... VĖLIAVOS IŠKELTOS PLAKAS, RENKAS VYRAI, ŽYGIS BUS!...

UŽ KALNŲ KARALIŲ TAKAS, VILNIUS VĖL PRIGLAUS PULKUS ...

SERŽANTAS JONAS BUDRIKAS


JAV tankistai Korėjos fronte. Jų tarpe yra ir lietuvis minosvaidininkasSfc. Algis Zenkus

Jie kovėsi prie Monte Casino ...

II-jo pasaulinio karo veteranas ir garsiųjų Monte Casino kautynių dalyvis, serž. Jonas Budrikas, gimęs 1912 m. JAV, į armiją, buvo pašauktas 1942 m. Po apmokymo, kaipo tankistas, su tankų daliniu išvyko į Š. Afriką. Sutriuškinę Rommelio armijas, dalyvavo invazijoje į Italiją ir atžygiavo iki Monte Casino. Čia, sutikus vokiečių stiprų pasipriešinimą, po 30 dienų užsitęsusių kautynių dalinys buvo sumuštas, o jo likučiai atitraukti.

— Gaila, — sako serž. J. Budrikas. — Nebeteko mums užimti Monte Casino, dėl kurio tiek aukų sudėjome. Tuo metu, kada kiti daliniai galutinai sulaužė Monte Casino gynybą, mes jau ruošėmės invazijai į Prancūziją.

Vėliau, sėkmingai išsikėlę Marsellio uoste, žygiavo Prancūzijos žeme, kur ypač sunkias trijų savaičių kautynes turėjo prie Cclmar Pocket vietovės. Iš čia jų tankai riedėjo pirmyn ir pirmyn į rytus, tarp daugelio kitų vietovių, užimdami ir garsiąją buv. Hitlerio būstinę, kol pagaliau Salzburgo mieste sulaukė vokiečių kapituliacijos.

—    Ar teko matyti rusų kareivių?

—    Mačiau miške apsistojusius. Įspūdį, žinai, baisų paliko. Purvini, nuplyšę ir sunykę. Na ir... cigarečių prašė iš mūsų.

—   Ką galvoji apie ateitį, seržante?

—    Vieną dieną Amerika su Rusija tikrai susirems ir tikiu, kad dar nuvažiuosiu į išlaisvintą motinos tėviškę — Šiluvos miestelį, kur 1924 m., parvykęs iš Amerikos, naujoje koplyčioje tarnavau šv. Mišioms, — pasakojo penkiais Battle Stars medaliais apdovanotas veteranas, kurį Cicero tremtiniai ypač pamilę. Tai lietuvis pilna šio žodžio prasme, nuoširdus ir malonus kiekvienam sutiktam tautiečiui.

VI. R.

Valerijus Gražulis

PETYS Į PETĮ SU SENŲJŲ ATEIVIŲ SŪNUMIS

Iš įvairių lietuviškųjų kolonijų karinėn JAV tarnybon pašaukiama ir išvyksta vis daugiau vyrų ir iš naujai atvykusiųjų, tremtinių tarpo. Dalis jų stoja ir savanoriškai. Iš

Massachusetts valstijos pastaruoju metu jų skaičius padaugėjo. Kiek anksčiau iš Hudson. Mass., pašauktas išvyko Julius Šimas, iš Morcesterio — Valerijus Gražulis ir kt. Neseniai iš Brockton, Mass., savanoriškai išvyko į aviaciją Jonas Vasiliūnas. Ir taip vienas po kito renkasi vyrai. Visi jie intensyviai mokosi karinių dalykų, petys į petį žygiuoja arba jau kaunasi fronte, drauge su mūsų senųjų ateivių sūnumis, drauge su visų JAV tautų karo vyrais.

