o vėliau bibliotekos vedėju (nuo 1927.5.20. iki 1940.9.23.).

Prieš 30 metų pradėjęs rašinėti į mūsų perijodinę spaudą, pirmiausia savo spaudos darbą pradėjo “Karyje”. Ilgus metus buvo uolus “Kario” bendradarbis. Be “Kario”, dar rašinėjo “Mūsų žinyne”, “Trimite”, “Naujoje Romuvoje”, “Skautų Aide” ir kt.

Vokietijoje, lietuvių stovyklose, rotatoriumi spausdintus leido savaitraštį “Tremtinių Balsą” (Nuernbergo stovykloje) ir “Žinių Biuletenį”.

Vladas Mingėla atvyko į JAV 1947 m. balandžio 18 d. Amerikon atvykęs irgi įsijungė į lietuviškąją veiklą. Be spaudos, dalyvauja ir organizaciniame darbe. Pats su šeima atvykęs į Ameriką, padėjo apie 50 asmenų atvykti iš Vokietijos į Ameriką ir čia įsikurti.

Linkime savo uoliam bendradarbiui Vladui Mingėlai ilgiausių metų ir geriausios sėkmės darbe.

LAPKRIČIO 23-ČIOJI IR KARIŲ ORGANIZACIJOS ČIKAGOJE

Senieji lietuviai ateiviai, gyvendami laisvame krašte, nevaržomi sukūrė daug įvairių organizacijų, politinių, kultūrinių, profesinių ir kitokių. Naujieji ateiviai atvykę ne tik įsikūrė šiame krašte, bet tokių organizacijų skaičių net padvigubino.

Kadangi Čikaga yra viena iš skaitlingiausiai lietuvių gyvenamų vietų, tai ir lietuviškų organizacijų skaičiumi ji užima JAV pirmąją vietą. Visos tos organizacijos veikia, daugiau ar mažiau, pagal savo išgales, tačiau, kas svarbiausia, jos neleidžia užgesti lietuvybei.

Daugumoje tos organizacijos nepasižymi savitarpiu sugyvenimu. Tas greitai pastebima ir neigiamai atsiliepia ne tik pačiai organizacijai, bet ir plačiai visuomenei. Praeityje toks nesugyvenimas ryškiai buvo pastebimas ir tarp giminingų karinių organizacijų. Dėl visai nežinomų priežasčių tarp L. S. Ramovės ir L. K. Savanorių-Kūrėjų Sąjungos buvo pasireiškę tam tikro trynimosi. Tas trynimasis išryškėjo š.m. sausio mėnesio savanorių-kūrėjų Čikagos skyriaus metiniame visuotiniam susirinkime. Vienas Centro Valdybos pareigūnų išdrožė ramovėnų adresu nepalankią kalbą ir tiesiog primygtinai siūlė visiems savanoriams-kūrėjams, priklausantiems Ramovei, iš jos išstoti. Jis teigė, kad ramovėnai ne tik nesiskaito su savanoriais, negerbia jų vėliavos, bet neigia ir pačią Savanorių-Kūrėjų organizaciją.

Centro Valdybos nario iškelti duomenys iš dalies buvo teisingi.

Tačiau, kad ramovėnai neigtų pačią Savanorių-Kūrėjų organizaciją, tas neatitinka tikrenybei. Bet kad ramovėnų tarpe yra žmonių, kurie nemėgo vieno kito asmens buvusioje Savanorių Sąjungos valdyboje, tai yra faktas. Kadangi šiuo metu tų žmonių, su kuriais buvo vedamas “šaltasis karas”, jau ir gyvųjų tarpe nebėra, tai viskas savaime išsilygins. Susirinkime buvęs Ramovės Čikagos skyriaus pirmininkas nusakė buvusi nesugyvenimą tik kaip paprasta nesusipratimą ir pažadėjo savo kadencijos bėgyje draugiškumo ir sugyvenimo santykius įstatyti į normalias vėžes.

Ištesėdamas savo pažadą, Ramovės Čikagos skyriaus pirmininkas sušaukė š. m. spalio 1 d. visų giminingų karių organizacijų atstovų susirinkimą, kuriame dalyvavo Ramovės Čikagos skyriaus valdybos pirm. P. Dirkis, vice-pirm. J. Tapulionis, kultūros reik. ved. V. Abramikas, ižd. J. Petrulionis, sekr. A. Babišis, Savanorių-Kūrėjų Čikagos sk. pirm. J. švedas, L. K. Birutės Drg. pirm. S. Oželienė ir Čikagos šaulių Klubo pirm. A'f. Valatkaitis.