Prieš keletą savaičių Worcesterin atsilankė atostogų V. Gražulis. Jis dar vos tik pernai atvyko iš Australijos ir šių metų pradžioje buvo pašauktas karo tarnybon. Valerijus patyrė nemaža vargo, kol nuvyko Australijon. Ten dirbo prie geležinkelio. Jaunas, pilnas energijos ir pasiryžime vyras laimingai nugalėjo visus rūpesčius ir pavojus. Plaukiant Australijon, jis išgyveno net laivo skendimą. Iš Australijos į JAV atskrido lėktuvu.

Štai, kartą jį sutinku Meno Mėgėjų Ratelio repeticijose. Išsikalbame. Valerijus karine tarnyba patenkintas. Jis dirba medicinos skyriuje. Gražulis yra baigęs 7 gimnazijosklases, tad jam nebus sunku dirbti, lavintis ir savo dabartinėje specialybėje. Šia proga pakviečiu Valerijų išsirašyti KARĮ.

— Ar jis jau vėl eina? — nustebęs klausia jis mane. —O, žurnalas labai gražus! Tuojau man jį išrašyk, — prašo smagiai šypsodamasis karys, vartydamas naują žurnalo numerį. Klausiu ar jis nesutinka kariuomenėje ir daugiau lietuvių. Valerijus pasižada mūsų KARĮ parodyti ir kitiems ginklo draugams.

— Dabar man nebus ilgu tarp svetimųjų. Kas mėnesį sulauksiu puikų žurnalą savo gimtąja kalba, su juo gyvensiu. Savoji spauda man visuomet buvo prie širdies. Be jos dabar man būtų neapsakomai ilgu ir nuobodu, — kalba man nuoširdžiai naujasis KARIO skaitytojas Valerijus Gražulis.

Atsisveikiname. Jaučiuos atlikęs pareigą — laimėjęs naują KARIO bičiulį. Dar tariu:

—    O kaip, ar negaila čia palikti šio gražaus jaunimo, draugų ir jų skambiųjų dainų? — klausiu Valerijų, spausdamas jo dešinę.

—    Gaila-negaila, bet reikia žygiuoti ten, kur gyvenimas diktuoja.

Meno Mėgėjų Ratelis Worcesteryje išleidžia jau 9-jį vyrą iš savo tarpo. Tuoj išvyksta ir p. Krasauskas. Spalio 4 d. įvyko išleistuvės V. Martinonio. Tai mūsų garsaus chorvedžio-muziko Martincnio sūnus. Išleistuvėse dalyvavo draugai ir Worcesterio liet. organizacijų atstovai. Išleidžiamajam įteikta dovanėlė, p. Kleino meniškai pagamintas kišeninis adresų blonknotas. Atsisveikinimo žodį tarė choro dirigentas p. Snarskis. Sudainuota ilgiausių ir laimingiausių metų.

Gaila yra skirtis su žaliuoju jaunimu. Tačiau tegul išleidžiamųjų širdyse palieka mylimos lietuviškosios dainos, o Tėvynės meilė ir pareiga teparveda juos, drauge su mumis visais, į gimtąjį kraštą. Gražiausios sėkmės visiems Meno Mėgėjų Ratelio nariams! Drąsiai ženkite milijoninėse gretose už laisvę, už demokratiją. už pavergtųjų kraštų išlais-• vinimą!

Ats. j. psk. Bal. Brazdžionis

Seržantas Vytautas Keršulis

Vytautas Keršulis, vos tik atvykęs į JAV, tuoj stojo savanoriu į kariuomenę. Baigęs mokymą, dabar jau 8 mėn. kovoja tolimojoj Korėjoj. Išsitarnavo seržanto laipsnį. V. Keršu-lis iš Korėjos parašo ne tik daug laiškų, bet atsiunčia ir daug savo darytų nuotraukų.

Rimantas Pundzevičius

Rimantas Pundzevičius, gen. St. Pundzevičiaus sūnus, gimęs 1928 m. spalio 21 d. Kaune. Mokėsi Kaune, tremtyje baigė Eichstaetto gimnaziją, Tuebingeno universitete studijavo chemiją. Neseniai išvyko armijon iš Great Neck, N. Y.

Korėjos mūšių laukuose — 60 mm minosvaidis parengtas paleisti ugnį