Susirinkimas aptarė svarbiausius bendradarbiavimo klausimus ir aktualų Lapkričio 23 dienos tradicinį metinį minėjimą. Praeityje tos dienos minėjimas paprastai, Dūdavo ruošiamas tik vienos Ramovės Čikagos skyriaus, o šiais metais susitarta, kad tą simbolingą dieną minės visos keturios organizacijos drauge: L. S. Ramovė, Savanorių-Kūrėjų Sąjunga, L. K. Birutės Drg. ir Čikagos Šaulių Klubas.

Susirinkimas praėjo draugiškoje ir nuotaikingoje dvasioje ir Lapkričio 23-čiosios minėjimas numatytas suruošti lapkričio 13 d. Lietuvių Auditorijoje.

Pamaldos numatytos šv. Jurgio bažnyčioje. Jas laikyti kviečiamas J. E. vyskupas V. Brizgys. Po oficialios dalies dar numatyta surengti ir meninę dalį su dainomis ir vaidinimais, kad minėjimas būtų įvairesnis. Dainas dainuoti kviečiamas Čikagos Vyrų Choras, vaidinti Šaulių Kuopa, aukas rinks Birutietės.

Kad tas garbingos dienos minėjimas būtų gyvas .įdomus ir sėkmingas, propaganda lietuviškoje spaudoje pasižadėjo šaulys Alfonsas Valatkaitis.

Nors lietuviška visuomenė dabarties ir Lietuvos tragedijos yra prislėgta, bet vis tik turėtų tą garbingą ir reikšmingą Lapkričio 23 dieną prisiminti ir tinkamai ją paminėti, parodydama, jog ji nepamiršta savo sūnų, žuvusių kovose už laisvę ir moka juos atitinkamai pagerbti.    P. Dirkis

RAMOVĖNAI REMIA VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Lietuvių Sąjungos Ramovė Centro Valdybos iniciatyva ir patvarkymu buvo pravestas Sąjungos Skyriuose piniginis vajus Vasario 16 Gimnazijos namams išpirkti. Veiklios Skyrių Valdybos ir aktingi nariai padėjo daug pastangų, kad vajus pavyktų. Surinko: Omahos Skyrius $249.00, Philadelphijos — $190.80, Chicagos — $183.00, Detroito — $92.00, New Jersey — $88.00, New Yorko — $33.50, Clevelando — $33.00, Rochesterio — $16.00 ir Los Angeles Seniūnijos Ign. Šešplaukis aukojo $2.00. Viso surinkta $887.80. Pinigai perduoti Chicagos BALFo Apskrities Valdybai, kad persiųstų gimnazijos Vadovybei. Be to, Sąjungos Bostono skyrius Vasario 16 d. proga tam pa

čiam tikslui surinko $100.00 ir pinigus betarpiai pasiuntė gimnazijos vadovybei. Tad viso vajaus metu surinkta ir gimnazijai pasiųsta $987.80. Tai gražus Ramovėnų įnašas lietuvių kultūros židiniui paremti tremtyje. Reikia pažymėti, kad Ramovėnai aktingai talkininkauja vietiniams LB skyriams, kai jie panašius vajus gimnazijai remti organizuoja.    A.R.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

1.    P. Orintaitė “PASLĖPTA ŽAIZDA” romanas (Jaunamartės Takas), II leidimas, viršelį piešė A. šermukšnis, 178 pusi., kaina $2.00, išleido Nemunas, 729 W. 18 St., Chicago, Ill.

2.    J. Marcinkevičius “KRAŽIŲ SKERDYNĖS” istorinis romanas, II leidimas, iliustracijos dail. K. Šimonio, I tomas. 324 pusl., kaina $3.00, Išleido Nemunas.

3.    Antanas Venys GELEŽINIAI ŽIEDAI” eilėraščiai, viršelį piešė V. Buzikas, 64 pusi., kaina $1.00, išleido Nemunas.

4.    Zenonas Ivinskis — ŠV. KAZIMIERAS, nauja studija apie mūsų tautos šventąjį, parašyta pasinaudojant Vatikano archyvais. Gausiai iliustruota (77 iliustr.), 222 psl. teksto ir 72 psl. iliustracijų, viso 294 psl. Išleido Darbininkas, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, New York. Kaina 3 doi.

5.    Tomas Žiūraitis, O. P., ŽODIS IR GYVENIMAS. Dailininkas V. K. Jonynas. Skaitymai religinei — tautinei rimčiai, su prof. Dr. A. Maceinos pratartimi. Išleido VENTA, 1000 egz.